|

ГРЪЦКИЯТ ДЕПУТАТ ДИМИТРИС КАМЕНОС: ДОСТОЕН НАРОД СТЕ, НЕ ГУБЕТЕ СУВЕРЕНИТЕТА СИ

Не продавайте земята си

Специално за в. „Атака”

Интервю на Георги Сенгалевич с депутата от партия „Независими гърци” Димитрис Каменос, проведено в парламента на Гърция

 

- Какво ще ни кажете за гръц­ката криза, която всъщност не е само гръцка, а засяга цяла Евро­па – каква криза е това? Криза на капитализма, на неолибера­лизма или на глобализацията?

- Първо искам да Ви при­ветствам в парламента на Гърция от името на партия „Независими гърци”. За мен като икономист кризата е една смесица и от трите със­тавки, които изброихте. Това е криза както на глобализа­цията, така и на капитали­зма, но и криза на еврото. Кризата се пренесе от САЩ в Европа след 2008 г., и та­зи криза в Европа няма да свърши скоро. Виждаме, че Европа вече не произвежда, не изнася.

- И как в крайна сметка се на­трупа този огромен гръцки дълг? Питам Ви, защото се тиражира мнение, че гърците достатъчно ядоха, и сега е време да си пла­тят.

- Дългът не е само гръцко явление. Тези неща ги раз­правят политиците в Европа, за да оправдаят собствени­те си грешки. Защото греш­ката е на френския политик, на политика от Люксембург или Ирландия, който е от­пускал безконтролно заеми не само на Гърция, но и на Италия, Португалия. Дългът на Италия в момента е 2,6 трлн. евро, 133% от БВП. Ние влязохме в т. нар. спа­сителна програма с дълг от 119% спрямо БВП. Бяхме в по-добра позиция, отколко­то е Италия днес. Така че всички са виновни. Искат да кредитират по-бедните страни от Юга с каква цел? Една част от дълговете оти­ваха за раздуването на един огромен публичен сектор, който да обслужва хората, да дава работа и пенсии, а една друга част от дълга – за закупуването на машини и въоръжение, които са ос­новно германски и по-мал­ко френски и американски. Закупувахме френски бойни самолети, немски подводни­ци. Дават ни заемите, за да можем да изплащаме тех­ните подводници. Не бяха обаче заинтересувани в това Гърция да се развие техно­логично, за да произвежда сама подводниците, или по­не някакви части за тях. Това те не го искаха. Искаха и сега искат всички работни места да са в Европейския север, а целият дълг да е в Европей­ския юг. И същевременно се доказа чрез скандали като този около Siemens – потресаващ пример за корупция и конфликт на ин­тереси, че ръководството на тази немска компания е подкупвало гръцките поли­тици, за да купуват оръжия, без Гърция да има парите, те са взимали заеми, взимали са подкупите и в резултат немците живеят добре, а ние сме затънали в дългове. Тоест натрупали сме един дълг, който се нарича „омра­зен” и юридически това мо­же да се докаже – някой ти трупа дългове, за да печели самият той и да взима под­купи. Такъв дълг се анулира целият.

- Както направи Еквадор.

- Да, целият този дълг се счита за „омразен” и се от­писва. Така че Северна Евро­па експлоатира Южна Евро­па, защото Югът има друга култура. Ние сме по-пред­приемчиви, имаме хубав кли­мат, отворени сме, бива ни в търговията вече 5 хиляди години. Експлоатираха ни чрез нашите слаби полити­ци и не само в Гърция, но и в Испания, Италия. И, разбира се, за да завърша, Siemens никога не си плати за безза­конията. Немските компании не бяха наказани. Гръцките политици, които са им пла­щали, са на свобода – раз­бира се, в Германия, защото тук ще трябва да влязат в затвора. Един се самоуби, друг избяга в Аржен­тина. И съ­щите тези искаха да продължат да ни управляват. Това за щастие се промени и се надявам да сформираме комисии и да разследваме всичко това. Затова и участваме в ново­то правителство. И какъв е парадоксът сега – чрез тези спасителни пакети в рам­ките на 5 години ни дадоха един огромен заем от 240 млрд. евро. В същото време парадоксът за нас, иконо­мистите, беше, че когато аз например искам да заема на някого толкова много пари, ще искам да му направя ико­номиката толкова добре, че да мога да си взема обратно парите. Случи се точно обра­тното: направиха ни толкова бедни за 5 години, че нямаме пари да платим дори лихви­те, да не говорим за същин­ския дълг. Имаме милион и половина безработни. Тоест целта на тази стратегия не е да ни дадат заеми, за да си ги вземат после. Целта е да ни направят бедни, да ни направят зависими, в също­то време да изкупят всичко ценно, което имаме в стра­ната ни, и то много евтино – това са горивата ни, защото имаме огромни залежи на нефт и газ, по-големи и от норвежките, това е недви­жимата собственост, банки­те – всичко ценно, вкл. домо­вете на гражданите.

