|

СИДЕРОВ ПОМОГНА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЖЕНА ОТ ВАРНА

 

Благодарение на АТАКА Диана ще може да се излекува

Лидерът на АТАКА Во­лен Сидеров дари сред­ства за цялостното ле­чение на жена от Варна. Парите са осигурени чрез благородната инициати­ва на националистите „Православна солидар­ност”.

След редица прегледи Диана Димитрова от мор­ската столица на България е диагностицирана с теж­ко заболяване. Жената за­почва да търси начини да осигури средства за жиз­неноважното лечение, но без успех. Като последен пристан на надежда, тя се обръща към единствената социалноотговорна пар­тия в България, АТАКА и нейния основател и лидер.

Загрижен за благото на народа и неможещ да под­мине с лека ръка мъката на хората, Сидеров оси­гури необходимите сред­ства, нужни за пълното възстановяване на Диана. На свой ред Димитро­ва изказа безкрайните си благодарности към нацио­налист №1 и му пожела крепко здраве, за да може скоро да оглави държава­та и да я поведе по пътя на националното въздига­не.

Припомняме, че за вече 3 години партия АТАКА чрез своята хуманна ини­циатива помогна на хи­ляди крайно нуждаещи се български граждани да се лекуват, да се нахранят или стоплят. Чрез про­грамата „Православна со­лидарност”, която е без аналог в страната, бяха финансирани изграждане­то и ремонтите на реди­ца православни храмове. Сидеров неведнъж е каз­вал, че по този начин дава пример на колегите си от конкурентните партии и би се радвал, ако те го последват и помагат на изпаднали в нужда българи.