|

Една и съща клика участваше в надзорните и управителни съвети на ЧЕЗ, ЕВН и ЕОН

Започваме публикуването на най-важните констатации и разкрития в одитния доклад на ДКЕВР от юли 2010 г. за дейността на ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН (днес заменена от чешката Енерго-Про), за които партия АТАКА сезира Еврокомисията на 1 април т.г.
Одитът е констатирал:

1. Формиране на клика – едни и същи хора участват в управителния и в надзорния съвет, при това работят без договори, за да не може никой да провери колко пари си разпределят.
2. Фалшифициране на приходи и разходи. Занижавани са приходите от присъединяване на клиенти към мрежата, а разходи за възнаграждения са представени като разходи за материали, финансови разходи са представени като разходи за външни услуги.
3. Създадени са всички условия за изкуствено, непазарно, непрозрачно и необосновано увеличаване на разходите“, заключават одиторите.  
4. Въвеждане на безумия като величината „цена мрежа“, която няма физически и икономически смисъл.
5. Източване на ЕРП-тата чрез „изнесени услуги“.
6. Фабрикуване на незаконни, фалшиви и неразбираеми фактури.
Днес ви представяме първата, обща част на доклада.

„Във връзка с изложените в доклада факти и анализа на предоставената от одитираните дружества информация е констатирано следното:
1. Налице е неизпълнение на едно от общите условия по издадените лицензни по т.2.1. дейността по лицензията да се извършва от лицензианта в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, действащото законодателство, както и общите и индивидуални административни актове, издавани от комисията.
1.1. С членовете на Надзорния и Управителния съвети по информация на част от одитираните дружество не са сключвани договори за управление, с изключение на договора за управление с Председателя на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Това съставлява и
нарушение на изискванията на Търговския закон

(ТЗ) – чл. 241(6), съгласно който „Отношенията между дружеството и член на УС се уреждат с договор за възлагане на управлението“ и чл.242(6) от ТЗ, според който:“Отношенията между дружеството и член на НС се уреждат с договор“ („ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Е.ОН България Мрежи“ АД и „Е.ОН България Продажби“ АД).
1.2. Сключвани са договори за заем със срок повече от една година, без да е поискано и получено от ДКЕВР разрешение за това. Това е нарушение на разпоредбата на чл.82 ал.1, т.2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, според която за сключването на договори за заем със срок повече от една година лицензиантът е длъжен да поиска и получи от ДКЕВР разрешение („ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Е.ОН България Мрежи“ АД и „Е.ОН България Продажби“ АД).
1.3. Не са изпълнени изискванията на чл.113а, ал.2 от ЗЕ като е допуснато едни и същи лица да участват в управителните и надзорните органи на „Е.ОН България Продажби“ АД, „Е.ОН България Мрежи“ АД, и „Е.ОН България“ ЕАД, както и на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ АД, „ЕВН България“ ЕАД.
1.4.Част от дружествата не прилагат Закона за обществени поръчки при избора на контрагенти за сключване на каквито и да е договори, което по наше мнение е нарушение на посочения закон (Е. ОН България  Продажби“ АД,  „Е.ОН  България Мрежи“ АД).
1.5. Нарушени са изричните изисквания, поставени с Решение Nо Р-050/29.11.2006 г. на ДКЕВР относно третирането на услугите, които са били общи за дейностите преди разделянето на дружествата („ЕВН България Електроснабдяване“ АД и „ЕВН България Електроразпределение“ АД).
2. Не са представени част от изискани в рамките на одита документи и информации, други са представени с частично заличена в тях информация, което е неизпълнение на задължението по т.3.10.1., 3.10.2. и 3.10.8. от Лицензията („ЧЕЗ Електро България“ АД и „Е.ОН България Продажби“ АД) респ. по т.3.13.1., 3.13.2. и 3.13.8. от Лицензията („ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Е.ОН България Мрежи“ АД) и нарушение на чл.78 ал.З, т.4 от Закона за енергетиката.
3. В нарушение на условието на т.2.2.4 от лицензията („ЧЕЗ Разпределение България АД, „ЕВН България Електроразпределение“ АД и „Е.ОН България Мрежи“ АД)   респ. т.2.7.2 от лицензията („ЧЕЗ Електро   България“  АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ АД и „Е.ОН България Продажби“ АД) одитираните дружества са сключили договори, чрез които са прехвърлили почти всички дейности, свързани с изпълнението  на предмета на издадените  им лицензии, в други свързани с тях дружества, които са част от съответната вертикално интегрирана структура („ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ-Лабораторис България“ ЕООД, „Е.ОН България“ ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение АД,  Региоком“ ГмбХ – Германия, „ЕВН България“ ЕАД и „ЕВН“ АГ – Австрия)  при това за продължителен срок от време (3 -5 години) с възможност за автоматично подновяване на срока. За сключването на тези договори лицензиантите не са изпълнили задължението си да уведомят ДКЕВР в едномесечен срок от подписването им и да й представят копия от тях.
Във въпросните договори се съдържат клаузи, които