- Това е колониализъм.

- Точно така.

- Подценяваха Вашата партия в сондажите.

- Доста.

- А и не Ви виждах много в новинарските емисии. Какви са отношенията Ви с медиите?

- Даваха ни процент и по­ловина до 1,8%. Получихме 4,7% и сигурно можеше и по­вече, ако казваха истината. Реалните данни, че сме над 3-процентовата бариера ги изнесоха чак в последните дни преди вота. Направиха грешка, за която ще си пла­тят. Набираме все по-голяма сила сред хората и в момен­та телевизиите не спират да ни канят и мен, и колегите ми. Същите, които не искаха и да чуят за нас.

- И защо така?

- Защото говорим неща, които те не искат народът да ги чуе. Например това, което ви разказах за Siemens.

- В чии ръце са медиите в Гър­ция?

- Четирите големи теле­визии са в ръцете на оли­гарси, които строят пътища, един корабостроител и един петролен магнат. Това са хо­ра, които живеят на гърба на държавата – получават държавни поръчки. Разби­ра се, те имат и вестници. Притежават най-големите телеканали, най-големите радиостанции и най-голе­мите вестници. И също го­лемите светски списания – тоест, ако аз като политик съм красив и съм от техните, ще ме сложат да ме гледат жените, докато си пият сут­решното кафе. В техни ръце са и спортните издания. То­ест една затворена система от медии, с които влияят на общественото мнение. Което е нещо много лошо, защото не е демократично. Ние сме демократи – трябва да има свобода на словото.

- Как смятате да промените това? Четох в програмата на ва­шия коалиционен партньор СИ­РИЗА, че те имат идеи за разби­ване на медийния монопол.

- Тези медии не са си пла­щали лицензите за излъчва­не. Работят незаконно.

- Ще им ги отнемете ли?

- Не, ще им кажем да си ги платят. Не може само те да печелят, да не плащат нищо за дейността си на държава­та и да получават безплатни лицензи.

- В рамките на този глобален сблъсък между Запада и Русия къде е мястото на Гърция и каква е позицията на Вашето правител­ство – трябва ли например стра­ната да остане в НАТО?

