|

БОРИСОВ ПРЕДИ ДА ДОЙДЕ НА ВЛАСТ: БЕЗРАБОТИЦАТА НАМАЛЯ, ДОХОДИТЕ СЕ КАЧИХА, ТОКЪТ ПОЕВТИНЯ

СЛЕД КАТО ДОЙДЕ НА ВЛАСТ: ЛИКВИДИРА БДЖ, ДЪЛГ 13 МЛРД. ЛВ.,
ТОКЪТ СКАЧА, 1,5 МЛН. БЪЛГАРИ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТ

Вътрешнополитически коментар на Волен Сидеров, излъчен в преда­ването „Неделник” по АЛФА ТВ на 4 януари 2015 г.

КАКВО СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА? ОБЗОРЪТ, КОЙТО ЩЕ НАПРАВЯ, НЯМА ДА Е ТАКЪВ, КАКЪВТО БЕ ИЗЛЪЧЕН ПРЕЗ ПО­СЛЕДНИТЕ ДНИ НА МИ­НАЛАТА ГОДИНА ПО КАЗИОН­НИТЕ МЕДИИ, А ТАКЪВ, КАКЪВТО ГО ВИЖДА АТАКА И ВСИЧКИ НИЕ, ЗАГ­РИЖЕНИТЕ ЗА СЪДБАТА НА РОДИНАТА НИ. ОБЗОРЪТ СЕ ОПИРА НА ФА­КТОЛОГИЯТА, А НЕ НА СВО­БОДНИЯ КО­МЕНТАР.

Чухме много при­казки за това кол­ко била лоша тази година и неуспеш­на. Това го казваха главно представители на тези, които направиха преврат. На власт през миналата година не бяха седесари, костовисти, куневисти, ер­догановци, лъжепатриоти и гербери крадливи, както се пее в една песен. След като Борисов не бил премиер, зна­чи година била лоша. Такава е просташката

схема на медийната манипулация

Да видим обаче статис­тиката. Най-големият про­блем у нас е безработицата. 400 000 българи загубиха ра­бота по време на първото герберско управление. През 2014 г. безработицата у нас намаля, сочи статистиката. 27 000 са по-малко безработ­ните в страната.

Кой може да каже, че това е лош факт. В казионните медии това не бе споменато и никой не го отчете като напредък през изминалата година.

Какво е станало с доходи­те ни през 2014-та? Дори и с малко, но те са нараснали през годината, която всички я обявиха за лоша. Средната месечна заплата надхвър­ли 800 лева, което означава 2,3% увеличение. Малко е, но все пак е движение нагоре, а не надолу. Чухте ли в някой от многобройните обзори и коментари за годината да казват това? Не, защото е политически некоректно. Щом не управлява Борисов, не може да има увеличение на доходите, не може да има намалява­не на безрабо­тицата. Това е невъзможно в отсъствието на най-сюблимния управник на дър­жавата господин Борисов.

Пламен Орешарски спря „Южен поток” след среща с тримата американски сенатори Джон Маккейн, Кристофър Мърфи и Рон Джонсън на брифинг в Министерския съвет

Увеличението на доходите е до­вело до вдигане и на потреблението. Домакинствата са похарчили 430 ми­лиона лева повече, отколкото през 2013 г. Това означава раз­движване на търговия, услуги, производство – живот за икономиката.

Токът беше намален с 5%

през 2014 година, коя­то всички определят ка­то лоша. Домакинствата имат повече пари, токът падна, безработицата на­маля. Всички тези факти съпътстват миналото управление, миналия „лош” парламент, който трябва­ше да падне и падна. Макар и леко стандартът на живот се е подобрил. Това сочат цифрите и фактите в офи­циалната статистика.

От август страната ни бе под управлението на хи­перслугинско

колониално правителство, съставено от агентура на ЦРУ

Имам предвид служебния кабинет. Положителните тенденции, които изброих, спират след влизането в сила на това слугинско упра­вление. Това беше целта на преврата, организиран сре­щу предишното Народно събрание. Защото в него не присъстваха унищожи­телите на Бъл­гария, наричани реформатори, политическите търгаши, нарича­ни „патриоти”, генетичните предатели с азбучното име, корман­ските агенти на Ердоган и герберската мафия.

Целта беше да се спрат всякакви движения за подо­бряване стандарта на жи­вот на българите и те да бъдат натикани отново в блатото на безнадеждната мизерия и робството. Това се случи пред очите ни след узурпирането на власт­та от служебните мини­стри до днешните, които са все едни и същи агенти на ЦРУ.

Политиката на страната беше тласната в посока, вредна за българския народ

Кабинетът „Близнашки” и кабинетът „Борисов 2” прекратиха и най-малката възможност България да се движи към средноевропей­ското ниво на развитие. Правиха и правят всичко възможно България да бъ­де латиноамерикански тип държава, не европейска.

Ще отделяме пари за лечението на украинските войници, които убиваха жени и деца в Донецк, Славянск, Луганск

По какво се различава ла­тиноамериканският модел от европейския? Латино­американският модел дър­жава е създаден от САЩ в продължение на повече от 100 години. Представлява управлявана от ко­лониална върхушка държава на социал­но разслоение. Раз­деляне на народа на голям процент много бедни и на много малък про­цент свръхбогати. Имаме ли го това днес? Имаме го.

Следващата ха­рактеристика на латиноамерикан­ския тип държава е унищожаване на со­циалната система – на пенсионирането, здравеопазването, образованието. Имаме ли го това унищо­жение? Имаме го. Успяха за двайсетина години да го на­правят.

