|

1680 евро на ден плаща ЕВН за “външни” услуги

Няма неустойки при неизпълнение на споразуменията със свързани фирми

В бр. 61 на в. „Атака“ започнахме публикуването на най-важните констатации и разкрития в одитния доклад на ДКЕВР от юли 2010 г. за дейността на ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН (днес заменена от чешката Енерго-Про), за които партия АТАКА сезира Еврокомисията на 1 април т.г.
Одитът е констатирал:
1. Десетки нарушения на лицензионния договор и рецидивиращи нарушения на Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Търговския закон (ТЗ) на Република България.
2. Формиране на клика – едни и същи хора участват в управителния и в надзорния съвет, при това работят без договори, за да не може никой да провери колко пари си разпределят.
3. Фалшифициране на приходи и разходи. Занижавани са приходите от присъединяване на клиенти към мрежата, а разходи за възнаграждения са представени като разходи за материали, финансови разходи са представени като разходи за външни услуги.
4. Създадени са всички условия за изкуствено, непазарно, непрозрачно и необосновано увеличаване на разходите“, заключават одиторите.  
5. Въвеждане на безумия като величината „цена мрежа“, която няма физически и икономически смисъл.
6. Фабрикуване на незаконни, фалшиви и неразбираеми фактури.
7. Източване на ЕРП-тата чрез „изнасяне“ (аутсорсване) на лицензионни услуги към компании, регистрирани в Чехия, Австрия и Германия, за които българското законодателство, в т.ч. и регулациите на ДКЕВР не важат.  Такава е например регистрираната в Чехия „ЧЕЗ България ЕАД“, която има пълната свобода да нарушава българските закони, защото те за нея не важат – тя е чуждо юридическо лице.   
В бр. 61-64 публикувахме констатациите на доклада от 2010 г. за групата ЧЕЗ. Продължаваме с констатациите на одиторите за ЕВН.

… 3.6. Договор за консултантски услуги от 29.12.2008 г. между „ЕВН България Електроснабдяване“ АД (възложител) и „ЕВН АГ“ Австрия (изпълнител).
Предмет на договора – Услуги, свързани с енергийно планиране; Услуги, свързани с енергийно снабдяване; Услуги, свързани с доставка на енергия; Услуги, свързани с развитието на пазара.
Срокът на договора – 5 години, считано от 01.07.2008 г., с автоматично продължаване за последващ срок от една година.
Цена на договора – възнаграждение, изчислено като дневна сума, дължима за предоставените услуги и направените разходи от всеки представител на ЕВН, като дневната сума, служеща като базис при формиране на възнаграждението всеки представител на ЕВН е фиксирана на 1 680 евро (хиляда шестстотин и осемдесет) без ДДС, както й разноските и разходите, свързани с изпълнението на услугите (по представени фактури), и такса за администриране в размер на 5 % от такива разноски и разходи.
Отговорности – няма уговорени клаузи за санкции и обезщетения при неизпълнение.
За сключване на този договор за консултантски услуги е взето решение на Надзорния съвет на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, след получено съгласие на МИЕ -Протокол №10 от 02.12.2008 г. ДКЕВР не е давала съгласие за сключването на този договор при посочените параметри.
Не са представени обосновки и анализи, доказващи икономическата целесъобразност на разходите за услугите по този договор за консултантски услуги, а също дали тези услуги се предоставят при пазарни условия, както и дали са спазени изискванията на чл.12, ал.1, т. 6 от ЗОП.
По посочения договор за консултантски услуги с „ЕВН“ АГ – Австрия не са представените месечните отчети за изпълнените услуги за периода 2008-2009 г., поради което не може да се установи какво е възлагано и как се отчита и калкулира поисканата и съответно предоставена услуга на дружеството възложител. Данни за размера на платените суми се съдържат във финансовите отчети на дружеството, както и в писмо вх. N0 Е-13-48-21/16.04.2010 г., с което е представена консолидирана справка за тези разходи за 2009 г.
В правомощията на ДКЕВР е да прецени, след представяне от финансовите експерти на анализ на данните в дружествата, дали тези услуги се предоставят при пазарни условия и дали е обоснована и доказана икономическата целесъобразност на разходите по договорите за консултантски и управленски услуги, доколко тези разходи са свързани с извършването на лицензионната дейност и/или са необходими за изпълнение на лицензионната дейност, както и дали са в интерес на потребителите, а по отношение на цялостната схема на предоставяне на услуги в групата на ЕВН, в т. ч. и на изнесените дейности – дали се осигурява по безспорен начин изключването на каквото и да е кръстосано субсидиране в полза или вреда на разпределителното дружество, както и дали тези услуги се предоставят при пазарни условия.

