|

Отхвърлиха предложение само държавата да унищожава боеприпаси

 

Комисията по вътрешна сигурност и общест­вен ред към Народното събрание отхвърли Законопроект за утилизирането на боепри­пасите, внесен от Волен Сидеров и група народни представители. Според предложе­нието на лидера на партия АТАКА обезвреж­дането на ненужните и негодни боеприпаси и взривни вещества, притежание на българ­ските държавни ведомства и предприятия, би следвало да се осъществява от поделенията и специализираните предприятия към Ми­нистерството на отбраната, а не от частни фирми, каквато е практиката в момента. ПП АТАКА внесе законопроекта след някол­кото изключително тежки инцидента с оръ­жия, взривни вещества и боеприпаси през последните няколко години. Според текста, предложен от националистите, предоставя­нето на подобен род дейност, каквато е ути­лизацията на боеприпаси, на частни фирми крие непрекъсната опасност от злоупотреби и тежки нарушения от страна на трети лица, както и нарушава български и международни разпоредби.

Министерството на отбраната е изпратило становище, с което се противопоставя на за­конопроекта на АТАКА.