|

АТАКА ПРЕДЛАГА МОРАТОРИУМ ЗА ИЗНОСА НА ДЪРВЕСИНА

 

Парламентарната група на АТАКА внесе в деловодството на На­родното събрание про­екторешение за налага­не на мораториум върху износа на необработена дървесина от България. Документът е с дата 24 февруари, а подписи под него са поставили Волен Сидеров и група народни представители.

Националистите предлагат и промени в чл. 126 ал. 6 от Закона за горите. Изменението се касае в отпадането на думата „временно”. По този начин ще се да­дат правомощия на ми­нистъра на земеделието и храните със заповед да забрани износа на необработен дървен ма­териал от определени дървесни видове и/или размери за неопреде­лен период от време.

„В последните го­дини в България се наблюдава изсичане на значителни количества дървета, което застра­шава екосистемата на много територии”, мотивират се от АТАКА. Те допълват още, че големият износ на дър­вен материал за трети страни възпрепятства развитието на дървоп­реработващата индус­трия у нас. В мотивите си националистите припомнят, че предо­твратяването на неза­конната сеч в горските територии е определено като приоритет на се­гашното правителство.

В четвъртък парла­ментарната комисия по земеделие одобри предложението на АТА­КА и то ще бъде обсъж­дано в пленарна зала.