|

Водачите на листите на ПП АТАКА

АТАКА №11

 

ВОЛЕН СИДЕРОВ, водач на листите на АТАКА

3-ти МИР – Варна
25-ти МИР – София

 

 

 

 

 

 

 Илиан Тодоров

1-ви МИР – Благоевград

10-ти МИР – Кюстендил

Илиан Тодоров е роден през 1980 г. в София. Завършил е икономика в УНСС и Военната академия „Г.С.Раковски“. Специализи­рал е в единайсет чуждестранни учебни заведения в САЩ и Германия. Народен представител в 42-то Народно събрание, зам.-председател на комисия по отбра­на и зам.-председател на комисията за борба с корупция и конфликт на ин­тереси. Областен координатор на АТАКА за Благо­евградска област и регионален координа­тор на АТАКА за Югоизточна България. Владее английски, испански и руски език.

 

доц. д.и.н. Любомир Владимиров

4-ти МИР – Велико Търново
19-ти МИР – Русе

Любомир Владимиров е роден през 1974 г. в Русе. Завършил е европеистика в Русенския университет. В Стопанската академия в Свищов е специализирал стопански и фи­нансов контрол; зам.- председател на Об­щинския съвет – гр. Русе 2007-2009г.; народен представител в 41-то и 42-то НС, член на комисията по околна среда и води и на ко­мисията по образование и наука в 42-то НС. Работи като препо­давател в Русенския университет и във Варненския свобо­ден университет; доктор по икономи­ка и управление, доктор на науките във Воен­на академия „Г. Раковски“-София; доцент на Русенския университет.

 

 

д-р Емил Лилов

5-ти МИР – Видин

Емил Лилов е роден през 1954 г. село Цар Пе­трово, обл. Видин. Завършил е медицина в Пловдивския медицински институт, специа­лист по детски болести и здравен менидж­мънт. Работил е като лекар в Бърза помощ, завеждащ градска поликлиника, директор на болница, директор на РЦЗ. В момента е заместник-директор на Регионалната здравна инспек­ция-Видин. Член на ПП АТАКА от осно­ваването й, облас­тен координатор на патриотите за Видин. Владее френски, руски, сръбски и пор­тугалски език.

 

 

Венцислав Лаков

6-ти МИР – Враца

Венцислав Лаков е роден на 28 февруари 1962 г. в София. Лаков е бил зам.-главен редактор на в. „Атака“, работил е като журналист във вестниците „Свободен народ“, „Демо­крация“, „24 часа“, „Стандарт“, „Монитор“ и „Земя“. Народен представител в 41-то и 42-то НС. Зам.-председател на комисията по външна политика и член на комисията по от­брана в последния парламент. Лаков беше председател на временната ко­мисия „Авиоотряд 28”, разследваща полетите на власт­та. Владее английски и руски език.

 

проф. Станислав Станилов

7-ми МИР – Габрово
13-ти МИР – Пазарджик

Известният български историк и археолог е роден през 1943 г. в Габрово. Доктор по архе­ология и ръководител на Секцията по сред­новековна археология на Археологическия институт с музей при БАН. Проф. Станислав Станилов е автор на множество публикации в българския и европейския академичен печат, както и на самостоятелни издания, посве­тени на средновековната археология. Проф. Станилов е народен представител от ПП АТАКА в 40-то, 41- то и 42-то Народно събрание, зам.-пред­седател на ПГ на ПП АТАКА. Зам.-председател на комисията по образованието и науката и член на комисията по културата и медиите в 42-то НС. Владее немски и руски език.

 

Калина Балабанова

8-ми МИР – Добрич

Калина Балабанова е родена през 1990 г. в София. Завършила е бакалавър компютърни системи и технологии на немски език в Технически универ­ситет в София. В момента учи магистратура индустриален мениджмънт на немски език и компютърни системи и технологии също на немски език. Член на ръководството на мла­дежката организация на партията от самото й създаване. Народен представител в 42- то НС, зам.-председа­тел на комисията по земеделието и храни­те и член на комисия­та за борба с корупция и конфликт на интереси. Владее английски, немски и руски език.