създават всички
необходими условия за
изкуствено, непазарно,
непрозрачно и
необосновано увеличаване на разходите

на одитираните дружества. Това е в противоречие с изричното условие по съответната лицензия – възлагането с договор изпълнението на отделни части от лицензионната дейност или на други свързани с нея дейности, на трети лица е допустимо, само ако с договора се осигурява изпълнението на възложените дейности да е в съответствие с изискванията на лицензията….. и при разходи, не по-високи от тези, при които лицензиантът сам би изпълнил тези дейности.
4. Сключването и изпълнението на договорите по предходната точка  са нарушение и на задължението в т. 2.5. от издадените лицензни на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ АД и „Е.ОН България Мрежи“ АД, според които лицензиантите са длъжни да извършват лицензионната дейност при минимални икономически обосновани разходи с тенденция за тяхното намаляване. Не са изпълнени и решения на ДКЕВР № Р-048/29.11.2006 г., № Р-049/29.11.2006 г. и Nо Р-050/29.11.2006 г. „съгласно който, за да се осигури независимо предоставяне на услугите (които понастоящем са предмет на договорите по предходната точка), всяко от регулираните дружества следва или да ги извършва само, или ако е икономически
целесъобразно да ги ползват от други, но различни лица. Комисията е допуснала само при изключителни обстоятелства тези услуги да се ползват съвместно от одитираните дружества и то при спазване на следните две условия: услугите да се предоставят при пазарни условия и това да е възможно най-икономичния начин за тяхното извършване.
Нито едно от тези условия не е било изпълнено.
5. Не е изпълнено и задължението по т.3.3.2. от съответната лицензия „Лицензиантът винаги да разполага с необходимите му активи в достатъчно количество и качество за изпълнение на лицензионната дейност и другите задължения, определени от ЗЕ, подзаконовите и общите и индивидуални административни актове.“ („ЧЕЗ разпределение България“ АД, „Е.ОН България Мрежи“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ АД и „Е.ОН България Продажби“ АД)
С такива активи разполагат не лицензираните, а външните дружества на които трайно са възложени изнесените дейности.
6. Не са изпълнени и задълженията по т.3.6.1., т.3.6.2. и т.3.6.3. респ. т.3.2.3 от съответната лицензия, съгласно които лицензиантите са задължени да изградят и поддържат в своята структура специализирани звена за работа с потребителите. Видно от факта на трайното възлагане на всички тези дейности на външни дружества, както и от факта, че „Центровете за обслужване на клиенти“ не са част от структурата на
лицензиантите, а са част от структурата на дружествата към които е изнесена тази дейност.
7. Не е изпълнено задължението по т.3.7.4. от съответната лицензия – всяко от одитираните дружества да въведе и поддържа система за управление на качеството, която да обхваща всички елементи на дейността по лицензията. Системата трябва да осигурява възможност за проверка за съответствие с приложимите изисквания на закона и актовете на комисията към дейностите по лицензията. Тази система следва да е сертифицирана от независима компетентна организация.
При извършения одит не се установи наличие на система за управление на качеството в нито едно от дружествата, която да е сертифицирана от независима компетентна организация.
8. Сключените договори за изнесените дейности, както и за управленски и съответно консултантски услуги от одитираните дружества („ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, „Е.ОН България Мрежи“ АД и ЕВН      България Електроразпределение“ АД) е довело до трайно и системно   неизпълнение на задължението им за гарантиране независимостта на своята дейност, детайлизирано в част II на одобрените от комисията Програми за независимост по чл.113, чл.113а и чл.114 от Закона за енергетиката и (дава възможност за пряка намеса в управлението на лицензираните дружества, което е нарушение на т.3.7.1. от съответната лицензия и създава предпоставки за накърняване на независимостта на    съответното електроразпределително дружество.
9. Част от одитираните дружества не са прилагали реда по Закона за обществените поръчки при избора на изпълнители по сключваните от тях договори („ЧЕЗ Разпределение България АД, „Е.ОН България Мрежи“ АД и „Е.ОН България Продажби“ АД).

