|

АПЕТИТЪТ НА МЮФТИЙСТВОТО ЗА МУЗЕЯ В КЪРДЖАЛИ ЩЕ СЕ ГЛЕДА И В АПЕЛАТИВЕН СЪД

Регионалният исторически музей в Кърджали

Мюсюлманското изповедание – София обжалва пред Апелативен съд–Пловдив решението на Окръж­ния съд в Кърджали, който отхвър­ли като неоснователен предявения иск от мюфтийството за земята и сградата на Регионалния истори­чески музей (на снимката) в града край Арда.

По въззивната жалба областни­ят управител Бисер Николов е де­позирал писмен отговор, в който се излагат аргументи за нейната неос­нователност и доводи, че решение­то на Окръжния съд следва да бъде оставено в сила.

Претенциите на мюфтийство­то са за парцела, върху който е сградата на музея. Те твърдят, че разполагат с нотариален акт от началото на миналия век, след като местен жител продал нива за духовно училище. Юристите на областната управа доказаха, че 1) мюсюлманското изповедание не е наследник на местната общност, защото по онова време в България не е имало такова регистрирано юридическо лице; и 2) Сградата е построена с пари от държавата по проект на известен руски архи­тект и никога не е била мюсюлман­ско училище.

През декември 2013 г. обаче съ­дия Веселина Кашикова даде ход на делото. На 16 юни т.г. Окръжният съд–Кърджали отхвърли иска като неоснователен. Делото бе решено в полза на държавата. Мотивите и решението на съдията по делото са изложени на 32 страници. Съдът осъди Мюсюлманското изповеда­ние – София да заплати на държава­та разноски в размер на 91 062 лева.