|

ЗНАМЕТО НА ЕС В ПАРЛАМЕНТА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНИТЕ

Присъствието на зна­мето на Европейския съюз в българския парламент противоречи на всякакви закони, категорични са от партия АТАКА. Според тях няма закон, който да поста­новява, че флагът трябва да стои в парламента и да бъде национален символ. Патриотите припомнят, че официалните символи на българската държава са гербът и националното зна­ме.

„Знамето, което се води, че е на ЕС, дори не е леги­тимно, защото в Лиса­бонския договор, който е основата на регламента на Европейския съюз, няма текст, който да казва, че този флаг е символ на съ­юза”, се казва в позицията на националистите.

След провала на приема­нето на Конституцията на Европа заменилият я Ли­сабонски договор премах­ва члена за европейските символи като знаме, Ден на Европа, мото и химн на ЕС, които присъстваха в про­екта за Основен закон на съюза.

„В отговор на спекула­циите, че от АТАКА сме по­ругали знамето на ЕС, при­помняме какво е наистина поругаване. Това е, когато „интелигентните“ протес­търи късаха билбордове на АЛФА ТВ и АТАКА и ги пале­ха пред очите на десетки полицаи. Нито един от тези вандали не е осъден до този момент”, категорични са от партийната централа.

Националистите питат защо е наречено „поругава­не” преместването на зна­ме, което не се води офи­циален символ. „В интерес на обективната истина, която всички медии пре­тендират, че отразяват, т.нар. знаме на ЕС беше пре­местено от Адриан Асенов, тъй като то е поставено там незаконно, т.е. Асенов изпълни закона”, уточняват атакистите.

От АТАКА информират, че ще направят официално запитване още в първия ден на структурирането на На­родното събрание, за осно­ванието на което в инсти­туцията Народно събрание на Република България, зна­ме, което е неидентифици­рано и нелегитимно за ЕС, стои редом с българското национално знаме.