|

БЪЛГАРИЯ СИ ПРОПИЛЯВА ШАНСОВЕТЕ ЗАРАДИ ПОСЛУШКОВЦИТЕ НА САЩ

Коментар на лидера на АТАКА Волен Сидеров в предаването „Неделник” по АЛФА ТВ, 04.01.2015 г.

 

 В ГОДИНАТА, КОЯТО ИЗПРАТИ­ХМЕ, ЗАПАДЪТ ИЗОСТРИ ОТНО­ШЕНИЯТА СИ С РУСИЯ. КОГАТО КАЗВАМ „ЗАПАД”, ИМАМ ПРЕД­ВИД САЩ. ДНЕС Т.НАР. ЕВРОПЕЙ­СКИ СЪЮЗ Е ПРОСТО ЖАЛКА КУКЛА НА КОНЦИ В РЪЦЕТЕ НА ВАШИНГТОН.

АМЕРИКАНСКАТА ВЪРХУШ­КА ПОЛУДЯ ПРЕЗ ИЗМИНАЛА­ТА ГОДИНА. ПРОБВА ВСИЧКО. С 5 МИЛИАРДА ДОЛАРА НАПРА­ВИ ПРЕВРАТ В КИЕВ И НАСЪСКА ПРЕВРАТАДЖИИТЕ ДА УБИВАТ СОБСТВЕНИТЕ СИ СЪГРАЖДАНИ В ЮГОИЗТОЧНА УКРАЙНА. СВА­ЛИ САМОЛЕТ И ПРИПИСА ТОВА НА РУСКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ. НАКРАЯ, КАКТО СЕ ИЗРАЗИ КОНГРЕСМЕ­НЪТ РОН ПОЛ, „БЕЗРАЗСЪДНИЯТ КОНГРЕС ОБЯВИ ВОЙНА НА РУ­СИЯ С РЕЗОЛЮЦИЯ 758“. ТОВА СА 16 СТРАНИЦИ ВОЕННА ПРОПАГАН­ДА, КОЯТО ВОДИ ДО САНКЦИИ И ВОЙНА, КАТЕГОРИЧЕН БЕ ПОЛ.

НО ВСИЧКО ТОВА НЕ УПЛАШИ МОСКВА. НА АМЕРИКАНСКИЯ РЕКЕТ ПУТИН ОТГОВОРИ ХЛАД­НОКРЪВНО И УБЕДИТЕЛНО, ЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА УПЛАШИ РУСИЯ. В ПРОДЪЛЖИЛАТА 3 ЧА­СА И 20 МИНУТИ ПРЕДКОЛЕДНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕД 1200 ЖУРНАЛИСТИ РУСКИЯТ ПРЕЗИ­ДЕНТ ПОСОЧИ ЯСНО ПРИЧИ­НАТА, ЗАРАДИ КОЯТО СЕ ВОДИ ИКОНОМИЧЕСКА ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ ОТ СТРАНА НА САЩ И ТЕХНИТЕ САТЕЛИТИ. „НИЕ ПЛА­ЩАМЕ ЗА ТОВА, ЧЕ ИСКАМЕ ДА СМЕ САМОСТОЯТЕЛНА НАЦИЯ, ЗАЩОТО ЗАЩИТАВАМЕ СВОЕ­ТО ПРАВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И СВОЯ СУВЕРЕНИТЕТ“, ЗАЯВИ ТОГАВА ПУТИН И ДОБАВИ: „СА­МО СИЛНАТА ДЪРЖАВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ГАРАНТ ЗА ДОБЪР ЖИ­ВОТ НА ВСИЧКИ, АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОСЛОЙКИ НА ОБЩЕ­СТВОТО…“

