|

СИДЕРОВ ОТ ТРИБУНАТА НА 43-ТО НС: НАША ГРИЖА СА ИНТЕРЕСИТЕ НА УНИЖЕНИТЕ И ОСКЪРБЕНИТЕ, НЕ НА БАНКЕРИТЕ, БИЗНЕСМЕНИТЕ И ОЛИГАРСИТЕ

АТАКА ще работи за народа, докато в канализацията на историята изтичат всякакви коалицийки

*РЕЧ НА ВОЛЕН СИДЕРОВ ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА 43-ТО НС, 27.10.14 Г.

Благодаря на всички българи, които разбиха сценария на тези избори, каза в първата си реч в 43-то НС Волен Сидеров

 

Господин председателст­ващ, преди да започна речта си, искам да Ви напомня едно процедурно предложение, което сме вкарали – да се отстранят от пленарната зала символите, които не са легитимни. По Конститу­ция в пленарната зала тряб­ва да стоят държавният герб на Република България и националният флаг на Ре­публика България. Според мен би трябвало да стои и православен кръст. Но тук имаме символи, които не са легитимни. Докато говоря, може да помолите квесто­рите просто да ги отстра­нят от залата.

Първо, искам да благода­ря на всички българи, които разбиха сценария на тези избори. Защото сценарият предвиждаше ГЕРБ да има пълен комфорт и подкрепа на послушни парламентарни групи, а АТАКА да не бъде в парламента, за да не смуща­ва тази идилия. Благодаря на всички българи, които разби­ха този сценарий, което по­каза, че българският народ е умен и мъдър.

На гробокопачите на АТА­КА им припомням старата българска поговорка: „Който копае гроб другиму, сам пада в него”.

Понеже припомням поговорки, се сещам за един стар народен виц: „По­питали Радио Ереван: „Кои са повече от китайците?“ Ра­дио Ереван веднага отгово­рило: „Мераклиите”.

Напоследък видяхме тол­кова много мераклии за власт, че веднага възникна логичният въпрос: „А могат ли?” Защото когато искаш, трябва да можеш. Ние видя­хме дори мераклии, които се предлагат, без да ги искат. И такива картини имаше. Ако един мъж има еректилна дисфункция, то и най-краси­вата жена няма да му помог­не. Просто ще си остане с желанието.

Ако политически лидер и партия имат програм­на дисфункция и нямат смелост да прокарват правилната пронародна, пробългарска политика, и най-любезните преговори, и най-услужливите медии няма да им помогнат.

Днес в Четиридесет и третото Народно събрание имаме 49 партии, ос­вен АТАКА. Аз категорично се съмнявам в моженето на тези 49 партии, защо­то вече сме ги виждали във властта. Всички те в една или друга форма са били във властта – държавната или общинската, а някои са били в цялата власт.

През последните две де­сетдневки тези 49 партии проглушиха нашите уши с думи за национално съгласие и висока отговорност. И аз питам: защо когато бяха на власт, те не проявиха висо­ка отговорност и национал­но съгласие? Защо не подо­бриха живота на българите, а го влошиха? Как да им вяр­вам сега, след като вече сме ги виждали на власт?! Много от тях направиха много го­леми поразии на България и заслужават разследване и санкция, а не нова власт.

Проблем №1 на всички политици, които управляват, трябва да бъде това, че огромната част от българския народ живее зле, категоричен е председателят на АТАКА

 

Този въпрос, дами и госпо­да, ще се стоварва от тази трибуна редовно, всяка сед­мица, всеки месец като вода от скъсан бент. Така ще се стоварва! Ние ще го задава­ме редовно. Ние ще бъдем пак в своята функция на ко­ректив и ще приземяваме всички политически хвърчи­ла, които сега се реят в об­лаците на така наречените „евроатлантически ценнос­ти”, аз ги наричам „лакардии, псевдоценности”, защото такива ценности няма. Има християнски ценности и ни­какви други!

Сидеров към посланиците на страните членки на ЕС: „Предайте на вашите лидери да прекратят незабавно идиотските санкции срещу Русия, защото по този начин самоубиват собствените си държави”

 

Битката на АТАКА е по­следователна и неотклонна. Наша болка и грижа винаги са били и ще бъдат инте­ресите на унижените и ос­кърбените българи. А те в днешния момент са преоб­ладаващото мнозинство в България. Преобладаващо мнозинство не са нито бан­керите, нито добре облече­ните бизнесмени. Те са мал­цинство, те са много малко, дами и господа. Огромната част от българския народ живее зле. И това трябва да бъде проблем №1 на всички политици, които управля­ват. Ние ще следим това да е така. Ако не е така, ще го казваме!

