|

ЧУЖД АГЕНТ ЛИ Е ВЪНШНИЯТ НИ МИНИСТЪР?

 

Митов, кога напусна НДИ? Защо те поздравяват като техен член?

Уникален екшън сътвори новият ни външен министър Даниел Митов. В опита си да избяга от екипа на АЛФА ТВ той се оплете в отговорите на поставените му въпроси и прояви агресия срещу опера­тор на телевизията, като го изблъска.

След като участва в тре­тото издание на ежегодна­та натовска Конференция за преглед на сигурността, където намекна за още по-го­лямо присъствие на алианса в региона и в частност в Бъл­гария, Митов избяга от ча­кащите го журналисти и бе изведен през страничен ко­ридор. Тогава бе пресрещнат единствено от екип на теле­визията на истината.

МВнР шефът не отговори дали страната ни ще продъл­жи да предоставя безвъзмез­дно бази на американски воен­ни. Той отказа и отговор дали ще изпрати протестна нота срещу германците, които в неделя се опитаха да събо­рят защитната ни ограда с Турция и се държаха агресив­но с български полицаи.

Митов излъга на въпроса дали все още е член на Нацио­налния демократичен инсти­тут (НДИ) на САЩ в Брюксел, като даде отрицателен от­говор. Справка в официалния сайт на НДИ показва, че ше­фът на външно все още се води представител на орга­низацията в Брюксел. Нещо повече – избирането му за външен министър на Бълга­рия е сред водещите нови­ни в интернет страницата и дори е поздравен за поста. „Дипломатическият пред­ставител на Националния демократически институт на САЩ в Брюксел Даниел Ми­тов е новият външен минис­тър на България”, се казва в заглавието на съобщението. Президентът на НДИ на САЩ Кенет Уолък лично поздравя­ва МВнР шефа ни: „Поздравле­ния към Дани, чиито талант, интелект и отдаденост към демократичните принципи го правят идеален избор за ва­жния пост“.

За чии интереси ще рабо­ти Митов като външен ми­нистър на Републиката – на България или за тези на за­докеанските си господари? Чужд агент ли е шефът на външно?