Друга характеристика на латиноамериканските дър­жави е извличане на всички природни ресурси и прихва­щане на всички печеливши сектори от наднационални компании. И това го има в България днес! И златодо­бивът, и ЕРП-тата, и теле­фони, и супермаркети са в чужди ръце.

Характеристика на лати­ноамериканския тип дър­жава е обиране на парите на хората чрез частни пен­сионни фондове, пирамиди и т.н. И това е налице. По­следната година се занима­вахме с една такава банка.

Латиноамериканският модел беше наложен в България

и всяко отклонение от него се наказва от госпо­дарите. Видяхте как дойде тричленката от американ­ски сенатори и нареди на Орешарски да спре „Южен поток”. България щеше да живне покрай този проект. Хиляди работни места, стотици милиони приходи, геополитическа важност. Всичко това обаче не влиза в концепцията за латиноа­мериканска държава. Не вли­за във виждането на САЩ. И затова трябва да има по­слушни кабинети.

Маккейн нареди на Оре­шарски да спре „Южен по­ток” и въпреки това го свалиха от власт, защото не им се е струвал доста­тъчно послушен. Затова назначиха Близнашки и Бо­рисов. Те поеха управление­то и ето какво имаме като факти:

От 12-ти януари ще бъдат спрени 50 влака, 1500 души остават без работа

1. УБИЙСТВО НА БДЖ

Едно от последните не­раздържавени парчета от баницата България – БДЖ, предстои да бъде ликви­дирано. Още с първите си действия кабинетът Бори­сов, Костов, Кунева, Касим Дал, Симеонов, Каракачанов, Първанов стартира уни­щожаването на железни­ците и на 15-ти януари ще бъдат спрени 50 влака. 1500 души остават без работа. „Товарните превози”, кои­то са печелившата част от БДЖ и никога не могат да са на загуба, ще бъдат приватизирани от чужди компания без пари, както стана с много други секто­ри от нашата икономика. Разбира се, продаваческо­то правителство ще взема своите комисиони.

2. ДЪЛГ В РАЗМЕР НА 13 МЛРД. ЛВ.

С пожарни действия ка­бинетът Борисов, Кунева, Касим Дал, Симеонов, Кара­качанов, Първанов осигури в края на годината дълг за всеки българин от 3418 ле­ва годишно. С толкова се натоварва всеки съна­родник след решението на управляващата клика да увеличи дълга на страната с около 13 милиарда лева об­що.

3. ТОКЪТ ПОСКЪПВА ОТ АПРИЛ

Политиката на колони­зация продължава и никой от управляващите не го­вори за изгонване на моно­полите ЧЕЗ и ЕВН. Говори го само АТАКА. На 15 януари ще извадим от Фискалния резерв 1,7 милиарда лева, с които ще продължим да плащаме далаверата на Ми­лен Велчев. Спомняте ли си облигациите по външния дълг от времето на т.нар. цар. Продължаваме да пла­щаме тази далавера и да се прехвърлят пари от нашия резерв в джобовете на све­товни олигарси. Говори се, че роднините на т.нар. цар също били намазали, но до­казателства нямам.

С две думи ограбването и поробването на българския народ про­дължава. Да затворим рам­ката на втора­та половина на изминалата го­дина под упра­влението на колониалната клика с още малко факти.

1 милион възрастни са преживели с по-малко от 5 лв. на ден по празници

4. НАД 1,5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТ

Излязоха статистики, които сочат, че над милион и половина българи разпола­гат с по-малко от 9 лева на ден по време на празнични­те дни. А един милион пен­сионери са с по-малко от 5 лева на ден. Това са офици­ални данни. Вие си направе­те сметка какво може да се купи с пет лева. Летвата за бедност е 286 лева. Под та­зи летва живеят един и по­ловина милиона българи, или 21% от населението.

На 29 декември НСО показа новите лимузини

Минималната пенсия у нас е 154 лева и 50 стотинки и това е положението за около два милиона българи. В същото време управлява­щата клика и нейната служ­ба за опазване на нейното скъпоценно здраве и живот НСО купуват нови луксозни автомобили. По 124 000 лв. единият без екстрите, ако сложим екстрите – 150 000 лв. С тях ще се возят мини­стри, чуждестранни делега­ции, випове.

5. ЛЕКУВАТ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ, БЪЛГАРЧЕТА УМИРАТ ПРЕД БОЛНИЦИТЕ

На 28 декември 2014 г., заради липсата на хирург в болница в Разград, почина 8-годишно момче

Уважаеми българи, ще за­върша фактологическия обзор с един ужасяващ, но вече типичен за Бълга­рия случай. В последните дни на годината 8-го­дишно момче умря пред спешното отделение на болницата в Разград. На 28-ми декември ня­мало хирург. Това е по­ложението в България, управлявана от каби­нета „Борисов 2”. Деца умират пред болници­те, които са изпраз­нени от съдържание. Трябва да си платиш, за да получиш някак­ва медицинска услуга. Затова пък слугин­ското ни прави­телство приема за лечение украински войници на наши разноски. Същите тези войници, които изби­ваха жени и деца в Донецк, Славянск, Луганск. За тях ще има хирурзи, пари, ме­дикаменти, но за българ­ските деца няма. Така е при управлението на кабинета Борисов, Костов, Кунева, Касим Дал, Симеонов, Кара­качанов, Първанов.Чести­та новата 2015-та година!