ЩЕ НИ СЕ И НИЕ ДА ИМАМЕ ТАКЪВ ДЪРЖАВНИК НАЧЕЛО НА СТРАНА­ТА, КОЙТО ДА МОЖЕ ДА ПОСТА­ВЯ ТАКА КАТЕГОРИЧНО ИНТЕРЕСА НА НАРОДА СИ ПРЕД СВЕТА. МО­ЖЕ И ДА ИМАМЕ…ЕДИН ДЕН. ОТ НАС ЗАВИСИ, НЕ ОТ ИЗБИРАТЕ­ЛИТЕ НА ШРИ ЛАНКА. ИКОНО­МИЧЕСКАТА АТАКА НА САЩ НЕ УСПЯ. НО ТЯ НАНЕСЕ ОГРОМНИ ЩЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖА­ВИ. КЪДЕ СМЕ НИЕ В ТАЗИ БИТ­КА? НА НАЙ-ВАЖНОТО МЯСТО. НА ВХОДА НА ЕС, НА ВХОДА НА ГАЗОПРОВОДА, ЧИЙТО СТРОЕЖ БЕ СЪСИПАН ОТ НЯКОЛКО ПО­ДРЕД ВАСАЛНИ И ЖАЛКИ В СЛУ­ГИНСКОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ВАШИНГТОН БЪЛГАРСКИ ПРАВИ­ТЕЛСТВА. ОТ БЪЛГАРИЯ ЗАВИСИ МНОГО, НО НИЕ СИ ПРОПИЛЯВА­МЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ. ЗАЩОТО ВИЕ, СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ, ПО­СТАВЯТЕ НА ВЛАСТ МИЖИТУРКИ, ПОСЛУШКОВЦИ НА КОЛОНИАЛ­НИЯ, АЛЧЕН ЗАПАД, БЕЗХАБЕРНИ­ЦИ ИЛИ ПРОСТО БЕЗДАРНИЦИ.

ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА МЕ­ДИЙНИТЕ КАЛНИ ПОТОЦИ ОТ ИН­ФОРМАЦИЯ СЕ ВЪРТЯХА ОКОЛО ТЕМАТА „УКРАЙНА”. НО НИМА ВИЕ РАЗБРАХТЕ ОТ КАЗИОННИ­ТЕ МЕДИИ КАКВО СТАНА ТАМ? ВИЕ РАЗБРАХТЕ ТОВА, КОЕТО ВА­ШИНГТОН ИСКАШЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ. А КАКВО ДЕЙСТВИТЕЛНО СЕ СЛУ­ЧИ, ЩЕ ВИ РАЗКАЖА СЕГА, ЗАЩО­ТО ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗАСЯГАТ ПРЯКО БЪЛГАРИЯ.

 

Във войната срещу Европа, Щатите не подбират средства

За 20 години Москва наля $50 млрд. в Украйна, а САЩ даде $5 млрд. за държавен преврат

Майданът в Киев

 

Всички знаем, че изгодният за България „Южен поток” не ста­на заради американския натиск. Има ли още наивници, които вяр­ват в глупостите, че САЩ и Европа са партньори и си пома­гат? Ако има такива, да се събу­дят от сън. Ако искат, мога да ги събудя с цветистата псувня на зам.-държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд, която каза на щатския посланик в Ки­ев: „And you know what? Fuck The EU!“, което в смекчен български превод значи „Майната му на Ев­росъюза!“.

Нима трябва да припомня­ме бруталното подслушване на всички евролидери от американ­ските шпионски агенции?! Нима трябва да ви соча арогантната намеса на всички американски по­сланици в София, които ни дик­туваха какво да правим, но не ни помогнаха с нищо през тия 25 го­дини? Има ли наистина глупаци, които вярват, че САЩ мисли до­брото на България и държавите от ЕС?

Зам.-държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд каза на щатския посланик в Киев: „…аnd you know what? Fuck The EU!“, което в смекчен български превод значи „Майната му на Евросъюза!“.