- Това не го обсъждаме. Но трябва да знаят всички европейци, вкл. българите, че когато отиваш в тази Ев­ропа, от която днес сме част, ти нямаш своя външна по­литика. Нямаш суверенитет. Външната политика на Бъл­гария, Гърция, Полша, Ита­лия я упражнява комисарят по външна политика на Евро­пейския съюз. И ето сега, ко­гато в Украйна не трябваше да ходим да се здрависваме с нацистите, защото това там са нацисти – а нацисти­те в Гърция са в затвора, във Франция са в затвора, в Германия са в затвора. В съ­щото време в Украйна те уп­равляват! Кой го реши това? Гърция ли? Не. Отиде обаче външният ни министър по на­реждане на европейския ко­мисар да се здрависва с на­цистите. Всички гърци бяхме в шок. Не може да поздра­вяваш едно правителство, което е нацистко, докато в същото време твоите наци­сти от „Златна зора” си ги хвърлил в затвора заради престъпления. А този, който убива в Украйна, е на власт там. Така че, когато нямаш собствена външна политика и нямаш суверенитет, вкл. икономически, те контроли­рат чужденци, и не само за­щото имаш дългове, а поне­же си подписал договорите на Евросъюза, които отне­мат суверенитета на стра­ните. Когато си подписал тези договори – Маастрихт и двата фискални пакта, вече не си независим финансово и икономически. Не можеш да харчиш пари за каквото искаш ти – за отбрана или за образование, за технологии. Казват ти НЕ. А ние имаме проблем с нелегалната ими­грация, трябват ни пари, за да охраняваме границата. Имаме хиляди острови, от­крито море, през което неле­галните имигранти проник­ват. Ние не сме Люксембург, обграден отвсякъде с пла­нини. Трябва да охраняваме морската си граница, да за­купим кораби. Същият про­блем има и Италия. Така че губиш суверенитета си, ня­маш външна политика. Гър­ция обаче ще трябва, и това ще се случи оттук нататък – страната ни да има своя собствена външна политика. Казваме ясно: ние няма да влизаме в сблъсък с Русия. Нямаме причина. Русия е наш търговски партньор.

- Както прави Унгария.

- Унгария, но и други стра­ни. Гърция ще се стреми към добри отношения с Русия, защото Русия е партньор на Европа, енергоизточник, освен това сме православни християни. С американците сме били съюзници във всич­ките войни, заедно сме дали хиляди жертви срещу нем­ците и сме в НАТО. Европа пък, така или иначе, е място­то, в което живеем. Не иска­ме да избираме между едно от трите. Искаме и трите. Но няма да допуснем някой да говори вместо нас и да ни диктува. Ще говорим това, което мислим ние, в зависи­мост от това какви са инте­ресите на нашата Родина.

- Трябва ли да влезе Турция в Европейския съюз?

- За мен не. Режимът на Ердоган не е демократичен. Той е неоосманист, построил си е огромен дворец. Хвър­ля в затвора журналисти, изпраща оръжие в Сирия. Доказа се, че те отиват в ръ­цете на ислямофашистите там – те сами си признават, че ги въоръжава Турция. Та­ка че Ердоган върши престъ­пления.

- През последните 2 десетиле­тия България се превърна в коло­ния. Икономиката ни е в чужди ръце – електроразпределението, златодобивът.

- Загубили сте своя суве­ренитет. Запознат съм много добре със ситуацията в Бъл­гария.

- Виждате ли на каква екс­плоатация сме подложени с ниските доходи?

- Да. Мисля, че едно ваше правителство си имаше доста проблеми.

- Имахме едно прави­телство, което беше малко по-прогресивно, но дойде г-н Маккейн…

- Добре познат на всички.

- …и на другия ден прави­телството падна, основно за­ради „Южен поток”.

- Нали знаете, че ще има „Южен поток”?

- Да, само че през Турция. Ще видим, да. Но ако сле­дите изявленията, Меркел беше тази, която каза НЕ на „Южен поток”. Европа го каза. И затова имахте избо­ри – Европа свали вашето правителство. Маккейн е до­шъл само за да подпечата присъдата. Европа днес не е демократична. Трябва да го знаете, ако искате насила да влезете в еврозоната. Трябва да сте на­ясно, къде отивате.

- Да, сега ни натискат да заменим лева с еврото.