Компанията прибира
комисиони
и от своите фирми

3.7. Комисионни договори между „ЕВН България Електроразпределение“ АД (комисионер) и „ЕВН България Електроснабдяване“ АД (комитент).
Освен посочените по-горе договори за услуги между двете лицензирани дружества са сключени и два комисионни договора за текущо събиране на цената за пренос и допълнителните услуги, свързани с преноса през разпределителната мрежа.
Предметът на въпросните договори се припокрива (съвпада) с част от предмета на Договор за административни услуги от 01.07.2008 г., сключен с „ЕВН България Електроснабдяване“ АД (възложител), по който „ЕВН България Електроразпределение“ АД (изпълнител) е поело задължение да извършва услуги и по администрирането на клиентски сметки и събирането на задължения към „ЕВН България Електроснабдяване“ АД. По този начин от страна на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД се осъществява два пъти заплащане за едно и също нещо.
3.7.1. Комисионен договор за текущо събиране на цената за пренос през разпределителната мрежа от 11.10.2006 г. с анекс от 30.11.2006 г..
Предмет на договора е дейност, която следва да се извършва от електроснабдителното дружество по силата на нормативен акт (чл. 186 от Правилата за търговия с електрическа енергия), като в правилата не е регламентирано заплащане за подобна дейност.
Срок на договора – неопределен.
Цена на договора – 3 % от стойността на фактурираната цена за пренос, като в това възнаграждение е включен риска за несъбираеми вземания.
Други условия – възможност за сключване на договори с трети лица за превъзлагане на услугите по договора.
Отговорности – неустойка за забавено плащане в размер на законната лихва.
3.7.2. Комисионен договор за текущо събиране на суми, дължими за допълнителни услуги, свързани с преноса през разпределителната мрежа от 12.10.2006 г.
Срок на договора – неопределен.
Цена на договора – 3 % от стойността на фактурираните суми за допълнителни услуги;
Други условия – възможност за сключване на договори с трети лица за превъзлагане на услугите по договора;
Отговорности – неустойка за забавено плащане в размер на законната лихва;
Услугите по двата комисионни договора следва да се изпълняват чрез специализиран персонал на „ЕВН ЕС“, като се предвижда възможност за превъзлагане на услугите на трети лица – подизпълнители. Няма данни дали е налице превъзлагане по тези договори.
За сключване на комисионните договори е взето решение на Надзорните съвети на двете дружества – Протокол № 9 от 30.09.2008 г. и Протокол №10 от 02.12.2008 г. По посочените комисионни договори не са представени месечните отчети за изпълнените услуги за периода 2008-2009 г., поради което не може да се установи какъв е размерът на платените по тях суми. Данни за разходите за комисионни за такса мрежа се съдържат във финансовия отчет на „ЕВН България Електроразпределение“ АД.

ЕВН плаща 2 пъти
за едни и същи услуги

Предвид изнасянето на общите дейности в „ЕВН България Електроразпределение“ АД и по специално на услугите администрирането на клиентски сметки и събирането на задължения по Приложение 10 от Договор за административни услуги 01.07.2008 г., както и наличния в електроснабдителното дружество персонал, следва да се анализира и прецени дали дейностите по двата комисионни договора реално се осъществяват от „ЕВН България Електроснабдяване“ АД и дали е обоснована и доказана икономическата целесъобразност на разходите по тези договори с оглед разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия.
В допълнение към казаното по-горе за отделните договори по т. 3 между свързаните лица от групата ЕВН в правомощията на ДКЕВР е да прецени необходимостта същите да бъдат анализирани и в насока доколко и дали не е налице скрито преразпределение на печалби.