 

Павел Шопов

9-ти МИР – Кърджали
16-ти МИР – Пловдив

Павел Шопов е роден през 1955 г. в Пловдив. Работил е като районен съдия в Районния съд в Пловдив. След 1989 г. е адвокат на сво­бодна практика в Пловдив и Карлово до 1991 г. Народен представител в 36-ото, 37-то, 41-то и 42-то Народно събрание. Шопов е замест­ник-председател на 41-то НС. Зам.-предсе­дател на ПГ на АТАКА, зам.-председател на комисията по реги­онална политика и местно самоупра­вление и зам.-пред­седател на комисия­та по вероизповеданията и парламентарна етика в 42-то НС. Владее немски и руски език.

 

Кирил Колев

11-ти МИР – Ловеч

Кирил Колев е роден през 1990 г. в Троян. Завършил е специ­алност туризъм в професи­онален колеж по туризъм. В момента е студент в УНСС специалност икономика, об­щество и човешки ресурси. На­роден представител в 42-то НС, член на комисия по труд и социална политика, член на комисия по транспорт, ин­формационни технологии и съобщения. Владее английски и руски език.

 

Адриан Асенов

12-ти МИР – Монтана

Адриан Асенов е роден през 1973 г. в Козлодуй. Завършил е техни­кум по ядрена енергетика. Рабо­тил е 13 години в АЕЦ „Козлодуй“. Председател на Контролния сбор на ПП АТАКА, областен ко­ординатор на ПП АТАКА в Мон­тана и регионален координатор за Северозападна България. Народен представител в 42-то Народно събрание, член на коми­сията по енергетика.

 

Явор Нотев

2-ри МИР – Бургас
24-ти МИР – София

Явор Нотев е роден през 1957 г. в София. Доказано име в юридическите среди. Ад­вокат Нотев е народен представител от ПП АТАКА в 41-то и 42-то Народно събрание. Зам.-председател на комисията по правни­те въпроси в 41-то и 42-то НС, член на коми­сията по регионална политика и местно самоуправление в 42-то НС. Явор Но­тев е член на Централния сбор на ПП АТАКА. Владее английски и руски език.

 

проф. Румен Ваташки

14-ти МИР – Перник

Румен Ваташки е роден през 1962 г. в Ра­домир. Завършил е богословие в СУ „Св. Климент Охридски“, както и библиоте­кознание и научна информация в същия университет. Специализирал е теория и история на културата в Алма Матер и в папския институт в Рим, където е за­щитил и докторска дисертация. От 2000 г. е доцент в Шуменския университет. През 2007 г. става доктор на науки­те, а през 2010 г. професор. Работи като професор в Шуменския университет, катедра „Тео­логия“. Член на АТАКА от основаването й, областен координатор на патриотите за Перник. Владее италиански, руски език.

 

Десислав Чуколов

15-ти МИР – Плевен
27-ми МИР – Стара Загора

Десислав Чуколов е роден през 1974 г. в Русе. Завършил е специалност европеистика в Русен­ския университет, дипломира се като магис­тър по еврокомуникации. От учредяването на политическа партия АТАКА на 17 април 2005 г. е член на Централния сбор на партията. Замест­ник-председател на ПП АТАКА, депутат в Евро­пейския парламент от 2007 г. до 2009 г. Чуколов е народен представител в 40-ото, 41-то и 42-то Народно събрание. Член на делегацията в парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Зам.-пред­седател на комисията за контрол над служ­бите за сигурност и член на комисията по въ­трешна сигурност и обществен ред в 42-то НС. Владее английски, немски и руски език.

