|

ЗАЩО ШВЕЦИЯ Е СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА, А НИЕ СМЕ НА ОПАШКАТА НА ТРЕТИЯ СВЯТ?

 

ИЛИАН ТОДОРОВ,
депутат от ПП АТАКА

Настъпи моментът, в който да изобличим лъжците, които ни лъ­гаха четвърт век, че държавата е лош собственик. Фактите показ­ват, че в страните-членки на ЕС и НАТО държавата не е лош стопа­нин, дори напротив.

Народът ни страда от една ог­ромна лъжа, която е в основата на икономическия колапс на родината ни. Окончателно ще разбием ми­та, че държавата е лош собстве­ник, като дадем за пример една от най-развитите страни в света – Швеция. Ще направим една кратка аналогия – как е там и как е тук, как една държава-членка на ЕС и НАТО изповядва съвсем различна иконо­мическа философия от тази в Бъл­гария. Ще разберем защо Швеция е това, което е днес, а ние сме наре­дени на опашката на Третия свят.

 

ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗАЩО В 9-МИЛИОННА ШВЕЦИЯ ИМА 12 ЯДРЕНИ РЕАКТОРА, А В 7-МИЛИОННА БЪЛГАРИЯ САМО 2?

5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй” са единствени работещи у нас

Vattenfall е шведска енергийна компания, изцяло притежавана от шведското правителство. Извън Швеция компанията гене­рира енергия в Дания, Финландия, Германия, Холандия, Полша и Обе­диненото кралство. Компанията е основана през 1909 г. като дър­жавно предприятие. От създа­ването си до 1970 г. бизнесът на компанията е фокусиран върху водноелектрическите централи. През 1974 г. държавната компания започва строежа на ядрени реак­тори в Швеция и вече притежава 7. Държавната шведска компания е производител и доставчик на електроенергия. Приходите на Vattenfall за 2013 г. се равняват на 171,7 милиарда шведски крони, или 18,6 милиарда евро.

Това е първата разлика между България и Швеция. Защо ли швед­ската държава не покани ЧЕЗ, ЕОН или Енерго-Про, за да печелят, вместо нея? Нали в скандинавска­та държава се изповядват прин­ципите на пазарната икономика. Защо тогава не приватизират? В България ни учеха, че в ЕС нямало държавна собственост. Явно то­ва учение не е достигнало до шве­дите. В 7-милионна България имаме действащи два ядрени реактора и все още се намират хора като Борисов, Кунева, Валери Симеонов, русенския македонец Каракачанов и кой ли още не, които ни лъжат, че България нямала нужда от пове­че ядрени мощности. Нека отго­ворят защо в 9-милионна Швеция има общо 12 ядрени реактора, а в 7-милионна България – 2. Някой вед­нага ще каже, че те имат действа­ща икономика, а ние не, та затова нямаме нужда от повече ядрени централи. Да, за разлика от нас шведите имат икономика, и то държавна, под контрола на пра­вителството. Точно така, както ние от АТАКА настояваме да се случи и в България.

 

ДЪРЖАВНИ ИМОТИ

НАШИТЕ ГИ РАЗПРОДАВАТ НА БЕЗЦЕНИЦА, А ШВЕДИТЕ ПЕЧЕЛЯТ ОТ НАЕМИ

Akademiska Hus е изцяло собстве­ност на правителството на Шве­ция. Предприятието изгражда, притежава, развива и управлява имоти с акцент върху образовател­ните и изследователските дейнос­ти – като колежи и университети. С цел генериране на печалби, компа­нията отдава част от имотите си под наем. Един от най-важните фактори за успеха на държавното предприятие е тясното сътрудни­чество с центровете за обучение в процеса на планиране и в проекти­рането, но и по-специално в упра­влението на имоти. Приходите от наеми на компанията се изчисляват на 5,3 милиарда шведски крони, или 576 милиона евро за 2013 г.

За разлика от България шведска­та държава строи имоти, които впоследствие отдава под наем, респективно отчита стотици ми­лиони евро печалба на година. У нас през последните 25 години прави­телствата и кметовете бясно се надпреварваха в разпродажбата на държавните и общинските имоти, и то на безценица. Просто защото държавата била лош собственик.

