|

ИСТИНСКИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА КАБИНЕТ ТЕКАТ ПРИ БОЙКО В БАНКЯ

Всеки министерски пост в новото правителство ще бъде съгласуван с Брюксел и Вашингтон

„АТАКА” с Волен Сидеров по АЛФА ТВ, 15 октомври 2014 г.

 

Уважаеми българи , поисках срещата на парла­ментарно представените партии с президента да бъде про­зрачна и да се предава по телевизията. Отидох на т. нар. консултации с условие­то да се предават на живо, за да виждат хората какво правим и кой каква позиция има. Нали всички говорят срещу задкулисието?!

Аз искам обществото да разбира какво се говори на тази маса, на която са се събрали партийните лидери и президентът

Формалната тема беше ко­га да е стартът на новото Народно събрание. Там, под­редени чинно, стояха лидер­че до лидерче, зам.-лидери, псевдолидери и такива, на които името не знаеш, но и те гордо надуват бузи, за­щото са в президентство­то. И изведнъж влиза Волен Сидеров. Искам да ви успо­коя. Никакви скандали не е имало. Влязох културно и дори се извиних за 4-5 – ми­нутното закъснение. Казах: „Извинявам се за закъсне­нието, но София под ръко­водството на кметицата Фандъкова, е такъв ужасен град, че вече не можеш да се придвижваш спокойно. Вед­нага предлагам една проце­дура, г-н Плевнелиев (аз не го наричам г-н президент, защото за мен президент е човек, който трябва да е заслужил тази длъжност), предлагам ви поради го­лемия интерес на обще­ството тази среща да се предава директно по меди­ите. На което г-н Плевнели­ев ми отговори: „Трябва да има баланс. На спокойствие ние тук да обсъдим. Аз пре­ценявам като президент”. Т. е. отказа ми по негов спе­цифичен начин с толко­ва много думи, увити като макарони, че накрая трябва да изтеглиш все пак от ка­шата нещо, за да разбереш какво казва. Предложих да се гласува предложението ми и да видим кой от пар­тийните лидери е ЗА и кой ПРОТИВ. И това отказа. Ни­кой не ме подкрепи. При то­ва положение аз и колегата ми Чуколов отказахме да участваме в срещата и да дадем съмнение, че участ­ваме в нещо задкулисно, в някакво договаряне, което няма да стане известно на хората.

Докато излизахме, чухме, че ГЕРБ, които взеха първи думата, нямат претенции за датата на начало на НС. Каквото кажел Плевнели­ев – това да бъде. Г-н Плев­нелиев беше поканил всички лидери на парламентарно представени партии, за да им съобщи, че ще открие парламента на 27-ми ок­томври. Защо тогава беше необходимо това упражне­ние, цялата тази седянка? Защо го наричат консулта­ция, вместо уведомяване? На практика тези „консул­тации” с партийните лиде­ри се превърнаха в монолог. Според мен още на 20 ок­томври (понеделник) тряб­ваше да се свика НС. Няма какво да се бави. Нали всич­ки казват, че държавата е в тежко положение. Защо се отлага стартът на парла­мента, който може да взи­ма законодателни решения?

Никой не отговори на то­зи въпрос. Плевнелиев не даде пояснение. Имаше ня­каква спекулацийка, че той бил зает 22 и 23 октомври. Това не ни интересува. И без това той никога не при­съства при откриването на новото Народно събра­ние, така че и да е зает с пъ­туванията си при своите господари, няма абсолют­но никакво значение. Него­вата заетост няма пряка връзка със старта на НС. Той по Конституция тряб­ва да подпише указ и да каже датата. Защо 27-ми? Мое­то обяснение е защото г-н Бойко Борисов трябва да получи наставления за то­ва какво да върши прави­телството. Предстои му да пътува в Брюксел. Сред наставленията на първо място ще е да продължи и задълбочи санкциите срещу Русия. На второ място да прекрати окончателно про­екта „Южен поток”, АЕЦ „Белене”. На трето място да осигури плацдарм за во­енни действия срещу Русия, тоест на американските военни сили. Това ще поис­кат от Борисов в Брюксел, а Брюксел значи Вашингтон.

Той ще козирува, иначе ще трябва да го съборят от власт

Знаете, че лесно става. И като получи благослови­ята от господарите, да се върне и да натамани окон­чателно кабинета. Всяка ед­на министерска позиция ще бъде съгласувана с Брюксел и Вашингтон. Външното и вътрешното министер­ство, както и на отбрана­та, ще бъдат оглавени от американски протежета, марионетки като Шалама­нов. Дори може да оставят соросоида на министер­ския пост. Ще бъде скалъ­пено правителството, до което драпат т.нар. ре­форматори, начело с Кор­ман Исмаилов – приятелят на Ердоган, и Паричния фонд – Каракачанов, Валери Си­меонов, които са отвори­ли уста и чакат постове. Имам информация, че те ве­че са получили уверение от Борисов, разбира се, не в за­ла „Запад” на Народното съ­брание, а в Банкя, където текат истинските пре­говори. Срещите с Цецка, Менда и Румито са за пред обществото, че се водят някакви преговори. Истин­ските преговори за кабине­та текат в Банкя, където е домът на многоуважаемия Бойко Борисов, бивш пре­миер и бъдещ такъв. Там се разстилат килимчетата, там се удрят теманетата, там се целува ръка, а може и други части на тялото. И това се върши от лидерите на Паричния фонд, Реформа­торския блок, включително и ББЦ, които бързо забрави­ха враждата помежду си. И самият Бареков вече е целу­нал ръка, както разбирам.

Питаха ме журналисти да­ли ще ходя на консултации­те в събота с ГЕРБ, когато е ред и на АТАКА. Ако камери­те са вътре, да, иначе няма какво да правя с ГЕРБ, да вли­зам и да се договарям. Как­во да се договарям с Менда и Цецка? Мисля, че с тях ос­вен за подправки за някои определени манджи не знам какво друго може да се до­говорим.