|

ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА САЩ И ЕВРОПА ГИ ТЛАСКА НЕИЗБЕЖНО КЪМ ВОЙНА С РУСИЯ

 

Само голям въоръжен конфликт би обезценил натрупаните задължения

Деница Гаджева
Илиан Тодоров

Войната е единственият начин за изчистване на американския дълг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към края на Втората све­товна война САЩ отмъкна от нацистка Германия стотици учени, които впоследствие про­дължиха своята научна дейност в интерес единствено на Ща­тите. След края на Студената война Америка и държавите от Западна Европа стартираха кам­пания по изсмукване на инте­лектуалния капацитет от държа­вите зад Желязната завеса, като по този начин усилиха своето технологично военно превъз­ходство. Целта на тази програ­ма на САЩ винаги е била една – световно господство чрез во­енна сила в еднополюсен свят, контролиран от тях. Източно­европейците бяха примамени с обещания за финансови сти­мули и яростна пропаганда за псевдодемокрация. Хората бяха излъгани, че Западът ще им пре­достави възможност за богат и спокоен живот. Пред тях бе из­рисуван фалшив хоризонт на благополучие и разцвет. Учени от цял свят се надпреварваха да печелят долари зад Океана, пре­следвайки егоистично своята американската мечта. Благода­рение на този научен потенциал и на доларите без покритие днес САЩ е световна военна сила. Не след дълго американската реалност разкри своето истин­ско лице. Разбра се, че иконо­миката на американците не е достатъчно силна, за да осигу­ри многомилиардния военен бюджет на САЩ, да поддържа стотици военни бази в цял свят, да устои на увеличаващите се разходи в щатската здравна, социална и пенсионна система. Икономиката на страната за­почва постепенно да издъхва пред постоянно увеличаващите се разходи за военни кампании. Разходите за държавния апарат сериозно надвишават прихо­дите в хазната. В продължение на десетилетия САЩ поддър­жат огромен дефицит и едно­временно с това си позволяват да критикуват държави, които са увеличили минимално дефи­цита си с цел раздвижване на икономиката. Неотдавна светът разбра, че външният дълг на Щатите към декември 2014 г. е в размер на умопомрачителни­те 18 трилиона долара.

Президентът Барак Обама и Конгресът на САЩ повишиха тавана на държавния дълг, за да избегнат фалит и тотален разпад на Щатите, поради не­възможност за изплащане на заплати на военни, полицаи и държавни служители. Днес световното им господство се крепи единствено на факта, че енергийните ресурси в света се търгуват в кухи, американски долари.

Заграбените чрез терор и смърт петролни полета в Ирак не предотвратиха финансовите проблеми на САЩ и през 2013 г. се наложи повторно повиша­ване на тавана на дълга до 16,7 трилиона долара.

И днес

американците продължават да водят войни на кредит

Ясно е, че САЩ никога няма да върнат своя дълг, защото математически е не­възможно да изплатиш 18 трилиона долара (с лихвите) при средно 3% икономически ръст на година, при положе­ние, че тези 18 трилиона до­лара представляват 106% от брутния вътрешен продукт на САЩ.

В борбата за удържане на световно господство САЩ използват основно страните от ЕС (справка НАТО, Трансат­лантическото търговско спо­разумение).

Странно е защо цял свят знае, че САЩ са изправени пред фалит, а никой не говори и не предоставя данни за ре­алната финансова ситуация на държавите от ЕС, партньорки на САЩ? От време на време чуваме за някаква дългова криза в Европа и дотам. И ако американците са изправени пред фалит с външен дълг от 18 трилиона долара, то какво да кажем за държавите от ЕС, където член е и Република България (виж таблицата).

Задлъжнялост на държавите от Западния блок

САЩ – 18 трлн. долара

ЕС – 40 трлн. долара

Канада и Австралия – 2,3 трлн. долара

Общият външен дълг на 28-те държави членки на ЕС към март 2014 г. е в размер на 39,6 трилиона щатски долара.

Eвропейският съюз днес e една фалирала пирамида. Държавите от съюза са потъ­нали безвъзвратно в дългове, които не могат да изплатят никога, но за сметка на това трупат нови. Европа е изпад­нала в дългова спирала. Ико­номическият растеж на дър­жавите членки е жалък. По подобие на САЩ фалитът на редица евро­пейски държави и сътресенията в тях е въпрос на време в краткосрочен аспект. Външните дългове на Ка­нада и Австралия, които се намират под юрисдикция­та на британската корона, са в размер на 2,7 трилиона долара.