… Проверката установи, че някои разходи, които следва да се капитализират в стойността на актив, са отчетени в разход. Такъв е случаят с инж. Теодор Мур, консултант по изграждането на билинг системата „Квази“. „Квази“ е единна модулна система за обработка на показания, управление на измервателните уреди, фактуриране, дебиторен мениджмънт, мениджмънт на услуги, интеграция с външни провайдери, банкови услуги, данъчни служби, съдебна система, осигуряване и управление на комуникация с клиенти.
Съгласно представен опис на „ЕВН България Електроразпределение“ АД за сключени договори за периода 2008 – 2009 г., тези с Т. Мур възлизат общо за двете години на стойност 1 087 474 лв. От тях по данни на дружеството за 2008 г. са капитализирани в стойността на системата „Квази“ 444 482 лв., за 2009 г. няма капитализирани разходи.
Една част от разходите представляват текущи разходи за командировъчни – транспорт, дневни и хотел и следва да бъдат отразени като разход, но сумите, които са платени по проекта (1100 евро на ден), следва да бъдат капитализирани в стойността на проекта. Дружеството ги е отразило като текущ разход, с което е намалило облагаемата печалба за съответните години. Не можем да се произнесем за точния размер на тези суми, поради краткото време на проверката.
Аналогичен на горния случай е рамковият договор (№ П 06 – Д 44/ 10.01.2008г.) с немската фирма „ЕС АЙ ВИ.БГ“ ЕООД по същия проект на приблизителна стойност 2 650 000 лв. Съгласно справка на „ЕВН България Електроразпределение“ АД към края на 2008 г. в стойността на системата са капитализирани 3 114 741 лв. от този доставчик, а 55 290 лв. са признати като текущ разход (През 2007 г. като текущ разход са отразени 15561 лв.). През 2009 г. са отразени разходи по софтуерно обслужване в размер на 537 118 лв. по сметка 602019 Разходи за софтуерно обслужване. Поради ограничения във времето не сме се запознавали с тези отчети за естеството на конкретната работа и не можем да изразим категорично мнение дали това е разход, или горната сума, респ. част от нея следва да се капитализира в стойността на нематериалния актив.
По т.4.5 от заданието са проверени консултантски договори между свързани лица в групата, както и такива извън нея. Прави впечатление, че външните консултантски договори са отчетени прецизно – по дати, вложени часове, описание на свършената работа и подпис на служителя, приел работата. Такива са консултантските договори с инж. Теодор Мур по изграждане на системата „Квази“, с „Девотийм Консултинг“ от Австрия за консултиране при избор на мобилен оператор. Не стои така въпросът по консултантските услуги, оказвани от „ЕВН България“ ЕАД и „ЕВН“ АГ – Австрия. Направен е протокол, упоменати са отделите, обект на консултирането, но никъде не се споменава колко часа е работено с даден отдел, кой е ползвателя на консултацията. В консултантските договори на „ЕВН България“ ЕАД и „ЕВН“ АГ – Австрия е записано, че дневната ставка се определя на 1680 евро без ДДС (210 евро на час), фактурите за извършената работа са на различна стойност, което предполага различно вложено време, но не е документирано по надлежния ред…
По т.т.4.6 и 4.7 е направена справка за закупеното количество електроенергия от „НЕК“ ЕАД, от други източници и за покриване на технологичните разходи. Проверена сметка 609 на „ЕВН България Електроразпределение“ АД за 2009 г. за отчетените технологични разходи. Сумата отговаря на оповестените в Отчета за доходи…
(Следва)

 

Кой кой е в групата

През декември 2009 г. Щефан Шишковиц (вляво) бе изтеглен в Австрия, откъдето ръководи дейностите на концерна EVN в Хърватия, Македония и България. Ръководството на ЕВН България бе поето от Йорг Золфелнер.

„ЕВН България Електроснабдяване“ АД принадлежи към групата ЕВН, контролирана от „ЕВН“ АД (ЕУК АС), Австрия – (УАС – Приложение N0 1.5).
В структурата на групата ЕВН са следните дружества:
- „ЕВН“ АД, Австрия – (УАС – Приложение N0 1.5);
-  „ЕВН България“ ЕАД, чиито капитал е  100 % собственост на Е\ПМ АС, Австрия (АС – Приложение N0 1.6);
- „Енерджи   трейдинг“   ЕАД   -   чиито   капитал   е   100   %   собственост   на  „ЕВН   България Електроснабдяване“ АД (АС – Приложение N0 1.7);
- „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, чиито капитал е 100 % собственост на ЕVN АG, Австрия (АС – Приложение N0 1.8);
- „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, чиито капитал е 100 % собственост на EVN АG, Австрия (АС – Приложение N0 1.9);
-  „ЕВН Т 2″ ЕООД, чиито капитал е 100 % собственост на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД (АС – Приложение N0 1.10);
-  „ЕВН България Електроразпределение“ АД;
- „ЕВН ЕР“ АД и „ЕВН ЕС“ АД не са представили Декларация за икономическа свързаност.
-  „ЕВН България Електроснабдяване“ АД е вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията (УАС – Приложение N0 1.4) с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.Христо Г. Данов № 37, с предмет на дейност съгласно Устава на дружеството (Приложение № 1.4.1).
Дружеството е с двустепенна система на управление със следните членове към юни 2010 г.:
Надзорен съвет в състав:
ПЕТЕР ЛАЙР
ГЮННУР МУСТАФОВА ДЖУМАЛИЕВА
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЛБАНТОВ
ЩЕФАН ШИШКОВИЦ
ГЕОРГ РАЙТЕР
Управителен Съвет в състав:
СТЕФАН МЛАДЕНОВ ЗАМАНОВ
КРИСТИАН РАЙТЕР
МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА-ДЬОРФЛЕР