„ЧЕЗ Разпределение
България“ и „ЧЕЗ Електро България“АД

10.3. За счетоводни цели „ЧЕЗ Разпределение България“АД е възприело по-дълъг полезен живот на активите, свързан с по-ниска годишна амортизационна норма, респ. разходи за амортизации в отчета за доходите. По отношение на правилното прилагане на нормативната база за представяне на ценообразуващите елементи за първата година от втория регулаторен период, на този етап, поради кратките срокове не може да се даде категорично становище, защото се констатираха различия в стойностите на някои групи активи. Установяването на причините за възникналите различия следва да бъде обект на продължителен анализ, който на този етап не може да бъде осъществен и поради факта, че информацията се представя само на хартиен носител, което от своя страна допълнително затруднява процеса на комуникация.
10.4. При започване на дейността “ търговия с електрическа енергия“ следва да бъдат разкрити отделни счетоводни сметки отразяващи приходите и разходите свързани с изпълнението на дейността по лицензията.
10.5. Процедурата за фактуриране на услугите, извършвани от „ЧЕЗ България“ ЕАД за свързани компании и приложение № 1 към нея (База за разпределение на разходите) не е достатъчно прозрачна и не дава ясна представа как се разпределят разходите, извършвани от различните отдели на „ЧЕЗ България“ ЕАД към „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Прилаганата база „time sheet“ и протоколът към нея не дават достатъчна увереност, че не се пренасочват разходи от „ЧЕЗ България“ ЕАД от едното към другото дружество, което може да представлява кръстосано субсидиране.
10.6.  Отчетените технологични разходи на ЧЕЗ „Разпределение“ за 2009 г. са по- ниски от прогнозните.
10.7.  Двете регулирани дружества са предоставили заеми на „ЧЕЗ България“ ЕАД за 2008 година и за 2009 година при лихвени равнища значително по-ниски от пазарните.
(Следва)

 

Кабинетът „Станишев“ извади ЕРП-тата от контрола на ДКЕВР

Как би могъл Станишев да накърни интереса на колонизаторите от ЧЕЗ, след като те от години му плащат „рента“ чрез поръчки за реклама на жена му Моника Йосифова?

 

В Република България по данни от Търговския регистър са вписани следните 7 дружества от групата ЧЕЗ :

1.    „ЧЕЗ България“ ЕАД,
ЕИК 131434768
2.    „ЧЕЗ Електро България“АД, ЕИК 175133827
3.    „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД,
ЕИК 113570147
4.     „ЧЕЗ Разпределение България “ АД, ЕИК 130277958
5.    „ЧЕЗ Лабораторис България“ ЕООД, ЕИК 175123128
6.    „ЧЕЗ Електропроизводство България“ ЕАД, ЕИК 200511185
7.    „ТЕЦ Варна ЕАД, ЕИК103551629
Най-голямото беззаконие, констатирано при одита е в това, че ЕРП-тата , които би трябвало да извършва в България електроразпределение, снабдяване с еленергия и пр. дейности, за които са кандидатствали в пълно съзнание и получили лицензии, няколко месеца след приватизацията са  „изнесли“ (или аутсорсвали, както се изразяват някои), т.е. прехвърлили всички тези дейности на компаниите-майки. Например горепосочените компании от 2 до 6 са прехвърлили всичките си дейности на регистрираното в Чехия дружество „ЧЕЗ България“ ЕАД (под No 1 в горния списък), което не е подвластно на българските закони и неговата дейност не се регулира от ДКЕВР.
В целия доклад прави впечатление необяснимото на пръв поглед БЕЗСИЛИЕ на одиторите и пренебрежителното отношение на проверяваните ЕРП-та. Изобилстват изречения от типа: „Не са ни предоставени копия от застрахователни договори“, „Справките не ни бяха предоставени“, или „предоставени бяха непълни справки“ и пр. Тоест, ревизираният сам решава какви документи да предостави на ревизорите! И ревизорите нямат никакви средства да го заставят да предостави пълната документация за дейността си, нито да установят дали тя е автентична или фалшифицирана. Затова в доклада често се натъкваме на жалните вопли на одиторите към техни колеги – икономисти и инженери, да направят „задълбочен анализ“ на констатациите (Защо не го направят самите одитори, нали са експерти?)
Това безсилие си има обяснение, но него няма да го прочетем в одитния доклад. И то е, че чуждите бандити са прехвърлили цялата си дейност на неподвластната на българските закони чужда компания „ЧЕЗ България“ ЕАД … с разрешението на българската държава! През 2006 г. кабинетът „Станишев“ е разрешил ТАЙНО на трите ЕРП-та да ни дерат и да изнасят съдраните от гърба ни милиони в собствените си държави. На 22 юни 2010 г. наш всекидневник писа: „През 2006 г. регулаторът ДКЕВР е дал позволение за аутсорсване на услуги към компаниите-майки в  чужбина. Решението обаче не е публикувано на сайта на комисията, нито пък е било обявявано публично. По онова време комисар бе сегашният председател Ангел Семерджиев“.
Така ДКЕВР (респективно нейният тогавашен принципал, министър Румен Овчаров) е осигурил на чуждата компания „ЧЕЗ България“ ЕАД правото на пълен произвол. Тя може да тероризира и ограбва българския народ както си иска, и в България няма институция, която да й потърси сметка. Това означава, че към днешна дата има само един начин за спиране на този произвол – отнемане на лицензията.