Контрапункт на западния финансов балон са държавите от БРИКС

(Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка). Бър­зоразвиващите се икономики концентрират в себе си огро­мен потенциал от енергийни и човешки ресурси. Точно тази икономическа мощ застрашава лидерската позиция на САЩ в световен мащаб и разклаща фалшивите основи на налага­ната от тях със сила демокра­ция. Днес светът е разделен на две, от едната страна, са САЩ и контролираният от тях ЕС, от другата – Русия и страни­те от БРИКС. За разлика от евроатлантическите държави външният дълг на държавите от БРИКС е значително по-ни­сък. (Вижте в карето колко пъти по-ниска е задлъжнялостта в страните от БРИКС).

На Световната банка и други кредитори

западният свят дължи 60,3 трилиона долара, а страните от БРИКС 4,6 трилиона

Днес илюзията на Запада може да изчезне. В продълже­ние на десетки години народи­те на САЩ, Канада, Австралия и страните от Европа живеят на кредити, които все някога трябва да бъдат върнати с ли­хвите или да бъдат обезценени. В противен случай ги очаква фалит, жестоки вътрешни и външни сътресения и народни бунтове.

Пределно ясно е, че тези кре­дити практически няма как да бъдат върнати. Дефицитите на тези държави ще продължат да растат, което ще изисква тегле­ното на нови кредити. Борбата на народите за повече социална справедливост ще изисква все повече средства, които иконо­миките няма как да осигурят. Увеличаването на данъци няма как да реши проблема, защото никое правителство в Европа няма да посмее да предприеме подобна непопулярна мярка с цел оставането си на власт. Разходите ще се увеличават, приходите ще намаляват. За Запада остава единственото решението да обезцени свои­те дългове, за да не се получи ефектът на доминото – разви­тите държави да започнат да фалират една след друга. Пе­чатането на пари от страна на ФЕД и ЕЦБ също няма да по­могне, а една хиперинфлация би помела парламентите в цяла Европа. Единственият изход за Запада е подготовката за война срещу Русия, която наблюдава­ме в момента. Западът е опрян до стената на собственото си оцеляване, без да има полезен ход на действие. Единствени­ят изход на евроатлантиците и провалената им икономическа система е тоталната война, за която се подготвят отдавна. Само една голяма война би обезценила техните дългове.

 

КАКВО ДЪЛЖАТ СТРАНИТЕ ОТ БРИКС

 

Лидерите на страните от БРИКС си стиснаха ръцете за устойчиво развитие на държавите им

 

БРАЗИЛИЯ

Външния дълг на Бразилия възлиза на 15% от БВП, или приблизително 10 пъти по-ни­сък в процентно съотношение спрямо САЩ.

РУСИЯ

През 2011 г. дългът на Русия е 3% от БВП. Въпреки пореди­цата от удари по икономиката на Русия от страна на САЩ и умишлено подпалване на вой­на на територията на Украйна дългът на Руската федерация нараства едва до 23% от БВП на страната. Абсолютната стойност на тези 23% е равна на 599 819 000 000 щатски до­лара. За сравнение – абсолют­ната стойност на външния дълг на САЩ възлиза на 18 000 000 000 000 /18 трилиона/, или бли­зо 9 пъти по-висок от този на Русия. БВП на Руската феде­рация към 2013 г. възлиза на 2,097 трилиона щатски долара.

ИНДИЯ

Външният дълг на Индия е 22,8% от БВП, или 455 900 000 000 щатски долара.

КИТАЙ

Китайците дължат 3 000 000 000 000 щатски долара, или 37% от БВП. За сравнение една минидържава от ЕС като Люк­сембург дължи 3 472 282 000 000 долара, или с близо 500 милиарда повече от Китай.

ЮЖНА АФРИКА

Външният дълг на Южна Африка възлиза на 137 500 000 000 долара и е 23% от БВП на страната.

ОБЩО ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА СТРАНИТЕ ОТ БРИКС ВЪЗ­ЛИЗА НА 4 621 519 000 000