|

Вместо за пострадалите от наводнения правителството прави подслон за още пришълци

 

До 400 места за нелегални имигранти в Любимец подготвя кабинетът „Близнашки”

Временното правителство в сряда реши да увеличи капацитета на лагера за нелегал­ни имигранти в Любимец. Това се налагало заради изпълнението на „план” за допъл­нителни мерки за „повишаване” на готов­ността за реагиране при очакван засилен пришълски натиск по границите. Вишите чиновници промениха и постановлението за финансовото осигуряване на въпросния „план”. Вместо незаконните имигранти да бъдат отблъснати и недопускани на тери­торията ни, служебният кабинет подготвя условия за още джихадисти и престъпници от Черния континент.

„С измененията се гарантира изпълнението на една от основните дейности в плана – уве­личаване капацитета на Специализирания дом за временно настаняване на чужденци в Люби­мец до 400 места чрез изграждане на фургон­но селище”, се казва в решението на служеб­ните министри. За целта са предвидили 637 хил. лв. за транспорт и монтаж на фургони­те. Сумата обаче не била достатъчна. Каби­нетът „Близнашки” разпоредил и вътрешно преразпределение по дейности на 49 хил. лв. От въпросния план обаче отпада изгражда­не на собствен водоизточник за пришълския център, а определеното за целта финансира­не ще се инвестира в завършването на фур­гонното селище до края на годината.

Припомняме, че партия АТАКА близо 2 го­дини вече настоява за незабавната експул­сация на нелегалните и неидентифицирани имигранти от Република България. Нацио­налистите са категорично, че държавата, в лицето на изпълнителната власт, е за­дължена да спазва вътрешното и между­народното законодателство, спогодби и Хартата за човешките права на ООН, кои­то ясно дефинират понятията „бежанец” и „нелегален имигрант”. Правителството е длъжно да противодейства на незаконната имиграция, а не да я спомага. Съучастието в престъпление, каквото се явява нелегално­то преминаване на държавните ни граници, е углавно престъпление, наказуемо от За­кона.