|

ДЕПУТАТИТЕ НА АТАКА В 43-ТО НС

 

ТОВА СА БОЙЦИТЕ, КОИТО В НОВИЯ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСА НА ИЗСТРАДАЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД

 

ВОЛЕН СИДЕРОВ

25-ти МИР – София

 

 

 

 

 

 

Илиан Тодоров

1-ви МИР – Благоевград

Илиан Тодоров е роден през 1980 г. в Со­фия. Завършил е икономика в УНСС и Военната академия „Г.С.Раковски“. Спе­циализирал е в единайсет чуждестран­ни учебни заведения в САЩ и Германия. Народен представител в 42-то Народно събрание, зам.-председател на коми­сията по отбрана и зам.-председател на комисията за борба с корупцията и конфликт на ин­тереси.

Областен коорди­натор на АТАКА за Благоевградска и Кюстендилска област и регионален координатор на АТАКА за Югозападна България. Владее английски, испански и руски език.

 

проф. Станислав Станилов

13-ти МИР – Пазарджик

Известният български историк и археолог е роден през 1943 г. в Габрово. Доктор по архе­ология и ръководител на Секцията по сред­новековна археология на Археологическия институт с музей при БАН. Проф. Станислав Станилов е автор на множество публикации в българския и европейския академичен печат, както и на самостоятелни издания, посве­тени на средновековната археология. Проф. Станилов е народен представител от ПП АТАКА в 40-то, 41- то и 42-то Народно събрание, зам.-пред­седател на ПГ на ПП АТАКА. Зам.-председател на комисията по образованието и науката и член на комисията по културата и медиите в 42-то НС. Владее немски и руски език.

 

Явор Нотев

24-ти МИР – София

Явор Нотев е роден през 1957 г. в София. Доказано име в юридическите среди. Ад­вокат Нотев е народен представител от ПП АТАКА в 41-то и 42-то Народно събрание. Зам.-председател на комисията по правни­те въпроси в 41-то и 42-то НС, член на коми­сията по регионална политика и местно самоуправление в 42-то НС. Явор Но­тев е член на Централния сбор на ПП АТАКА.

 

Калина Балабанова

3-ми МИР – Варна

Калина Балабанова е родена през 1990 г. в София. Завършила е бакалавър компютърни системи и технологии на немски език в Техническия универ­ситет в София. В момента учи магистратура индустриален мениджмънт на немски език и компютърни системи и технологии също на немски език. Член на ръководството на мла­дежката организация на партията от самото й създаване. Народен представител в 42- то НС, зам.-предсе­дател на комисията по земеделието и храните и член на ко­мисията за борба с корупцията и конфликт на интереси. Владее английски, немски и руски език.

 

Десислав Чуколов

27-ми МИР – Стара Загора

 Десислав Чуколов е роден през 1974 г. в Русе. Завършил е специалност европеистика в Русен­ския университет, дипломира се като магис­тър по еврокомуникации. От учредяването на политическа партия АТАКА на 17 април 2005 г. е член на Централния сбор на партията. Замест­ник-председател на ПП АТАКА, депутат в Евро­пейския парламент от 2007 г. до 2009 г. Чуколов е народен представител в 40-ото, 41-то и 42-то Народно събрание. Член на делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Зам.-пред­седател на комисията за контрол над служ­бите за сигурност и член на комисията по въ­трешна сигурност и обществен ред в 42-то НС. Владее английски, немски и руски език.

 

4-ти МИР – Велико Търново

доц. д.и.н. Любомир Владимиров

Любомир Владимиров е роден през 1974 г. в Русе. Завършил е европеистика в Русенския университет. В Стопанската академия в Свищов е специализирал стопански и финан­сов контрол; зам.- председател на Общин­ския съвет – гр. Русе, 2007-2009г.; народен представител в 41-то и 42-то НС, член на комисията по околна среда и води и на ко­мисията по образование и наука в 42-то НС. Работи като препо­давател в Русенския университет и във Варненския свобо­ден университет; доктор по икономи­ка и управление, доктор на науките във Воен­на академия „Г. Раковски“-София; доцент на Русенския университет.

 

 

Магдалена Ташева

17-ти МИР – Пловдив област

Магдалена Ташева е родена през 1953 г. Завършила е специалност ядрена фи­зика във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Дългогодишен журналист във в. „Атака“. Автор на ре­дица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот. Воде­ща на предаването „В окото на бурята“ по телевизия АЛФА. Член на Централ­ния сбор на ПП АТАКА и народен представител от ПП АТАКА в 42-то Народно събра­ние. Зам.-председател на комисията по енергетика и зам.-председател на коми­сията по инвестиционно проектиране в 42-то НС. Владее английски и руски език.

 

Миглена АЛЕКСАНДРОВА

23-ти МИР – София

Миглена Александрова е родена през 1982 г. в София. Завършила е транс­портна техника и технологии в Техническия университет в София и управление на проекти в Междуна­родно висше бизнес училище. Работи в сферата на масовите комуника­ции. От 2009 г. е част от екипа на ПП АТАКА. Народен представител от ПП АТАКА в 42-то Народно събра­ние. Зам.-пред­седател на комисията по култура и медии, член на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в миналия парламент. Владее английски език.

 

Иван Димитров

20-ти МИР – Силистра

Иван Димитров е роден през 1984 г. в София. Народен представител в 42- то НС, зам.-председател на комиси­ята по въпросите на децата, младе­жта и спорта, член на комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на спе­циалните разузнавателни средства и достъпа до да­нните по Закона за електронни­те съобщения. Регионален ко­ординатор на АТАКА за Северна Цен­трална България. Владее английски език.

 

Николай Александров

28-ми МИР – Търговище

Николай Александров е роден през 1986 г. в София. Завършил е география и биология в СУ „Св. Климент Охрид­ски“ и международни финанси в УНСС. Народен представител в 42-то На­родно събрание, член на комисията по икономическата политика и тури­зъм и член на комисията по бюджет и финанси. Областен координатор на АТАКА за област Варна и регио­нален координа­тор на АТАКА за Североизточна България. Част е от ръководството на Националната младежка органи­зация на АТАКА. Владее английски и руски език.