|

ОМБУДСМАНЪТ ЗА ОТНЕТИТЕ АКРЕДИТАЦИИ НА ТВ АЛФА И В. „АТАКА”: МвНР ПОГАЗИ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО

 

С отнемането на ак­редитациите на тв АЛФА и в. „Атака” Външното министерство „засяга свободата на словото и нарушава принципите, гарантиращи правото на добро управление и добра администрация. Това е становището на омбудсмана на Републи­ка България Константин Пенчев, след като бе сезиран от двете медии за наложената от МВнР цензура.

В писмо до тв АЛФА и в. „Атака” Пенчев за­явява, че „никъде сред формалните условия за акредитация не е вклю­чено изискване, зася­гащо поведението на представители на меди­ите, подали документи за акредитация”. Не са публикувани редът и ус­ловията за отнемане на акредитация.

Омбудсманът посочва, че ако представител на медия прояви агресивно поведение, логично е да бъде отстранен конкретният представител, „но заради поведението на един представител да бъде отнета акредитаци­ята на медията въобще и при това без конкре­тен срок не е оправдано действие на администра­цията в една правова държава, зачитаща сво­бодата на словото”.

Правото на добро управление и добра ад­министрация изисква всеки орган да мотивира действията си, а фактът, че акредитациите на тв АЛФА и в. „Атака” са отнети с писмо по елек­тронната поща е катего­ричен пример за лоша администрация, конста­тира Константин Пенчев.