|

ГОТВИ СЕ ПЪЛНА ПОДМЯНА НА НАРОДНИЯ ВОТ С БЛАГОСЛОВИЯТА НА АМЕРИКА

Проф. Станислав СТАНИЛОВ
депутат от АТАКА в 42-то НС

Протестърите няма да се спрат пред убийства и палежи по украински сценарий, за да запазят интереса на своите задокеански работодатели

Нощта на 23 срещу 24 юли 2013г. беше направен опит за държавен преврат, когато плате- ните протестиращи окупираха парламента и се опитаха да линчуват народните представители в белия автобус с предварително подготвени павета. По-шокиращото е, че предварително бяха разположени телевизионните камери на казионните медии, за да може точно в 22.00 часа, когато стартират късните новини на повечето телевизии, „битката“ да се предавана на живо

Няма грешка, драги чита­тели, така означаваме днешния управник на България, който всъщ­ност е представен от служебното правителство, съставе­но от Росен Плевнелиев с премиер Ге­орги Близнашки.

Преди това, ви обръщам внимание на начина, по който падна легитимното правителство, за да разберете, какво имам предвид. Отначало, без видими и обясними причини мандатоносителят Сергей Станишев поиска да състави нов, вече не “експертен“, а политиче­ски кабинет, на което ДПС се проти­вопостави. След това ДПС реши да предизвика извънредни избори. БСП се съгласи, защото турската партия бе един политически воденичен камък за Коалиция за България. Стигна се до слу­жебно правителство и избори на 5 ок­томври…

А какво всъщност стана?! Двете партии предадоха собственото си правителство и затвърдиха оконча­телно новата политическа традиция в България – всяка по-сериозна промяна да става с предателство. Спомнете си, че в предишното Народно събрание ГЕРБ предадоха АТАКА, която ги под­крепи да съставят правителство, след това обявиха атакистите за сатани и започнаха да громят парла­ментарната група, купувай­ки депутати.

Нататък бе прозряна същинската причина за предстоящата смяна на властта – строежът на „Южен по­ток“. Американците не вярват в лоял­ността на БСП към евроатлантически­те ценности и за по-сигурно предават властта в ръцете на безгръбначния Бойко.

Така Плевнелиев получи възможност да състави второто си служебно пра­вителство. В него той настани хора, повечето от които и майките им трудно разпознават в политиката. Би­ографиите им вече коментирахме във в. „Атака“ (бр. 118 от 8 август, стр. 20- 24). Техните връзки показват ясно тяс­ната им обвързаност с политическите и икономическите школи на англосак­сонския свят и неговите НПО.

С други думи, за тяхното първо оз­начение трябва да се извади старата дума „юпи“, която се пръкна при упра­влението на царя-премиер. Намерих в интернет две определения:

В английския жаргон юпито е селски тарикат с висше образование и с мар­ков шушляк. От английски YUP – „Young Upwardly-mobile Professional“. Тази абре­виатура има история от 1972 година, когато благодарение на икономическа­та и политическата конюнктура в Ан­глия се появили младите юпита.

В българския жаргон юпито е опреде­лен тип крадлив политик, подвизаващ се основно в периода 2000-2005 година, през т. нар. царско управление. Порабо­тил е в западния свят. При връщането си в България освен кражбата на мате­риални блага ограбва и вярата на хора­та в образованите и интелигентните

И двете верни.

Сега да си спомним каква беше мисия­та на тези юпита при царя: пълно под­чинение на България на интересите на Запада и лично обогатяване за общест­вена, разбирай държавна, сметка.

Идеологията на тази „гилдия“ е ли­берализъм до дупка, а това означава отворено общество, така както е формулирано от неговия идеолог Карл Попър: „Отворените общества не поддържат един-единствен възглед за „истина“ , а по-скоро се опитват да установят зако­ни и институции, които позво­ляват на хора с различни възгле­ди да живеят заедно.“

Тук възниква един изконен въ­прос: Ами ако тези хора не ис­кат да живеят заедно? Искат поотделно? Отговорът е: Чака ги „майдан“, чака ги гражданска война, подобно на тази, която спретнаха в Украйна.

