|

ЦАЧЕВА ОТНОВО НЕ ДОПУСНА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ

 

 

Председателят на парламента Цецка Ца­чева и подкрепящите я шефове на парламен­тарни групи от Ре­форматорския блок, Патриотичния фронт и АБВ не допуснаха до разглеждане в пленар­ната зала законопроек­та на АТАКА за увели­чаване на минималната пенсия в България.

С промени в Кодекса за социално осигуря­ване националистите предлагат минимална­та пенсия да бъде фи­ксирана на 500 лева от 1 януари 2015 г. Това ис­кане е записано и в про­грамата на АТАКА. То бе предлагано неедно­кратно в предишното Народно събрание, но и предишното, и сегаш­ното мнозинство не го допускаха за обсъждане. Без аргументи Цачева отклони предложение­то на проф. Станислав Станилов законопроек­тът да влезе в дневния ред на парламента.

В промените, за кои­то настоява АТАКА, се предвижда намаля­ване на пенсионната възраст до 62 години, при най-малко 15 годи­ни действителен оси­гурителен стаж. Па­триотите са против сегашното плавно уве­личаване на възрастта за пенсиониране, която трябва да стане 65 го­дини за мъжете и 63 го­дини за жените.