|

БАНДАТА НА ЧЕТИРИМАТА* ЗАГРОБИ НАРОДА С НОВ ЗАЕМ ОТ 4.5 МИЛИАРДА

 

АТАКА е против актуализацията, защото нямаме право да товарим децата си с огромен дълг, който те ще връщат

Управляващата коали­ция от ГЕРБ, РБ, АБВ и ПФ прие на първо че­тене актуализацията на Държавния бюджет за 2014 г. С гласуването по законопроекта във вторник пролича коя е ис­тинската опозиция в НС – АТА­КА, чиито народни представи­тели бяха против заробването на България с нов заем. От БСП също бяха против актуализация­та на бюджет, който нарекоха ,,бюджет” за две банки. С прекро­яването на държавните финанси се предвижда рекорден дефицит до 3,7%, или близо 3 млрд. лв. Ще усвоим и нов заем от 4,5 млрд. лв.

Поправката в закона бе при­ета с подкрепата на 123-ма на­родни представители, против бяха 42-ма депутати, а се въз­държаха 41 души – от ДПС и партията на Бареков. „За“ бяха управляващите от ГЕРБ и Рефор­маторския блок, Патриотичния фронт и АБВ.

Десислав Чуколов заяви, че за­конопроектът е внесен от Бой­ко Борисов и затова премиерът трябва да присъства в залата. Борисов не се появи и така за по­реден път се постави над парла­мента.

Ясно е, че голяма част от това, което гласуваме, е просто за да покрием проблема КТБ, под­черта Чуколов. Ние от АТАКА казваме следното: българският гражданин, българската държава по никакъв начин не трябва да покриват щетите, които нанесе тази банка на страната. Има дос­татъчно банки в България – това е проблем на банковата сфера. Нека банките да съберат сред­ства помежду си и да покрият проблема, създаден от КТБ. Но да не вдигат лихвите на кредити­те. Банките трупат печалба по достатъчно други пера! Те да си стабилизират сектора. Не ние да теглим кредит, който след това ще го плащат децата ни, катего­ричен бе народният представи­тел.

Проблемът на България не е външната политика, проблемът на България са доходите. Тази актуализация на бюджета и бю­джетът, който ще приемем след няколко седмици за следващата година, решават ли този про­блем с доходите? Не, не го ре­шават. Прекрасно го знаете, каза Чуколов.

Той припомни, че в Консти­туцията е записано, че България е социална държава. Какво озна­чава „социална държава”? Дър­жава, която се грижи за своите граждани! Социална държава ли е България? Не, не е социална – пре­красно го знаете, поясни депута­тът.

Според него проблемът в Бъл­гария са доходите, защото кога­то населението има доходи, то­гава се повишава раждаемостта, тогава се увеличава продължи­телността на живота, намалява се демографският срив.

Политиците ще останат без народ, защото народът ни изчез­ва, докато четем икономически текстове, теории, доктрини и спорим един с друг, заяви Десис­лав Чуколов.

В бедна Гърция, за която всич­ки казват, че е най-зле в Европа, си получават 13-а пенсия, при нас не е така.

На година партиите получа­ват около 40-50 млн. лв. субсидия от държавата. Ние от АТАКА предложихме това да не е така. Хайде да гласуваме предложение­то на АТАКА – то е в деловод­ството – да отпаднат субсиди­ите на партиите и тези пари да отидат за социални дейности! Защо да не го приемем, попита още той.

Ние от „АТАКА” ще гласуваме против тази актуализация, защо­то нямаме право да заробваме децата си с един огромен дълг, който те трябва да връщат, подчерта партриотът.

*Бандата на четиримата е група от лидери на Китайската комунистическа партия. Включва Джан Цунцяо, Яо Уънюен, Уан Хунуън и Дзян Цин.Те са арестувани през 1976 г. Българският вариант на бандата на четиримата е Бойко Борисов, Валери Симеонов, Георги Първанов, Меглена Кунева и техните съратници.

 

ТАШЕВА: ДЪРЖАВАТА НЕ ИЗПЪЛНЯВА СОЦИАЛНИТЕ СИ ФУНКЦИИ

Струва ми се, че замеряйки се с числа от порядъка на 40 милиона и 32 милиона, дребни суми в сравнение с бюджета на една 7-милионна държава, ние всъщност от дърветата не виждаме гората.

Тук големият спор се води защо предишното правител­ство е съставило един по-со­циален бюджет, след като няма пари за него? Въпросът не е в това дали е бил добър или лош бюджетът. Въпросът е в модела на държавата. Въпро­сът е, че моделът не позво­лява държавата да изпълнява своите социални функции, гос­пода! И аз не приемам, както и нашата група не приема да ни учи на бюджетиране една пар­тия, която открадна резерва на Националната здравнооси­гурителна каса и която упрек­ваше българските пенсионери, че са изяли фискалния резерв. Госпожи и господа народни представители, в тази лавина от цитирани числа и пера бъл­гарският избирател не можа да разбере в крайна сметка защо за оставащия месец вие търсите 4,5 милиарда заем.

