|

БОРИСОВ ОДОБРИ НУЛЕВ ПРИХОД ОТ КОНЦЕСИЯТА ЗА БЛАТНОТО КОКИЧЕ

 

Дъждът, калта и липсата на гумени ботуши №46 поп- речиха през 2012 г. на Борисов лично да даде старта на спасителната акция за кокичето, но тя все пак се състоя. За разлика от шефа си, министър Павлова нахлузи най- лонови калцуни и стъпи здраво в блатата край Ябълково, за да пренесе една луковица блатно кокиче.

Кабинетът одобри годишния доклад за 2013 г. на комисията за контрол по пре­доставена концесия за добив на блатно ко­киче от защитена местност Блатото, съоб­щиха от правителствената информационна служба. Теренът от 156 декара се намира в землището на с. Палаузово, община Страл­джа. Концесионният договор е сключен през октомври 2012 г. от Бойко Борисов с „Фито Палаузово” АД, дъщерна фирма на „Софарма”, и е за срок от 20 г.

Текущият контрол по изпълнението му показва, че се изпълняват условията на кон­цесията и основните задължения по нея, се казва в съобщението. Това, което се пре­мълчава, обаче е, че „гратисният период, през който концесионерът е освободен от задължението да заплаща концесионно пла­щане, е определен въз основа на Решение № 573 на Министерския съвет от 6 юли 2012 г. и представената оферта на участника, спе­челил процедурата, и е 10 (десет) години, счита­но от датата на подписването на концесионния договор”. След изтичане на гратисния период, концесионерът ще дължи на държавата ежегодно концесионно плащане в размер на 36 на сто от реализираните приходи от предходната година.

Блатното кокиче се използва за напра­вата на лекарството нивалин, лекуващо детска церебрална парализа и ред други неврологични болести.

Блатното кокиче е включено в Черве­ната книга на България като застрашен от изчезване вид. При унищожаване на рас­тението Законът за биологичното разноо­бразие предвижда санкции от 100 до 1 000 лева за физически лица и от 200 до 5 000 лева за юридически.

През 2012 г. премиерът Бойко Бори­сов запретна крачоли и нагази в калта край хасковското село Ябълково, за да се включи лично в спасяването на 2 605 блатни кокичета. Находището трябваше да бъде пресадено на безопасните 60 метра от трасето на строящата се АМ „Марица”. Тогава премиерът пристигна с министъра на регионалното развитие и благоустрой­ството Лиляна Павлова, която обясни, че ако защитеният вид кокичета не бъдат опазени, страната може да бъде лишена от европейските пари за магистралата.