|

ОСВЕТИХА ОБНОВЕН КЛУБ НА ПАТРИОТИТЕ

Трима свещеници осветиха обновения клуб на АТАКА

 

Лидерът на АТАКА Волен Сидеров и депутатът от 42-то Народно събрание Илиан Тодоров присъст­ваха на освещаването на обновения клуб на нацио­налистите в град Пер­ник. Отец Николай заедно с още двама свещеници отслужиха тържествена литургия за здраве и бла­гополучие.

Свещеникът заяви, че в българската политика е необходимо осмисляне на ценностите. Според него отделянето ни от хрис­тиянската вяра е целе­насочено и това би мог­ло да доведе до поредни опити за унищожаване на държавата ни. „25 го­дини българският народ се измъчва и е стигнал до такава беднота, ка­квато не е имало и през турско робство. Толкова сътресения, толкова вой­ни, по-бедни от сега ни­кога не сме били. 25 годи­ни лъжи, измами. Така не може вече да се живее”, каза отец Николай. Спо­ред него което и да е пра­вителствто, то тряб­ва да гледа за благото на народа. „АТАКА трябва да поведе народа и да се бори хората да имат работа, да има предприятия и т.н. Не Европей­ският съюз само да ни командва. На За­пад имат заплати по 3000-4000 евро, а ние вземаме по 200- 300 лв. Г-н Сидеров, дано Бог ви помага и занапред да ви дава сили”, каза отец Ни­колай, „и пожелавам най-сетне партия АТАКА да поеме властта в свои ръце и да има министър-пред­седател и президент“.

По време на откриване на реновирания клуб на АТАКА в Перник Сидеров заяви пред събралите се симпатизанти, че Бълга­рия е в много тежък мо­мент сега. „Има нужда наистина от кардинална промяна, от друга ико­номическа философия, при която държавата да се върне в икономиката, да има социална полити­ка, да има мисъл преди всичко за хората, а не за олигархията – чужда или българска”, заяви нацио­налистът. Той пожела клубът на АТАКА в Пер­ник да продължи да бъде център на родолюбието. „Оттук нататък още по-вдъхновен с Божия помощ да вървим напред и да привлечем колкото може повече българи към нашата кауза, защото тя е справедлива. Тя е за пра­вославния български на­род”, допълни идеологът на единствената партия у нас, която има полити­ка, тясно свързана с тра­дициите и вярата, запа­зили държавата ни през годините.