|

РАШИДОВ СЪКРАЩАВА СПЕЦИАЛИСТИ В МУЗЕИТЕ

 

Синдикатите на работещите в музеи и галерии към КНСБ, Федерация „Култура” към КТ „Подкрепа” излязоха с остра позиция относно започналите съкращения в култур­ните среди по заповед на министър Вежди Рашидов.

10 специалисти ще бъдат съкратени от Националния исторически музей, 6 в парк-музей „Шипка-Бузлуджа”, по 3-ма в Националния политехнически музей и На­ционалния литературен музей, 7 в музея „Земята и хората”, по един в къщите-музеи на Васил Левски и Христо Ботев съответно в Карлово и Калофер. Националната библио­тека ще трябва да отреже 15% от персонала си, по думите на директорката проф. Боряна Христова.

Поредните масови съкращения на спе­циалисти са безпринципни и необосновани, смятат синдикалните организации. Според тях те се извършват без оценка и анализ на дейността на работещите от страна на кул­турното министерство.

Припомняме, че това става въпреки, че увеличен с 5 954 000 лв. бюджетът на Ми­нистерството на културата за 2015 г. в срав­нение с 2014 г.

През 2011, 2012 и 2013 г. бяха съкратени 37 щатни бройки отново от националните музеи и галерии. Както се вижда, традицията е спазена от ГЕРБ.

Синдикатите напомниха още, че т.нар. персонал, макар и не „творчески”, все пак е част от МК. Това са специалисти, включи­телно с научни степени, работещи в музеи и библиотеки, които носят огромна отговорност (включително и материална) за безценно културно наследство, оценявано в милиони.

Към тях има високи изисквания – профе­сионална квалификация (и няколко чужди езика като естествено допълнение), задълбо­чени познания, дългогодишен опит и умения.

В момента заплатите на тези висококва­лифицирани специалисти – научни сътруд­ници, уредници, реставратори и художници, са най-ниските от всички категории специа­листи с висше образование. Те работят в условия, които са далеч от стандартите не само на страните в Европейския съюз, но и в останалите държави.

Според синдикатите с разпределянето на бюджета за 2015 г. МК категорично показа не само, че специалистите, работещи в му­зеите и библиотеките, са „втора категория”, но и че културното наследство е на едно от последните места в приоритетите на минис­терството.

Те настояват Рашидов да прекрати масо­вите съкращения на служители в национал­ните музеи и галерии и да се преразгледат политиките по отношение на културното наследство. По думите им, ако културният министър няма воля за промяна на тази па­губна тенденция, ще се стигне до разпад на националните институции, които съхраняват културното наследство на България.

„За нас не остава нищо друго, освен да предприемем протестни действия”, преду­предиха още синдикалните организации.