|

ЦЕЦКА Ц. НАД КОНСТИТУЦИЯТА

 

Забранява вестник „Атака”

Полина НАЙДЕНОВА

Мечтата на Цецка Данговска е да няма нито една бройка на в. „Атака” в кулоарите на НС

На десетия ден от управлението на кабинета „Бори­сов 2” политиче­ският натиск над АТАКА и над председателя на партията Волен Сидеров вече е на лице. На 17 ноември (по­неделник) председателката на парламента Цецка Цачева Данговска забрани разпрос­транението на вестник „Ата­ка” в кулоарите на Народното събрание. Главният секретар на парламента Иван Славчов изпрати писмо до Сидеров, в което пише, че съгласно Пра­вилника за вътрешен ред на НС „в сградите на парламента не се разре­шава демон­стрирането на актове на одобрение или неодобрение, политически призиви или други форми на публична агитация в подкрепа или във вреда на по­литическа партия”. Като друг мотив е посочена „забрана продажбата и разпростране­нието на стоки, печатни про­изведения, рекламни или други информационни материали”.

За първи път от създава­нето на партийния вестник, от 9 години насам, му е нало­жена подобна цензура. Досега печатното издание на патри­отите се раз­пространява­ше свободно в българския парламент. Управляващите от ГЕРБ, Реформатор­ския блок, Патри­отичния фронт и АБВ прилагат двойни стандарти и допускат други печатни издания като браншо­ви вестници и списания с търговски послания да се раз­простра­няват в НС, а печатен орган на пар­ламентарно представена партия – не.

С тази за­брана гербаджийката Цецка Данговска се поставя над Конституцията.

В основния закон на дър­жавата, в чл. 5 ал. 1 пише: „Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат, а ал. 2 гласи, че „Разпоредби­те на Конституцията имат непосредствено действие“. . Свободата на словото в нашата държава е гаранти­рана в чл. 39 ал. 1: – „Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез сло­во – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.“ и чл. 40, ал. 1: „Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура“ и ал. 2: „Спирането и конфискация­та на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт“. Изглежда шефката на парла­мента Цецка Цачева е и над съдебната власт, налагайки цензура върху вестника на ис­тината