|

Чуколов: ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ОТРЯДИ

 

За засилено полицейско присъствие в малките населени места настоя зам.председателят на АТАКА

„Дотам ли докарахме България да не може да браним родителите си?”, обърна се Чуколов към вътрешния министър

Народният предста­вител от АТАКА Десислав Чуколов настоя да се приеме Закон за до­броволните отряди. Това стана по време на парламентарния кон­трол миналия петък. Де­путатът на националистите зададе въпрос на вътрешния министър Веселин Вучков от­носно жестоките изтезания над възрастни хора с моторна резачка в село Малко Градище.

Припомняме, че зверството, при което бяха ограбени и пре­бити 77-годишна жена и нейни­ят 82-годишен съпруг, предиз­вика широк обществен отзвук, заради безпрецедентната жес­токост на крадците – късане на скалп и пускане на резачка за дърва пред лицето на бабата. Двамата старци бяха наста­нени в болницата със счупени ръце и куп наранявания. Жената бе със счупен череп.

Дни след като Чуколов попи­та вътрешния министър дали са установени извършители­те на престъплението и какви мерки е взело МВР, за да не се допуснат повторни инциден­ти, стана ясно, че са задържани трима роми. Те са криминално проявени и са осъждани не­еднократно за различни престъпления, включи­телно и грабежи.

Чуколов заяви от парламен­тарната трибуна, че АТАКА още от 2005 г. настоява за засилено полицейско присъствие в мал­ките населени места, както и за Закон за доброволните отряди, за да могат да се организират хората и да се защитават.

Той призова обърна внимание на факта, че жителите на села събират пари, за да плащат на частни фирми за охрана. „Дотам ли докарахме България държава­та с най-много полиция на глава от населението, да не може да брани възрастните ни родите­ли?“, попита националистът. Той депутатите да се прием­ат и поправки в Наказателния кодекс, свързани с неизбежната самоотбрана, които са внесени в 43-ия парла­мент. „Ще ви­дите как рязко ще се проме­нят нещата“, завърши Чуко­лов.

Подобни формирова­ния, за които АТАКА насто­ява, подпома­гат работата на полицията, пожарната и спешните ме­дицински еки­пи. Такива има в Германия, Франция, Белгия, Великобрита­ния. Само идеята на патриоти­те би се справила с битовата престъпност и тумбите цигани, които без страх мародерстват в стотици български села.