|

Волен Сидеров пред „Русия днес“: АТАКА Е ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ НАТО*

Повече от две трети българи са против санкциите срещу Русия

 

ВИДНИЯТ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИК И ЛИДЕР НА СЪЗДАДЕНАТА ПРЕЗ 2005 ГОДИНА ПАРТИЯ АТАКА ВО­ЛЕН СИДЕРОВ ПРИЗОВА РЪКО­ВОДСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НЕЗАБАВНО ДА ПРЕКРА­ТИ АНТИРУСКИТЕ САНКЦИИ, ЗА­ЩОТО ТАЗИ ПОЛИТИКА СПОРЕД НЕГО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ГИБЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ВЕЧЕ ДВА ПЪТИ В ИСТОРИЯТА СИ БЪЛГАРИЯ Е БИЛА ВЪВЛИЧА­НА ВЪВ ВОЙНА С РУСИЯ И ВСЕ­КИ ПЪТ ТОВА СВЪРШВАШЕ ЗА НЕЯ С НАЦИОНАЛНА КАТАСТРО­ФА. ТРЕТИ ПЪТ НЯМА ДА ИМА – ПОДЧЕРТА СИДЕРОВ.

ТОЙ СМЯТА, ЧЕ ЛИДЕРИТЕ НА ЕВ­РОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ СА ДЛЪЖ­НИ ДА СЕ ЗАЕМАТ СЪС ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ДЪР­ЖАВИ И ДА ПРЕКРАТЯТ СВОЕТО „ВАСАЛНО“ ПОВЕДЕНИЕ В ОТ­НОШЕНИЯТА С ВАШИНГТОН. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ДНЕШНИЯТ ЕВРО­ПЕЙСКИ СЪЮЗ НЕ ПРОКАРВА ТА­КАВА ПОЛИТИКА. ТОЙ ДЕЙСТВА В ИМЕТО НЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ, А ПРОТИВ ТЯХ – КАЗА В ИНТЕРВЮ ЗА НАШ КОРЕСПОН­ДЕНТ ВОЛЕН СИДЕРОВ

 

- Минаха изборите. Имате вече нов парламент. С нема­лък труд е създадено и новото правителство. Как планирате Вашата работа, на Вашата пар­тия?

- Имаше сценарий – нашата партия да не влезе в парламен­та. Така искаха някои кръгове, ръководени от американското посолство. Но ние от години за­явяваме една много ясна позиция – България трябва да излезе от НАТО, военния блок, който за­страшава сега сигурността и мира в цяла Европа. Трябва да се направи референдум и съм сигу­рен, че повечето българи ще ни подкрепят. Но тази наша пози­ция за съжаление не се споделя от останалите партии от пар­ламента. Въпреки това, ние ус­пяхме да влезем в него.

Повече от две трети бълга­ри са против санкциите срещу Русия. Против тази геополити­ческата игра в Украйна. Те мно­го добре разбират всичко и не искат да враждуват със своята освободителка Русия, към коя­то имат изконни положител­ни чувства. Всичко това влиза в противоречие с метода на упра­вление на политическия елит начело със сегашния президент и правителството, съставе­но от ГЕРБ и няколко партии, които се смятат за десни и са послушни изпълнители на аме­риканската политика. Те няма да имат характер да възразят на пагубните искания на САЩ да спрем всички енергийни проекти и да налагаме санкции срещу РФ.

- Знам, че имате особено мне­ние по повод действащите ан­тируски санкции, което съвсем наскоро сте озвучили в призива си към ръководството на Ев­росъюза?

- Това стана на заседанието на парламента, на което присъст­ваха представители от държа­вите от ЕС, на които им казах да предадат на техните ръко­водители, че ние не искаме да ни вкарват във вражда с Русия. Ние не искаме санкциите, които вре­дят и на нашата, и на европей­ската икономика.

Също внесох в нашия парла­мент проектодекларация за при­знаването на изборите в ДНР и ЛНР. Не се надявам на подкрепа­та от другите партии, но това е нашата позиция по въпроса.

- Създава се впечатлението, че повечето европейски и амери­кански лидери просто не искат да виждат истината…

- В случая става въпрос за геополи­тическата игра. Всъщ­ност, Европа в сегашната си политика играе срещу себе си. Това е големият парадокс, защо­то тези санкции нанасят пре­ди всичко вреда на самите тях, в частност на България. Те по­слушно се съгласяват с искания на Обама, който се опитва да за­бие клин между големите евро­пейски държави и Русия.

За съжаление, няма такива лич­ности, такива лидери като Шарл дьо Гол и Конрад Аденауер, които през 60-те години умееха да каз­ват НЕ на САЩ. Дори Франция из­лезе от НАТО тогава. В момента такива лидери няма. В момента имаме само едно сиво безличие в политиката. Но аз прогнози­рам, че тяхно общество ра­но или късно ще се надигне сре­щу всичко то­ва и ситуацията коренно се про­мени.

Онези, които разпалват се­га Третата световна война от Украйна, смятат, че Русия изгуб­ва своите позиции, както според тях е загубила в студената вой­на. Те смятаха, че с рухването на СССР Русия ще бъде колонизира­на и ще стане ресурс за евтина работна сила и природни богат­ства. Но това е дълбоко заблуж­дение, което се потвърждава от стабилността на РФ в те­зи тежки кризисни условия. Ру­сия сега прави ико­номически и валутен съюз, кой­то ще бъде смъртоно­сен удар за долара. И търгуването на петролна про­дукция и газ ще я укрепи още повече. Това силно изнервя ва­шингтонските кръгове, които са свикнали да доминират. От­там идва целият този пропаган­ден натиск срещу Русия. Обаче на цялата западна пропаганда за­почва да й пада маската. Българи­те не могат да бъдат излъгани така лесно.

- Убедена съм, че във Вашата програма е заложена работа­та с подрастващото поколе­ние. Кое е най-важното сега, в нашия свят за възпитанието на младежта? Какви ценности те трябва да носят в сърцата си?

- Това за нас е много важен въ­прос и ние от години се опит­ваме да върнем уважение към нашите ценности, към вярата. Аз съм убеден, че един ден това ще стане и духовното ще побе­ди материалното.

- Вашата популярност сигур­но се дължи на Вашите идеи и принципи. Какво за Вас е най-ва­жното в този живот и какво цените най-много?

- Минал съм през много лута­ния. Никой не ми е помагал от младежка възраст. Много ра­но съм изгубил баща си. Така, че съм търсил сам моя път. И ни­кой нищо не ми е предлагал на тепсия. Така че съм се убедил, че главното е не да трупаш за се­бе си, а да се раздаваш на хора­та. Това е моят принцип и искам да го предам на младите в Бълга­рия. За мен това не е теория, а едно дълбоко убеждение. Искам да израсне ново поколение мла­ди български политици, които ще поведат страната в правил­на посока.

*) Поместваме текста така, как­то е представен в превод на бъл­гарски в сайта на „Гласът на Русия“.