|

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ БЪЛГАРИН ЖИВЕЕ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТ

 

Продължаващият колониален модел на управление и липсата на социална политика води до стряскащо бързо и трудно обратимо обедняване на българския народ

Кабинетът „Близнашки” определи линията на бед­ност за 2015 г. Тя е 286 лв., или с 14 на сто по-висока от размера й през тази година, стана ясно на последното засе­дание на Министерския съвет в сряда.

Според икономисти всеки четвърти българин живее под този праг, а броят на хората с най-ниски доходи не намалява.

Линията на бедност се опре­деля на база методика, основана на данните от изследването на НСИ на бюджетите на домакин­ствата в България. Тя предста­влява инструмент, чиято цел е да се гарантира задоволяване на минималните жизнени потреб­ности – калориен прием и струк­тура на потребление на храни­телни и нехранителни стоки и услуги.

В последния брой на в. „Ата­ка” ви информирахме с колко ще се повишат разходите за дома­кинство след поскъпването на тока, което беше прието от Държавната комисия за енергий­но и водно регулиране. Припом­няме, че според изчисленията на независимия експерт Мика Зайкова с близо 200 лв. ще се повишат сметките за 4-членно семейство след увеличението. По думите й 10-процентното увеличение няма да може да бъде понесено от пенсионерите и безработните. Тази група е 80% от населението.

Предвид политиката, която ще води бъдещото правител­ство, се очертава продължение на колониалния модел, който ще доведе до още по-сериозно обе­дняване на българина и през 2016 г. Липсата на каквато и да е со­циална програма ще задълбочи финансовата криза, безработица и всичко останало, произтичащо от нея. В момента заявка за ре­шаване на проблема „бедност” може да бъде открита в АТАКА като единствената социална партия в България.