 

ФАРМАЦИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРСТВА ПО-СКЪПИ ЗА БЪЛГАРИНА, ОТКОЛКОТО ЗА ТУРЧИНА

Apoteket AB е нацио­налната фармацевтична компания за производ­ство и търговия на дребно с лекарствени продукти на Швеция. Apoteket AB е държавна собственост, отчита­ща се пред Министер­ството на финансите. Към 2010 г. в предприя­тието са заети 5655 слу­жители, а приходите на държавната компания от производството и про­дажбата на лекарства за същата година се равня­ват на 26,2 милиарда кро­ни, или 2,8 милиарда евро.

Всички помним как фармацевтичната ин­дустрия на България, из­градена през т.нар. лош комунизъм при управле­нието на „диктатора” Тодор Живков, по-късно бе разграбена от галени­ците на демократични­те партии, от „умните и красивите” привърже­ници на гей браковете. Точно т.нар. десни раз­сипаха фармацевтичния сектор в България, лик­видираха държавните аптеки и ги разпродадоха за жълти стотинки на свои хора, днес мили­онери и милиардери. За­щото държавата не трябвала да се меси в пазара под измамата, че била лош собственик, че това противоречи на принципите на пазар­ната икономика. И днес редица лекарства, про­изведени от олигарсите в България, на наша те­ритория, са по-скъпи за българина, отколкото за сърбина, македонеца, гръка, турчина и др. Защо ли Швеция прави точно обратното? Държавата произвежда лекарства, продава ги в държавни аптеки на поносими за населението цени и пе­чели от това.

 

ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

ПЕЧЕЛЯТ ПО 3,3 МИЛИАРДА ЕВРО НА ГОДИНА ОТ РУДОДОБИВ

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) е шведска минна компания. В своите мини, разположени в Киру­на и Малмбериет в северната част на Швеция, компанията добива основно желязна руда. Фирмата е създадена през 1890 г. и е 100% дър­жавна собственост. Желязната руда се транспортира с влакове до пристанищата в Нарвик и Лулея. Продукцията на държавната минна компания се продава в по-голямата част от света, като основните пазари са европейски стоманодо­бивни заводи, както и Северна Аф­рика, Близкия изток и Югоизточна Азия. В LKAB работят около 4200 служители, от които повече от 600 извън Швеция. Държавното предприятие притежава мини за желязна руда, преработвателни предприятия и рудни пристанища в северната част на Швеция и Нор­вегия, както и търговски офиси в Белгия, Германия и Сингапур. LKAB има дъщерни дружества за индус­триални минерали и преработ­вателни предприятия в Швеция, Финландия, Гренландия, Великобри­тания, Холандия, Гърция, Турция и Китай. Допълнителни дъщерни дружества в Германия, САЩ и Хонг Конг, както и представителни офиси в Словакия и Тайланд. При­ходите на държавната компания за 2011 г. са в размер на 31,1 милиарда крони, или малко над 3,3 милиарда евро.

Толкова ли е лош Волен Сидеров, господа и госпожи национални пре­датели, че настоява българските мини да се върнат в държавни ръ­це? Нали самите вие сте евроат­лантици, говорите от сутрин до вечер за евроориентацията на Бъл­гария, за евроценностите, за това как трябва да следваме пътя на Ев­ропа. Да не би Сидеров да предлага нещо страшно и смразяващо крад­ливите ви дребни душици? Пред­лага ви да направим това, което е факт в Швеция, член на ЕС и НАТО, държава, изповядваща пазарната икономика. Нали все ни ги давате за пример. Хайде тогава да направим като тях. Да ограничим олигарсите да печелят на гърба на народа и да се развиваме като тези на Запад.

 

АВИАЦИЯ

НАД 1 МИЛИАРД ПЕЧАЛБА И ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕТИЩА

 Swedavia AB е шведско нацио­нално дружество, което прите­жава и управлява най-големите летища в Швеция. Дружество­то е със седалище в Стокхолм. То е създадено на 1 април 2010 г., когато шведската Гражданска въздухоплавателна администра­ция е разделена и търговската експлоатация на летищата е прехвърлена към новата дър­жавна компания Swedavia. Въз­душните навигационни услуги продължават да функционират като държавно предприятие под името LFV (Гражданска въздухоп­лавателна администрация). През 2010 г. броят на заетите лица в Swedavia AB е около 2600. Прихо­дите на държавното дружество за 2012 г. са в размер на 542 мили­она евро.