Във войната срещу Европа Ща­тите не подбират средства. Разбира се, техният най-го­лям дразнител е Русия, но те не допускат и Германия да ста­не самостоятелна и независима държава след Втората светов­на война. Германия продължава да бъде окупирана територия от световния шериф САЩ. Ан­глия винаги ще бъде насъсквана да играе срещу континентална Европа – неслучайно големият Дьо Гол не искаше англичаните в Общия пазар, знаеше, че те

винаги са играли подла антиевропейска игра. И сега я играят

Но Русия, ах тази Русия! Бол­шевишки преврат й спретнаха, с един кораб талмудисти и ми­лиони долари през 1917 г. Същите американски банкери напомпаха след това военните мускули на Хитлер и го тласнаха на Изток. И той, кой знае защо, говореше срещу западната плутокрация, но нападна източната анти­плутокрация. Е, не успяха и чрез него. Последва студена война и няколко плана от страна на САЩ за атомно унищожение на Русия. Още след Потсдамската кон­ференция Труман готви план за атомно нападение над Съветска Русия. На бюрото на Айзенхауер – началник щаб на сухопътните сили на САЩ – на два пъти в пе­риода 1945 -1953 г. се представят планове за масирано нападение над Русия с атомни бомби, като се е планирало в първите 30 ми­нути да бъдат унищожени 65 ми­лиона руснаци. Планът от 1948 г. е предвиждал след този геноцид СССР да бъде разделен на 12 дър­жави. Всъщност т. нар. Студена война за много народи си е напра­во гореща. След 1945 г. САЩ са из­вършили 75 военни нападения и са организирали военни превра­ти. 20 милиона души са загина­ли в резултат на американските намеси по света след Втората световна война (виж стр. 10).

20 милиона души са загинали в резултат на американските намеси по света след Втората световна война

През 1989 г. Студената вой­на уж свърши и един американ­ски псевдоучен на ченгесарска издръжка дори обяви края на ис­торията. Вече ще властва пазар­ният фундаментализъм и всички ще си хвърляме шапките от ра­дост. Определен брой българи си подхвърляха шапките през 1990- та. Но някои от тях днес ги виж­дам без шапки, без зъби и без пари да молят за каквато и да е рабо­та с по две висши образования.

Защо Щатите ни излъгаха нас, българите? Те излъгаха още де­сетки милиони източно евро­пейци, че идва царството на свободата и просперитета.

Дойде царството на сводничеството, простащината и бандитизма

Такава е американската измама. С какво е важна Украйна за САЩ? С това, че е в съседство с Русия и с това, че през нея минава газът за Европа.

През август 1991 г. Украй­на се от­цепва от СССР. През това време върви пиеса­та „преврат срещу Гор­бачов”. Инте­ресно съвпадение. Превратът започва на 19 август 1991 г., а на 20–ти е трябва­ло да се подпише споразумение между държавите членки на Съ­ветския съюз, с което те прео­бразуват комунистическия съюз от 1922 г. в съюз на суверенните държави на взаимноизгодна ос­нова. Това обаче не влиза в пла­новете на САЩ, които искат да разпаднат огромната евразийска империя. Помните от 1948 г. ис­кат да я разцепят на 12 парчета. И американските агенти дейст­ват пожарно. Пресичат въз­можността да се форми­ра нов съюз на суверенни дър­жави, който да запази силата и ресурсите на съветската империя. Под­тикват деге­нерата Елцин да разпадне по антиконсти­туционен на­чин СССР. И това става на 8 декември 1991 г. в Бело­вежката гора с едно абсолют­но незаконно споразумение между Елцин, украинския лидер Крав­чук и белору­ския им колега Шушкевич за разпадане на Съветския съюз. Това споразуме­ние е в противоречие с действа­щата конституция на СССР, противоречи и на международ­ното право, но международна ре­акция няма, тъй като операцията е поръчана именно от западните щабове.

Проектът „Южен поток“ бе спрян под натиска на американците

От този момент започва острата фаза на битката за до­вършване на Русия. Украйна изпа­да под пълното влияние на САЩ. Там започват да се изливат мили­они, но не за да развиват иконо­миката, а за да създават медии, лидери на влияние и общест­вено мнение срещу т.нар. руска опасност.