На 24 юли т.г. беше гласувана оставката на кабинета „Орешарски”

Средствата за масова ин­формация вече посочиха не­оспоримия факт, че част от министрите в служебното правителство, начело с преми­ера, са преки участници в „про­тестите“, връзките им с НПО са несъмнени. С други думи, това е правител­ство на хора, които са престъпвали закона, отричали са консти­туцията и легитимния вот на българските граждани. Голяма част от тях в една право­ва държава щяха да са в затвора. Но въпреки гръмките лозунги за правовата държава от ранния етап на „прехо­да“ ние се отдалечаваме от тази реал­ност. Президентът неколкократно се изказа в полза на българския „майдан“, следователно и той носи отговор­ност и пред съда, и пред историята.

Стигаме до неправителствените организации, означавани съкратено като НПО. В днешния си вид те представляват добре платени лобита на различни интереси. Вижте НПО, фи­нансирани от „Отвореното обще­ство“ на Джордж Сорос:

Център за икономическо развитие

Европейски институт

Институт за пазарна икономика

Червената къща

Център за социални практики

Център за либерални стратегии

Български хелзинкски комитет

Освен тях Сорос подпомага още два пъти по толкова взаимно обвързани НПО в съвсем минорен състав, които изпълняват помощни функции. Всички те, а и останалите бяха организато­ри на софийските „протести“, зато­ва и ги наричат с подигравателното „протестъри“. Тук идва прозрението, вече изречено от няколко американски геополитици, че сред главните инструменти на САЩ за устано­вяване на световно господство, са т.нар. неправителствени орга­низации. На шега-наистина, НПО са изключителен инструмент за манипу­лация и основно средство за чужда на­меса във вътрешните работи, с други думи, за разрушаване на законния ред. Символът на протестърите, соросо­вият юмрук, всъщност се стоварва върху правовия ред, както стана в Бъл­гария на 23 юли 2013 г. Тогава бе извър­шен терористичен акт – нападението срещу сградата на парламента и ата­ката срещу автобуса с народни пред­ставители. Това бе опит да се вземат за заложници народни представители, да бъдат те бити и дори убити… При което националната телевизия, на­ционалното радио, останалите големи електронни медии, повечето вестни­ци, приветстваха терора. На съд оти­де един… полицай.

Американците не вярват в лоялността на БСП към евроатлантическите ценности и за по-сигурно предават властта в ръцете на безгръбначния Бойко

Виждате ли, драги читатели чие е служебното прави­телство?! И кой е истинският минис­тър – председател. Ами Джордж Сорос, разбира се, не се съмнявайте. Кому ще помага неговото правителство на изборите? Всекиму, само не на АТАКА. Не говорете за обек­тивност, не мислете даже. Следващото правителство тряб­ва да бъде същото като предишните – съставено от КОМ­ПРАДОРИ, от хора, които се изживяват като колониална администрация.

Какво следва от подобна философия и къде са националните интереси?

На този въпрос те отговарят:

Моля? За каква нация става дума? На­шият пророк Карл Попър е сътворил тео­рията за отво­реното обще­ство като антинационална идеология. Нашият наставник Джордж Сорос е създал „Отвореното общество“ като организация за дезинтеграция на нации­те. Какви интереси у нация, която ос­тава само на хартия, като освободе­на от воля територия? Налягайте си парцалите. Раждайте, възпитавайте и учете в недоимък талантливи деца, за да пълните западните изследовател­ски институции с кадри…

За останалите – превърнатата в блато райска земя, на която живеят мирно и гладно българите – християни и мюсюлмани и социалните номади – ци­ганите, паразити­ращи „законно“ на гърба на остана­лите. И над всички – обезумялата от алчност олигархия на подземния и наземен свят! Това е мечтата на соросианците, соросоиди­те, соросовите храненици.

Те ще ви дадат на изборите по 50 или по 100 лв, а утре ще ви съдерат кожи за по 1000. Това иска именно „Отворе­ното общество“. Същото, което на „майдана“ вее знамето на заканително стиснат юмрук… И напомня стиснатия юмрук на болшевиките – интернацио­налисти, които също се заканваха на нацията.