 

Магдалена Ташева

17-ти МИР – Пловдив област

Магдалена Ташева е родена през 1953 г. Завършила е специалност ядрена фи­зика във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Дългогодишен журналист във в. „Атака“. Автор на ре­дица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот. Воде­ща на предаването „В окото на бурята“ по телевизия АЛФА. Член на Централ­ния сбор на ПП АТАКА и народен представител от ПП АТАКА в 42-то Народно събра­ние. Зам.-председател на комисията по енергетика и зам.-председател на коми­сията по инвестиционно проектиране в 42-то НС. Владее английски и руски език.

 

Георги Георгиев

18-ти МИР – Разград

Георги Георгиев е роден през 1949 г. в с. Островче, Разград­ско. Завършил е колоездене и бойни изкуства в НСА. Препо­давател по антитерор в НСБО. Член е на ПП АТАКА от основа­ването й, областен коорди­натор на партията за Раз­градска област. В момента е управител на охранител­на фирма. Владее руски и английски език.

 

 

Иван Димитров

20-ти МИР – Силистра

Иван Димитров е роден през 1984 г. в София. Народен представител в 42- то НС, зам.-председател на комиси­ята по въпросите на децата, младе­жта и спорта, член на комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на спе­циалните разузнавателни средства и достъпа до да­нните по закона за електронни­те съобщения. Регионален ко­ординатор на АТАКА за Северна Цен­трална България. Владее английски език.

 

Димитър Димов

21-ви МИР – Сливен
29-ти МИР – Хасково

Димитър Димов е роден през 1985 г. в Сливен. Завършил е НСА, специалност спортен педагог. Народен предста­вител в 42-то НС, зам.-председател на комисията по здравеопазването и член на член на комисията за контрол над службите за сигурност. Член е на Контролния сбор на ПП АТАКА, ре­гионален коорди­натор за Югоиз­точна България и областен координатор в Сливен и Бургас. Владее английски и немски език.

 

Борислав Киряков

22-ри МИР – Смолян

Борислав Киряков е роден през 1963 г. в Пловдив. Завършил е средно спортно училище „В. Левски“ – Чепеларе, и ВИФ със специалност ски алпийски дисци­плини. Киряков е балкански шампион по ски алпийски дисциплини от 1980 г. Участник в зимните олимпийски игри в Сараево през 1984 г. Многокра­тен републикански шампион по ски алпийски дисци­плини с 16 златни медала, носител на купа „НРБ“. Внук на капитан Петко Войвода. Общински координа­тор на ПП АТАКА за Чепеларе. Владее немски, италиански, сръбски, френски и руски.

 

Деница Гаджева

23-ти МИР – София
26-ти МИР – София област

Деница Гаджева е родена през 1982 г. в Хавана. Инженер по образование. Народен представител в 40-тото и 41-то и 42-то Народно събрание, из­брана от листите на АТАКА. Членува в комисията по транспорт, инфор­мационни технологии и съобщения, както и в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към 41-то НС. В 42-то НС е зам.-предсе­дател на ко­мисията по транспорт, ин­формационни технологии и съобще­ния, член на комисията по околната среда и водите. Владее английски, немски и италиански език.

 

Николай Александров

28-ми МИР – Търговище
30-ти МИР – Шумен

Николай Александров е роден през 1986 г. в София. Завършил е география и биология в СУ „Св. Климент Охрид­ски“ и международни финанси в УНСС. Народен представител в 42-то На­родно събрание, член на комисията по икономическата политика и тури­зъм и член на комисията по бюджет и финанси. Областен координатор на АТАКА за област Варна и регио­нален координа­тор на АТАКА за Североизточна България. Част е от ръководството на Националната младежка органи­зация на АТАКА. Владее английски и руски език.

 

Гроздан Иванов

31-ви МИР – Ямбол

Гроздан Иванов e роден през 1981 г. в Пловдив. Общински координатор на ПП АТАКА в община Стралджа от 2005 г. насам. Иванов е общински съветник в ОбС Стралджа с мандат 2011-2015 г. В момен­та е разследващ журналист в АЛФА ТВ. Автор на реди­ца документални филми по обществено-политически теми. Владее английски език.