Всъщност тогавашна Украйна е изцяло икономически продукт на политиката на Москва. В Ук­райна по съветско време са ин­вестирани стотици милиарди в селско стопанство, заводи, прис­танища, жп линии и пътища. Съз­даден е мощен военнопромишлен комплекс, десетки ВУЗ-ове, на­учноизследователски институ­ти. 50-милионното население на страната е имало възможност по съветско време да се изучи и квалифицира. Руското донор­ство за Украйна продължава и след нейното откъсване от Съ­юза. След 1991 г. Украйна получава десет пъти по-евтин газ, откол­кото Западна Европа. Получава и транзитни такси затова, че през нейната територия е построе­на газопреносна мрежа с руски па­ри, не с американски. Общо над 50 млрд. долара влага Русия, за да субсидира икономиката на Украй­на в годините на нейната неза­висимост. С което поддържа и заетостта, и живота на милиони украинци. САЩ не мислят за мили­оните украинци. Те са мравки за „господарите на света“.

Тях ги интересува да отслаб­ват Русия.

В същото време, когато Мос­ква субсидира икономиката на Украйна с 50 милиарда, Щатите само с 5 милиарда долара си ку­пуват влияние, тоест кръгове в политиката и медиите, които работят за тях и против Русия.

И тук ще ви разкажа как амери­канските ченгета създават поли­тици, които да бъдат техните марионетки. Говоря за Украй­на, вие си мислете за България. Преди десетина години те зала­гат на Юшченко. Тогава той не е политик. Но е продажен и ам­бициозен. Шеф е на национална­та банка, но никой не би гласувал за него. Започва операция „прези­дент“. Първо щатските ченге­та намират подходяща булка за Юшченко – тяхна колежка чен­ге, разбира се. Екатерина Чума­ченко е от украински произход, но американски служител на Дър­жавния департамент. Завършен русофоб, Чумаченко обработ­ва Виктор Юшченко в „правил­ната посока” – яростна омраза към Русия и тласкане на Украйна към вътрешен разкол и хаос. Об­работват и имиджа на Юшченко. На крака му идват Джордж Сорос и Збигнев Бжежински, канят го на международни форуми, Европей­ската банка го обявява за банкер на годината.

Президент на Украйна тога­ва е Леонид Кучма. При визита­та му в САЩ вицепрезидентът Гор поисква небрежно дребна ус­луга – да назначи Юшченко за пре­миер! Кучма послушно изпълнява молбата и така банкерът е про­изведен в политик, без да му се налага да говори на митинги и да пише идейни концепции. Идва го­дината на президентските избо­ри – 2004 г. Въпреки подкрепата от Вашинтгон обаче Юшченко губи от Янукович. Янукович има нежелателно за САЩ добро от­ношение към Москва и това е не­приемливо.

В такива случаи се прави „цветна революция”. Красиви, интелигентни и ранобудни сту­денти получават пари от фон­дации и започват да играят пиесата „народно недоволство“. Познато, нали? Справка София – 2013 г. Чак съ­щите лозунги, плакати, знаци и символи. Раз­бира се, и съ­щите призиви: „Не признаваме тези избори”, „долу Янукович”, „Искаме веднага нови предсроч­ни избори!”

Американският преврат в Ки­ев успява през 2004 г. Изборите са повторени незаконно и с изма­ми американският агент Юшчен­ко най-после става президент.

И започва веднага да изпълнява плана на господарите си. Целта на неговите чорбаджии е бър­зо скъсване на отношенията Ки­ев-Москва, и то така, че да няма връщане.