- Трябва да знаете къде отивате – да видите нашия пример, да се поучите от не­го и да възприемете добрите неща, а не лошите. Надявам се с нашето правителство да дадем един добър пример и дай Боже да имаме успех, за да може нашият път да бъде последван и от други страни – и по въпроса за дълга, и за националния суверенитет, и за страните от Юга, които са в еврозоната, и за страни като Вашата, които искат да влязат там. Гледайте какви грешки сме правили и се уче­те от тях. Не ги повтаряйте. Това е посланието, което ис­кам да ви изпратя. Еврото не е нещо лошо. Политиките по управление на еврото, хе­гемонията на Германия и на структури като Европейската централна банка, банковият надзор и други са проблемът. В крайна сметка нямаш суве­ренитет, нямаш свой собст­вен бюджет, в крайна сметка какво имаш? На кого служим всички ние? Кой е този, за ко­гото работим? Това са 50 000 бюрократи в Брюксел. Това е истината. И ни диктуват: ти ще произвеждаш ток, ти ще произвеждаш памук, ти ще правиш коли, испанецът ще добива петрол или ще произ­вежда салами. А ако ние по­питаме можем ли да произ­веждаме коли в Гърция, ще кажат НЕ. Не трябва. Това го прави Германия. Защо? Това е централизирана икономи­ка. Разглеждат ни като част от една обща система, като някаква цифричка в дългата редица от държави. Не ги ин­тересува дали България има проблеми с Македония, с румънците или с турци­те. Това не ги интересува. Интересува ги само това, което е в техен ин­терес. Това трябва да се про­мени. Трябва да вървим към повече демокрация, повече Гърция и по-малко Европа. А досега какво ни говореха другите партии? Искаме по­вече Европа.

- Същото е и у нас.

- Винаги питайте какво точно означава това „повече Европа”.

- Да, и говорят още и за евро­атлантически ценности.

- Чудесно. Удивително. Кажете им: съгласен съм с вас и ще ви поздравя, но мо­жете ли да ми напишете на един лист хартия какво точ­но означава това за страна­та ми и за мен като гражда­нин? Нищо повече. С какво се обвързва моята държава, изповядвайки тези ценности – какво подписва, от какви правомощия се отказва, при това необратимо – трябва да направиш революция, за да излезеш от еврото. По­дписал си и няма връщане назад. Така че искам да знам какво давам и какво ще по­луча като държава и като гражданин.

- Знаете ли, неотдавна у нас имаше голяма борба срещу про­дажбата на земя на чужденци. Бяхме наложили мораториум, защото земята е много евтина и ще я изкупят.

- Ще помоля българския народ, защото това е брат­ски народ, изстрадал много през войните и през комуни­зма също, да не се отказва от правото да обработва зе­мята си. Това ще ви изхранва в бъдеще и не само вас, а и останалата част от Европа, която няма собствени храни. Пазете земеделското си про­изводство и не продавайте земята. И особено обърне­те внимание на подземните богатства. Нямам предвид нефт и газ, а ценните мета­ли.

- Златото?

- И не само. Визирам ред­ките изкопаеми елементи, които днес движат света. Имаме и ние, и вие такива на нашата граница в Родопите. Със сигурност ги имате и вие, защото границата минава през средата на планината.

- Това, което казвате, е много интересно.

- Обезателно проверете това. Никой вече не се инте­ресува от въглища и такива неща. Всички търсят тези редки елементи, защото те движат новите технологии и спътниците. И който кон­тролира суровините за спът­ниците, контролира целия свят. Ако не ги дадем, край с GPS, с банките, GSM-ите и с всичко. Така че обърнете внимание на това. Имахме един институт, който запис­ваше всичко, което имаме в Гърция. И знаете ли кое бе­ше първото нещо, което на­правиха, когато ни постави­ха под контрол? Затвориха го. Разходът за него не беше голям, но какъв беше смисъ­лът – беше описал и проучил всичко в Гърция. Говоря за института за геологически изследвания, който знаеше какво има в недрата под нас. Е, закриха го. Целта е била да разберат къде какво има, за да ни го вземат, но за щастие успяхме да спасим архива – намериха се хора патриоти, които работеха там, и сега нищо не е зали­чено. И знаем къде какво има. Сега ще го отворим, за­щото е в интерес на нашата Родина.

- Тъй като освен кореспондент на ТВ АЛФА и в. „Атака” съм и представител на нашата партия, бих желал да предам личните поздрави на нашия лидер г-н Сидеров до г-н Панос Каменос. Разчитаме на бъдещо сътрудни­чество между нашите партии.

- Разбира се. И да си раз­меним посещения – ваши­ят лидер да дойде при нас и ние при вас, и това, което обсъдихме тук, да го превър­нем в политика.

- Желая Ви кураж и на добър час.

- И аз ви желая успех и да не губите суверенитета си, защото сте един достоен народ.