Ние вече действаме, не само говорим. Вече сме го­тови, внесли сме в деловод­ството 43 законопроекта и решения. Те се отнасят до най-ва­жните въ­проси на българския народ. Не за санирането на жилищата, не за Закона за средното образование, а за минимал­ните доходи, изгонването на ЕРП-тата от България – монополите, които пият кръвта на българския народ, връщането на златните ре­сурси в български ръце, а не, както сега, те да са в ръце­те на чужда фирма срещу процент и половина конце­сионна такса, понижаване мораториума върху цената на тока – предлагахме го и в предишния парламент, има го в деловодството, архи­вите са живи, но беше от­хвърлено от трите други партии тогава в парламен­та.

Сред нашите предложе­ния има и решение за отда­ване почит на геноцида на българите в Османската империя. Това също сме го предлагали и е бивало от­хвърляно . Има решение и за изграж­дане на енер­гийни проек­ти, които са полезни за България и трябва да се на­правят.

Сега ще видим как висо­коотговорните политици, които ни проглушиха уши­те, че са такива, ще прием­ат или ще отхвърлят тези решения. Ако ги отхвърлят, те ще покажат, че не са ви­сокоотговорни, а само така са говорили – на думи. Ако ги приемат, ще ги призная и ще кажа: „Да, има еволю­ция във вас. Благодаря ви за това”. Всичко това обаче пред­стои да го видим.

Нашите предложения са народополезни, те не са по­лезни нито на някоя банка, нито на някоя олигархия. Те са полезни за народа. Такава е била нашата политика де­сет години. И сега няма да се промени, в следващите години.

На посланиците на стра­ните–членки на Европейския съюз, искам да им кажа ясно: „Предайте на вашите лиде­ри да прекратят незабавно идиотските санкции срещу Русия, защото по този начин самоубиват собствените си държави. Предайте им, че вашите собствени народи, дами и господа посланици, ще ви принудят да го напра­вите, защото те ще свалят с гръм и трясък сегашните лидери на европейските държави, които не са нищо друго, освен марионетки на американската политика. За съжаление, вече няма лидери от ранга на Де Гол, на Конрад Аденауер и други, които да­доха насока тогава на свои­те народи как се води суве­ренна политика.

Крайно време е ръковод­ствата на държавите–член­ки на Европейския съюз, да спрат уни­зителната, васалната политика , налагана от Вашингтон. Да започнат да водят суве­ренна политика в интерес на собствените си държави. Ако не го направят, нещата отиват на зле. Защото да се следва безпрекословно американската политика, да се играе американската игра днес, да се следват болните амбиции на Вашингтон днес, означава, че ни въвличате във война.

Достойните народи на държавите в Европа заслу­жават достойна политика и достойни лидери. Аз съм убеден, че те ще го постиг­нат един ден и този ден няма да е много далеч. Се­гашният Европейски съюз, за съжаление, не дава така­ва политика и той трябва да бъде разтурен и да бъде сформиран нов съюз и ново образувание на базата на ис­тински демократични прин­ципи, преди всичко на базата на християнските ценности и на базата на истинския народен суверенитет. Сега това не е така и този Ев­ропейски съюз не работи за европейските народи, а про­тив техния интерес.

Предайте също на ваши­те лидери, дами и господа посланици на страните– членки на Европей­ския съюз, че ние, бъл­гарите, не искаме да ни тикате във вражда и война с нашата освободителка от турско робство – Русия! Вече два пъти в световна­та история вие го направих­те – натикахте ни в съюзи срещу Русия и те завършиха с национални катастрофи. Предайте им, че трети път ние това няма да позволим. Това е нашето виждане и ние ще го отстояваме, как­то знаем и можем, а вие сте се убедили, че ние можем.

Ние не сме някоя безприн­ципна и безлична коалицийка, а сме АТАКА. Ние ще вър­шим своята народополезна работа в този парламент и през това време ще гледаме, както сме гледали през по­следните десет години, как изтичат в канализацията на историята всякакви коали­ции и коалицийки, които се появяват и изчезват. Това сме го виждали и пак ще го видим.

АТАКА ще стои над мът­ната река на българската политика като скала, защото е последната крепост на българския на­род. Тази крепост няма да падне, защото падне ли тя, пада България. А Бог няма да позволи така да стане, за­щото въпреки всички глу­пости, които се извършват в нашата родина, Бог пази България.

Нека Божията благосло­вия да бъде над българския народ и над нашата родина България. Дай Боже! Амин!