|

95 ГОДИНИ ОТ НЬОЙСКИЯ ДИКТАТ

Декларация на партия АТАКА

На 27.11.2014 г. се на­вършиха 95 години от подписването на Ньойския диктат. По този повод народният пред­ставител проф. Станислав Станилов прочете декларация от името на парламентарната група на АТАКА. В нея се казва:

„На този ден високомерните, т.нар. Велики сили, опиянени от победата си в Първата световна война и забравили за прокламираните от тях прин­ципи за справедлив мир, без анексии и репарации, унижават победена България, налагайки й невиждано и чудовищно отмъ­щение и наказание.

Отнемат от територията ни изконни български земи

Западните покрайнини (Ца­рибродско, Босилеградско и редица села в Кулско, Трън­ско, Кюстендилско и половин Струмишка околия) са преда­дени на Сърбия. Западна Тракия от Места до Марица е пре­доставена под управлението на Съглашението, а впослед­ствие е предоставена на Гър­ция. Губим излаза на Бяло море, отнета ни е Южна Добруджа, която е дадена на Румъния. Бъл­гария губи от своята терито­рия повече от 11 хил. кв. км.

Нови стотици хиляди българи са откъснати от родината си и са оставени на произвола на съдбата в окупираните тери­тории. Тези българи са подло­жени на тотална асимилацион­на политика, насилие и геноцид.

Пред погледа на европейските „миротворци“ хиляди българи са избивани, измъчвани, вкар­вани в лагери и за­твори само зара­ди българската си идентичност.

Огромни са също така и икономи­ческите санкции, и военните огра­ничения спрямо България.

Наказателната акция, наречена „Ньойски мирен договор“, ко­ментира френският минис­тър-председател Клемансо, като казва: „На варварския войнствен български народ не бива да е позволено повече да бъде заплаха за региона”.

Разбираем е

страхът на „Великите сили“ от България

която разби великите им ар­мии по всички бойни полета – Дойран, Тутракан, Добрич и т.н., позволили си да стъпят на свещената българска земя.

От партия АТАКА заявяваме, че Клемансо и неговите съ­участници трябва да бъдат осъдени от историята, а тех­ните наследници да се извинят на България с всички произхож­дащи от това последствия.

Имайки предвид променена­та международна ситуация и това, че нито Сърбия, нито бившата югославска републи­ка Македония са признати за правоприемници на Югосла­вия, призоваваме българското правителство да предприеме всички необходими междуна­родно-правни действия за въз­становяване на историческа­та справедливост.

Също така ние от АТАКА ще се борим за възстановяването на тази справедливост, без да ни интересува мнението на т. нар. велики демокрации.