|

ТЕЦ–ВАРНА ПОД УДАРИТЕ НА КАБИНЕТА „ВТОРА УПОТРЕБА

ОЩЕ 300 ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ БЕЗ РАБОТА ОТ ДОГОДИНА

Александър Атанасов,
политолог

Решението на ЧЕЗ да закрие ТЕЦ–Варна с подкрепата на новото правителство ясно показва, че колонизаторите възнамеряват твърдо да отстояват своя грабителски интерес срещу българския народ

 

Само три дни след встъпва­нето на кабинета на национал­ната разруха във властта вре­дите за българската държава и народ вече са налице. В началото на тази седмица окончателно стана ясно, че стратегическата за енергийната ни система ТЕЦ– Варна от началото на следваща­та година прекратява своето съществуване. 300 души – дъл­гогодишни служители в систе­мата, официално от 01.01.2015 г. остават без работа. Предста­вители на синдикатите преду­преждават за сериозни не само социални, но и икономически не­гативи от този акт. След от­падането на мощността е въз­можен режим на тока, заедно с драстично повишаване цената на ел. енергията.

Точно на 10-ти ноември – 25 годишнината от така наречения преход към демокрация работ­ниците от ТЕЦ–Варна излязоха на протест в защита на своите работни места. Проявата им бе под наслов „Да спрем грабе­жа“, което по своеобразен начин дава обзорна оценъчна картина както на целия преход, така и на настоящото управление. Ос­новното рекламно послание на десния сектор в България през годините винаги е било свързано с привличането на чужди инвес­тиции, които трябвало да оси­гурят работни места. Всеки път обаче щом те се до­копат до властта,­неминуемо резултатът е на­растване на безработи­цата и лик­видиране на предприятия. Продажните ме­дии постоянно пеят една и съща песен за това колко са полезни чуждите инвеститори, а днес именно ЧЕЗ – печално известни­ят чешки енергиен монополист, който е реалният собственик  на топлоцентралата, я закрива. Действията на този народен грабител за кой ли път показват нагледно крайната необходи­мост от незабавното отнемане на всички възможни лицензи и из­гонването му от България.

Крайното решение за ликви­дирането на ТЕЦ-Варна следва своя напълно логичен път, като се има предвид кои сили оглави­ха държавата след конститу­ирането на 43-то Народно съ­брание. Както вече стана дума, икономическото министерство попада в ръцете на реформато­рите – в частност на СДС, чрез своя представител – Божидар Лукарски. Припомняме, че именно това е политическата сила, коя­то в периода 1997 – 2001 година чрез тогавашния формат ОДС начело с Иван Костов, не правиха нищо дру­го освен да прива­тизират, ликвиди­рат и да произвеж­дат без­работица, и то не каква да е, а на високо квалифицирани бъл­гарски специалисти. След като Костов разкости варненската корабостроителница, авио­компания „Балкан“ и много други стратегически български от­расли, няма как да чакаме нещо по-различно от Лукарски. Случва­щото се в ТЕЦ си е най-естественото продължение на тази политика.

Другият участник в правителството на разрухата е парти­ята на Меглена Кунева, която с чиста съвест можем да наречем „Бълга­рия без граждани“. Тя през годи­ните, макар по-рано като част от НДСВ, води последовател­на политика към обезсилване­то на българската енергетика. Заедно с безспорния грабеж на монополистите в енергораз­пределението сред основните причини за непосилните сметки за ток преди година и половина бе и политиката по планомер­ното ликвидиране на евтините производствени мощности, за сметка на скъпите ВЕИ центра­ли и блоковете на ТЕЦ-„Марица“ – собственост на американска компания. След като Кунева за­гроби с лека ръка четирите бло­ка на АЕЦ-Козлодуй, сега нищо не я спира да ликвидира и ТЕЦ-Варна със съдействието на чешките колонизатори, които всъщ­ност притежават едни и същи интереси – облагодетелстване на скъпите производители на енергия и непрестанния грабеж на крайния потребител.

„Левият“ Калфин и „патриотът” Балевски мълчат за затварянето на ТЕЦ-а Къде е за тях правото на труд и спасението на България?

Видно е, че основната упра­вляваща партия в лицето на ГЕРБ ни най-малко не си е взела поука от предходното свое провалено управление и отново ще продължи да лоби­ра в полза на ЕРП дружествата, като най-вероятно този път ще впрегне целия полицейски репресивен апарат да смачка недоволството на гражданите. Тази тенденция явно се забеля­за още от първия ден на този кабинет, когато МВР използва брутална сила срещу напълно законен конституционен опози­ционен протест. Всичко това, заедно с решението на ЧЕЗ да закрие ТЕЦ–Варна с подкрепата на новото правителство, ясно показва, че колонизаторите въз­намеряват твърдо да отстоя­ват своя грабителски интерес срещу българския народ.

Казионните медии отбеля­заха с изключително кратки ре­портажи недоволството на ра­ботниците от варненската ТЕЦ като един малоброен и напълно в реда на нещата синдикален про­тест. Надписите на плакатите на протестиращите служите­ли на централата обаче разкри­ват една цялостна политическа оценка към управляващите. На­ред с чисто синдикалните ис­кания в лозунгите откриваме и общонационални послания от типа на „Работа тук, а не в чужбина“. Смисълът тук е повече от категоричен. Без енергетика няма икономика и съответно – няма държа­ва. При липса на икономика и държава логично хората бягат в чужбина. Ето как едната от управляващи­те партии – „България на гражданите”, се превръ­ща в „България без граж­дани”. Какво ще кажат по този въпрос „левият“ Калфин и „патриотът” Балев­ски? Къде е сега за тях правото на труд и спасението на Бълга­рия? Това са въпроси, на които няма как да отговорят, след като са си продали душите на дявола ставайки съучастници на едно от най-антибългарските управления от началото на 25 годишния преход.

Ако днес ние – българите, бихме имали шанс да бъдем уп­равлявани от едно национално отговорно правителство, то на часа би одържавило предпри­ятието, не само за да защити поминъка на варненските енер­гетици, а и да съхрани стабил­ността на енергийната систе­ма в качеството й на неделима част от националната сигур­ност на страната.