Аз искам да напомня кога за първи път се появи тази идея. Имаше нарочна атака за лик­видиране на една банка и под­помагане на друга. Нали така? Едната банка получи ликвидна помощ от над 1 млрд. лв., а другата банка беше руинира­на, включително и с прякото участие на гуверньора на БНБ.

Въпросните 4 милиарда, които според господин Зеле­ногорски са изчезнали, са всъщ­ност разликата от прилагане­то на стара и нова методика. Била е приложена нова мето­дика – нали така, в резултат на която са силно обезценени активите на банката и никой не знае и не може да гаранти­ра, че ако същата методика бъде приложена към други бан­ки и на тях няма да им изчезнат милиарди.

Аз имам усещането, че всич­ки ваши изказвания, имам пред­вид тези на дясната част, бяха насочени към това да се създа­де някаква психоза на спешна необходимост от тегленето на 4,5 млрд. лева, които ще ни загробят. Искам да ви напомня, че за първи път се заговори за тегленето на милиарди за­еми след като вашият лидер и собственик мога да кажа на вашата партия, се върна след една потънала в мъгла 8-днев­на командировка във Вашинг­тон.

Кога за първи път се заго­вори за това, че финансова­та система в България била нестабилна? Трудно ми е да имитирам, разбира се, лиде­ра на ГЕРБ, но той каза, че от катастрофа сме минали към бедствие или обратно, пра­веше някаква разлика между чуждицата и нейния български аналог.

Ето, тогава се заговори за вземане на многомилиардни заеми, които очевидно ще по­робят и следващите българ­ски поколения. Не знам защо за този аспект от актуализация­та днес не става дума? Мина­вате покрай него по терлици.

Няма никакви основания заради една сменена методи­ка или методика, създадена специално, за да бъде ликви­дирана една банка и заметени следите на някакъв грабеж, да се прави актуализация на бюджета, особено след като остава един месец до края на годината.

 

Николай Александров: Санкциите срещу Русия ни струват 690 милиона загуби

На управляващите от ГЕРБ, Патриотичния фронт, Ре­форматорския блок, АБВ и техните поддръжници от партията на Бареков и на ДПС им тряб­ват пари от бюджета, за да ги дадат за една банкова система, която причини криза и съществена щета в българ­ската икономика. Тази криза е 5 на сто от брутния вътрешен продукт на страната. Това са загубите, които към момента регистрираме за случая КТБ. Друга част от актуализацията отива за т .нар. ликвидна подкрепа към една друга банка от нашата банкова систе­ма. Има и в друго голямо перо, което е в размер на 1 милиард и 61 милиона. Това е недостиг в приходната част на бю­джета, като 690 милиона са от невъз­можност да има постъпления по ДДС на вноса. Недостигът е от т.нар. голя­ма война на САЩ срещу Русия. Ние от АТАКА сме обяснявали, че санкциите на ЕС срещу Москва ще ни ударят пряко и много жес­токо. И тази жестокост се равнява действител­но на 690 ми­лиона лева, само за тази година. Заради САЩ ставаме жертва на студена фи­нансова война.

С изключение на партия АТАКА ни­кой друг не си позволи да каже именно тези неща. По времето на кабинета „Борисов 1” и финансовия министър Си­меон Дянков КТБ стана четвъртата по големина банка в държавата. Тогава много голяма част от парите в КТБ, бяха депозити на общини, на държавни организации, които бяха умишлено пре­насочени натам. Даже и към днеш­на дата се оказа, че при налични 17 сметки, пример­но, на Национал­ната електриче­ска компания, те са държали 92% от парите си в КТБ. Това е в разрез с абсолютно всич­ки правила за управление на риска, а ако има здравомислещи финансисти в съ­ответната организация.

Вместо да се увеличат всички пен­сии с 50%, сега се теглят едни пари, за да се дадат на една банка и да може да се прикрият злоупотребите.

Във Фонда за гарантиране на вло­говете е имало 2,1 милиарда лева. Това е бил капиталът на фонда. Една част от тях са обърнати в държавни цен­ни книжа по времето на Дянков. Като финансов министър той имаше навик, да източва различни такива фондове и институции под формата на ДЦК, кой­то да им продава. Затова към днешна дата са останали налични 500 милиона, но като държавни ценни книжа, а не като реални пари.

