|

ЯВОР НОТЕВ ОТ АТАКА СТАНА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС

Народният предста­вител от парламентар­ната група на партия АТАКА Явор Нотев бе из­бран за заместник-пред­седател на 43-то Народ­но събрание. Той е роден през 1957 г. в София. До­казано име е в юридиче­ските среди. Адвокат Нотев е народен пред­ставител от ПП АТАКА в 41-то, 42-то и 43-то Народно събрание. Бил е зам.-председател на ко­мисията по правните въпроси в два поредни парламента, член на ко­мисията по регионална политика и местно са­моуправление в предиш­ното Народно събрание. Той е член на Централ­ния сбор на ПП АТАКА. По време на предложението Нотев да стане замест­ник-шеф на парламента Волен Сидеров се обърна от трибуната към Цецка Цачева с думите „Нотев отстоява принципите. Работата с него ще ви накара да бъдете малко по-принципна, а не като в по-предишното Народно събрание”.

За временен парламен­тарен секретар бе из­брана Калина Балабанова. Тя е народен представи­тел от АТАКА и член на ръководството на мла­дежката организация на партията от създаване­то й.