|

ГЕРБ И ДПС ЗАЕДНО ЗА ПЛОСКИЯ ДАНЪК

 

АТАКА предложи прогресивно подоходно облагане, което да свали от плещите на бедния българин издръжката на държавата

С гласовете на ДПС и ГЕРБ Народното събрание отка­за да премахне т. нар. плосък данък и въвеждането на про­гресивно подоходно облагане. Предложението беше внесено от АТАКА в първия ден на 43- ия парламент, но едва в сряда стигна до дебатиране и гласу­ване в пленарна зала. Законо­проектът получи подкрепата на 28 депутати от БСП – Лява България, двама от БДЦ и по един от АБВ и ПФ.

Партиите, кои­то отказаха да облекчат и без това тежко­то материал­но положение на българина в интерес на обръчите си от фирми и колониалните компании, бяха уни­щожителната Чет­ворна коалиция на ГЕРБ, АБВ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Реша­ващи се оказаха гласовете на противоконституционната партия ДПС, с чиито мандат през 2008 г. беше въведен не­справедливият налог.

В мотивите към законо­проекта на националистите е записано, че „широко рекла­мираното по онова време въ­веждане на единната данъчна ставка с цел увеличение на инвестициите и приходите се оказа само мираж”. Като един­ствената социално отговорна партия на полити­ч е с к а т а сцена в Бъл­гария, АТАКА от години на­стоява тази явна несправедливост да бъде отменена.

10-процентовата данъч­на ставка, която се плаща в момента от бедни и богати българи ощетява най-вече хо­рата с ниски доходи и обла­годетелства милионерите. Патриотите се мотивират допълнително, че в ЕС, с който управляващите толкова много се съобразяват и дават за при­мер, има само още 1 държава с плоска данъчна система.

Уязвими са близо 50 на сто,

защото такава част от на­селението живее под прага на бед­ност, който за 2014 г. е 251 лв., а през 2015 г. ще се уве­личи на 286 лв. Този тип данък взима равен процент от всички. Това ще рече, че хората с минимал­ни пенсии и заплати отделят от залъка си, за да кредитират разходите на държавата.

От АТАКА предлагат да се обособят няколко осигурител­ни прага, така че да има спра­ведливост и най-вече солидар­ност към българите в тежко материално положение. Със законопроекта си те залагат необлагаем минимум от 400 лв., с което се облекчават огромна част от българските граждани. След това данъчната тежест се определя спрямо доходите на годишна база и варират меж­ду 10 и 43 на сто (виж карето).

„Ако се върнем назад във времето, от началото на све­товната финансова криза през 2008 г. ще забележим тенден­ция в развитите страни да се увеличават данъците на богатите и по този начин да се предпази обществото от широкото отваряне на „но­жицата” на социалното нера­венство”, каза от парламен­тарната трибуна депутатът от АТАКА проф. Станислав Станилов при представянето на проектозакона. Той даде и примери с развити европейски държави като Германия, Фран­ция, Великобритания, Австрия и други, където има подоходно облагане, а процентите вари­рат между 47 и 52 на сто от доходите.

„С това наше предложение целим да върнем социалното там, където му е мястото, т. е. при хората и те дейст­вително да получат облаго­детелстване, а не да смятат държавата за своя мащеха”, до­пълни националистът Николай Александров.

„Десните точно това на­правихте през годините: из­лъгахте хората, че плоският данък щял да доведе инвести­тори. Къде са тези инвести­тори?”, отвърна на лъжите на РБ и ГЕРБ за пол­зите от сега съ­ществуващия плосък данък. Той добави, че е нормално и ДПС да са против промяната, тъй като няма как да искат да се посегне на „про­словутите об­ръчи от фирми”.

„Другото , което стана встрани от де­бата е, че от плоския данък фискът не печели, за сметка на една друга категория хора. Ако не приемете предложението за повишаване на данъците, кои­то плащат най-богатите, вие ще обречете не само вашето правителство, но и следващи­те правителства на мъчител­на агония, защото с полупразна хазна седеммилионна нация не може да се управлява”, заключи Магдалена Ташева от АТАКА.

 

 

ДАНЪЧНАТА СТАВКА ДА ВАРИРА ОТ 0 ДО 43 НА СТО

С промяна в чл. 48 ал. 1 от Закона за доходите на физиче­ските лица АТАКА поиска да се промени размерът на данъ­ка върху общата годишна данъчна основа както следва:

• За доходите до 4800 лв. данъчна ставка да бъде 0 на сто;

• За тези между 4801 лв. и 9600 лв. налогът да е 10%;

• Между 9601 лв. и 14 400 лв. данък 14 на сто;

• За доходите между 14 401 лв. и 21 600 лв. данъчна ставка 18%;

• За възнаграждения между 21 601 лв. и 30 000 лв. данъчната тежест да бъде 25 на сто;

• Между 30 001 лв. и 38 400 лв. налог в размер на 35%;

• За доходите над 38 401 лв. облагането да е 43 на сто.