|

Албания изгони ЧЕЗ и възстанови държавното дружество. А ние кога?

 

От години Сидеров настоява незабавно да се развалят договорите с ЕРП-тата

Албанската държава окончателно си възста­нови електроразпреде­лителното дружество в страната, което беше приватизирано преди го­дини от колонизатора ЧЕЗ. Албания вече при­тежава 100 от акциите на дружеството, след като през месец юни пра­вителството в Тирана и чешката компания по­дписаха споразумение, съ­общи БГНЕС.

През 2009 година ЧЕЗ за­купи 76 на сто от акци­ите от тогавашното държавно дружество за 102 млн. евро. През месец януари 2013 година дър­жавният енергиен ре­гулатор в Тирана отне лиценза на ЧЕЗ поради „липсата на инвестиции в енергийната система и невъзможността да га­рантира снабдяването с ток“. След това решение ЧЕЗ заведе дело в Меж­дународния арбитражен съд. Още в самото нача­ло при влизането на ал­банския пазар ЧЕЗ се оп­лакваше от огромните кражби на ток и загубата на електричество пора­ди лошата мрежа.

Новото правителство начело с премиера Еди Рама през юни месец по­стигна извънсъдебно спо­разумение с ЧЕЗ и така бе прекратена процедурата в Международния арби­траж. Властите в Тирана се съгласиха да заплатят 95 млн. евро обезщете­ние на ЧЕЗ и по този начин си възстановиха на сто процента собственост­та на дружеството. Из­плащането ще стане на няколко вноски до 2018 година.

„Постигнатото спора­зумение ще ни даде въз­можност да започнем реформи в енергораз­пределителната мрежа и да започнем инвести­ции. Това ще доведе до по-качествена услуга за крайните потребители“, съобщиха от албанското Министерство на енер­гетиката и промишле­ността.

Партия АТАКА от години настоява да се развалят договорите с ЕРП-тата ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО и да се върнат обратно в български ръце. Нацио­налистите неведнъж са предлагали мораториум върху цената на тока. Сидеров смята, че чуж­дите монополи печелят на гърба на изстрадалия български гражданин и незабавно трябва да бъ­дат изгонени от Бълга­рия.