 

ТЪРГОВИЯ

ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ ВЪРХУ СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Systembolaget е шведска дър­жавна верига от магазини за ал­кохол в Швеция. Държавната веригата е единствената компа­ния с право да продава алкохолни напитки в страната, които съ­държат повече от 3,5% алкохолно съдържание. Systembolaget прода­ва и безалкохолни напитки, въпре­ки че този сегмент представлява по-малко от половин процент от общите продажби на напит­ки. За да закупи алкохолни напит­ки в Systembolaget, човек трябва да има навършена 20-годишна възраст. Шведската държава е приложила пълен монопол върху продажбата на високо спиртни напитки на своя територия и, раз­бира се получава всичките приходи от продажбата на твърд алко­хол. Държавата по никакъв начин не позволява на частни фирми и компании да продават алкохолни напитки над 3,5 градуса. В държав­ната шведска компания работят 5087 човека, а приходите за 2012 г. са в размер на 3,4 милиона евро.

Защо в Швеция е възможен дър­жавен монопол върху спиртните напитки, а в България не? Да не би Швеция да е комунистическа дър­жава, управлявана от популисти? Или в Швеция хората имат един от най-високите стандарти, а ние сме сред най-бедните.

 

ГРИЖА ЗА ЧОВЕК И ПРИРОДА

ОТОПЛЯВАМЕ ГЪРЦИТЕ

Samhall предоставя стоки и ус­луги на своите клиенти в редица сектори: производство, монтаж и опаковане, складиране и логистика, поддръжка на имоти, почиства­не, както и услуги за възрастните хора. В Samhall работят 20 000 ду­ши (главно инвалиди) в около 200 населени места в цяла Швеция, а компанията има приблизителен годишен оборот от 7 милиарда шведски крони (760 милиона евро). Samhall е държавна собственост, а шведската компания има за цел да осигури смислена работа, която способства за личностното раз­витие на хората с увреждания в скандинавската държава

Непукизмът на нашите управля­ващи стигна дотам, че същите поставиха народа в условия на ге­ноцид, дори продават бъдещето на родината, екологичната ни си­гурност. Всичко това извършват с цел печалба. Днес фирми на ДПС, ГЕРБ и БСП режат поголовно бъл­гарската гора – белия дроб на на­рода ни. В името на печалбата те потопиха под мръсната вода сто­тици български животи. Превърна­ха ни в Руанда, която захранваше с дървесина съседните си държави. Днес ние отопляваме гърци и всякакви други. Мебелите в домовете им носят белега на българската гора.

Sveaskog е най-големият собственик на гори в Швеция. Ком­панията е държавна собственост и предлага на своите клиенти дър­весина за отопление и биогорива. Компанията продава своята про­дукция и на целулозно-хартиената и дървообработващата промиш­леност. Приходите на държавната компания за първите 9 месеца на 2014 г. са в размер на 487 милиона евро.

 

БАНКИ

3 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ЛИХВИ ПО КРЕДИТЕ У НАС

SBAB е държавна търговска банка, собственост на правителството на Шве­ция. Минималните отпус­кани кредити са в размер на 2000 евро, а максимал­ните суми са в размер на 65 000 евро при твърда фиксирана лихва от 7% на годишна база.

За разлика от България при една пазарна икономика като в Швеция е възможно да има държавна търгов­ска банка, която реално да кредитира населението с ниски лихвени проценти. И ако тази държавна банка осигурява кредити с лихва от максимум 7%, то в Бъл­гария същите стигат до 25%. Ето защо в Швеция няма банково робство, за разлика от България.

Ето защо днес Швеция е една развита и модерна социална държава, а ние само можем да мечтаем за подобен стандарт на живот. Защото 25 години сме управлявани от фено­менални лъжци и крадци, които ни манипулираха, че държавата била лош собственик с единстве­ната цел да приберат рушвета. Да се обогатят за сметка на народа и раз­витието ни. И за разлика от всички тях имаше, има и ще има АТАКА. Един­ствената и последната възможност за икономиче­ското въздигане на Бълга­рия! Последната крепост на Народа!