Започва украинският рекет. Шефът на украинската енер­гийна компания „Нафтогаз“ Ив­ченко казва през март 2005 г. на „Газпром“, че от 1 януари 2006 г. вдига тарифата за транзит на газ чувствително. Добре, каз­ва „Газпром“, съгласни сме, но и ние вдигаме цената на газа, коя­то до този момент е неприлич­но ниска – около петдесетина долара за 1000 кубометра. Само за сравнение тогава евро­пейските па­зарни цени са 418 щ.д. за 1000 кубометра. И „Газпром“ вди­га цената за Украйна на 160 до­лара. Киев отказва категорично. Москва прекратява доставките за Украйна, но продължава тези за Европа. Само, че тръбата ми­нава през Украйна и Киев започва за краде газа. Развихря се първа­та „газова война“. След прегово­ри все пак цената се вдига на 130 долара за газа за Украйна – три пъ­ти и половина под европейските цени. Киев обаче не иска да плаща и тази евтина цена. Натрупват се задължения от 2 милиарда до­лара, които украинците упори­то отказват да платят. Европа, вместо да ги смъмри и да ги на­кара да си платят задълженията, ги поощрява в некоректност­та и в кражбата. Защото Украй­на продължава да краде руския газ за Европа и така нанася още мили­онни щети на „Газпром“. В крайна сметка на 1 януари 2009 г., когато изтича договорът за газ между Украйна и Русия, „Газпром“ спира изцяло доставките за Украйна. Но не и тези за Европа. Украин­ската фирма „Нафтогаз“ публич­но и международно признава, че краде газа за Европа. Въпреки то­ва същата тази лицемерна Евро­па не взема отношение по иска на „Газпром“ в Международния ар­битражен съд в Стокхолм и за­явява, че няма да взема страна в спора. С което наказва евро­пейските потребители. На 7-ми януари украинското държавно ръководство спира самоволно всички доставки на газ за Евро­па, тъй като разполага с тръба­та. Следва десетдневен студ в Западна и Източна Европа по ви­на на Киев.

Никой обаче не се скарва на Ки­ев. Започва яростна антируска кампания, която подхващат и българските папагалстващи ме­дии. Все пак, пред опасността от замръзване дават съвет на Юшченко да преговаря с Москва и той изпраща Юлия Тимошен­ко като преговарящ. Подписан е нов договор между Москва и Ки­ев за доставка на газ за десет го­дини, като договорената цена е 20% под европейската. В този момент европейската цена е 450 щ.д. за 1000 кубометра. Значи до­говорената за Украйна цена е 360 щ.д. за 1000 кбм.

Преценете сами какъв е резул­татът за украинския данъкопла­тец от американската операция „президент“, с която сложиха на власт своята кукла Юшченко. Ами от 50 долара, колкото пла­щаха за кбм преди Юшченко, ук­раинците се бъркат вече за 360. Което значи, че американското „приятелство“ им е струвало 7,2 пъти увеличение на газовата це­на.

Разбира се, след всичко това на изборите през 2010 г. Юшчен­ко взема едва 5,4%, а Янукович пе­чели убедително.

Започва нова фаза на американ­ската икономическа война сре­щу Москва, която преминава в истински бойни действия. От­ново се разиграва пиесата с на­родното недоволство, но сега има вече кръв и фашистки пре­врат. Целта вече е борба за га­зопреносната мрежа, защото „Газпром“ прави опит да си я за­купи. И без това е инвестирал до последната руба всичко в нея, логично е да я притежава, за да няма повече „газови кризи“, пре­дизвикани от американски аг­енти и целящи настройване на Европа срещу Русия. За да не до­пусне това, Вашингтон форси­ра операция „Майдан“. Вкарва наемни убийци от бандитската уж частна, но всъщност изця­ло под вашингтонски контрол армия „Блекуотър“. Финансира най-отявлените фашизоиди и криминални престъпници в Ки­ев и накрая сваля Янукович. Имам данни, че на Орешарски Маккейн и другите двама сенатори са му казали „искаш ли същото и тук?“ При което той отвърнал „не“ и след това обяви края на „Южен поток”. А

„Южен поток“ беше решението на проблема с американската марионетка Украйна

Това беше цивилизованият и разумен начин Европа и Русия да си сътрудничат икономически при взаимноизгодни условия.

Не. САЩ казаха „не!“. Австрий­ците, сърбите, италианците, словаците и унгарците бяха го­тови да не ги послушат. И аме­риканската игра срещу Европа, вече не говорим за Русия, няма­ше да успее. Но българите се оказаха послушни. Спряха проек­та. Плюха в лицето на братята освободители и не получиха до­ри награда от янките. На слуги­те те не дават награди. Просто смятат, че това им е работата – да слугуват.

Така стоят нещата с украин­ския казус, който накрая се ока­за български.