 

Десислав Чуколов: НЗОК да се закрие, здравеопазването не е бизнес

С интерес изслушах всички, които говориха досега – доценти, доктори, собственици на болници. Аз ще се изкажа като пациент, като човек, който все пак трябва да си каже нещата от гледна точка на обик­новения българин, на който му се налага да отиде в болница, налага му се да се лекува в България.

Всички, които говориха досега, казаха колко е зле системата, изброиха през годините и различни мини­стри, изброиха недостатъци, недоглеждания и всички в тази зала констатирахме колко е зле здравната сис­тема в България. Моят въпрос тогава към вас е: защо сега с тази точка, с това решение отново ще налеем пари в тази неработеща система?

Нормалният човек дава ли пари за нещо, кое­то не работи? Не, нали? Затова ние от АТАКА ще гласуваме „против”. Не за­щото сме против това да се развива здравеопазването в България, а защото ясно съзнаваме, че здравната система в България в момента не работи в полза на българ­ския гражданин, в полза на пациента. Здравната система в България е система, която е изградена, за да носи печалба.

Тук трябва да си зададем въпроса: трябва ли здра­веопазването, в която и да е държава, особено в Бъл­гария, защото сме български народни представители, трябва ли здравеопазването да бъде така констру­ирано, че определени структури, фирми, лекари, хора по веригата, болници да генерират печалба от това, че българинът е болен? Която и статистика да по­гледнете – на Европейския съюз, на ООН, където и да погледнете, става ясно, че България е най-болната на­ция в Европа, по определени показатели сме в топ 10 в света – топ 10 по заболеваемост. В топ 10!

Естествено, че ще има интерес от различни структури – частни болници, фирми, вносители на лекарства, хора, които са наредени по веригата. Ес­тествено, че има огромен интерес тези пари, които държавата отделя за здравеопазване, да бъдат спе­челени от тях. Така се получава, че Здравната каса всъщност идва в Народното събрание с един празен чек, който ние разписваме. Има ли Здравната каса кон­трол върху тези пари? Как се харчат? Може ли да уп­ражнява този контрол? Не.

Казвате тук: трябва да се правят реформи, трябва тук да реформираме, трябва да реформираме, трябва да реформираме. Ето, министърът е от Реформатор­ския блок, той ще реформира. А всъщност от 15 годи­ни насам, откакто я има тази Здравна каса нали тогава това беше реформата, която се направи на лошия со­циализъм. В 1999-2000 година, когато правителството на пак реформаторски настроения господин Костов, господин Москов е от неговата партия, тогава пра­вителството на Иван Костов направи здравна ре­форма. И ето 15 години ние виждаме резултатите от тази здравна реформа – най-бързо изчезващата нация в Европа, може би и в света. Точно резултат от тази здравна реформа. Възрастните хора не могат да се лекуват, не могат да получат здравеопазването, кое­то би трябвало да им бъде дадено на тях, поне като благодарност за това, че са се трудили цял живот и са градили дори болниците, в които не могат да си позволят да отидат да се лекуват. Колко млади хора не могат да си платят здравните вноски? Да, това са отделни детайли, към които насочвам вашето внима­ние като народни представители, но това е просто диагнозата на нашата здравна система.

През 1999 г. беше реформирано българското здраве­опазване, нали така? А нацията ни става все по-болна и по-болна. Това е резултат точно на тази реформа, която беше направена тогава. Точно на това, че напра­вихме, както казах, здравната ни система едно поле, в което може да се прави бизнес – доходен бизнес.

Ние от АТАКА сме категорично против това. Ще гласуваме против тази актуализация. Пак ви казвам защо: не защото сме срещу здравеопазването – защо­то никой не налива в пари в нещо, което не работи, а българското здравеопазване не работи.

Всички експерименти, които се направиха през го­дините, като се започне от Костов и се мине през управлението на ГЕРБ! Помните ли – лека, тежка ар­тилерия? Клишето за бензиностанцията, където Бо­рисов намираше министрите си, няма да го казвам – знаете го.

Трябва да направим така, че българското здравео­пазване да не е сфера, от която определени хора тру­пат печалба – това не е бизнес, не може да бъде биз­нес! Това засяга всички нас – засяга нашите роднини, засяга избирателите, засяга българския народ. Засяга бъдещото на нацията ни! Пак ви повтарям, ние сме най-бързо изчезващата нация. Един от тези компонен­ти, които правят това да се случва, е точно здраве­опазването.

Мнението на АТАКА е следното – такъв орган, като Здравната каса, не трябва да има.

Сега се чудим как да усъвършенстваме, един нера­ботещ модел! Хайде да се замислим за нов модел, за нещо, което в крайна сметка ще направи така, че на­цията ни да спре да изчезва. Това може да стане, само когато държавата, българската държава се грижи за здравето на българските граждани! Колкото повече държава има в здравеопазването, толкова по-добре!