|

СИДЕРОВ КЪМ УПРАВЛЯВАЩИТЕ: СПРЕТЕ ПАГУБНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПОЛИТИКА

Противопоставете се на санкциите срещу Русия. Кажете в Брюксел, че са вредни за нашите интереси

 

Изказване на Волен Сиде­ров в Народното събрание, 20.02.2015 г.

Дами и господа народни представители,

Изказването ми е свързано с новата фаза на санкциите срещу Русия, с които бъл­гарската държава се съгласи. Българският министър-пред­седател беше в Брюксел, но не им се про­тивопостави.

Налагат се санкции за влизане в ЕС вече на хора на изкуството като Йосиф Кобзон. Той е участвал в наши концерти, пял е „Моя страна, моя България!“ Това ли забранявате, дами и гос­пода от ГЕРБ и сателити на ГЕРБ? Каква е следващата стъпка, която ще предприеме Брюксел и началниците от Вашингтон?

Горене на книги или крематориуми?

Тази линия на откровен фашизъм и антисемитизъм, по която правителството тръгва, е много опасна. Не­веднъж съм предупреждавал от парламентарната трибу­на: „Спрете се, все още не е късно!”.

Г-н Томис­лав Дончев и г-жо Лиляна Павлова, вие сте предста­вители на правител- ­ството, предайте на преми­ера, че още е възможно да спре тази пагубна за Бълга­рия политика. Да се проти­вопостави на тези санкции. Да каже в Брюксел, че те са вредни за нашите интереси и ние няма да ги изпълняваме. Да се поучи от своя колега Виктор Орбан, който заяви, че Унгария няма да влезе в т.нар. европейски енер­гиен съюз, Унга­рия си строи ядре­на централа и там са инвестирани 10 млрд. евро от страна на Руската федерация, при по­ложение, че Орбан е член на европейската коалиция, в която членувате и вие – ЕНП. Така че

това, което аз предлагам, е възможно

Ако продължите по тази линия, по която сте тръг­нали, скоро последиците за България ще бъдат много опасни.

И понеже през измина­лата парламентарната сед­мица говорихме за пари, за нов външен дълг, мога да ви кажа и в тази посока някол­ко думи. Чух премиерът да казва на заседание на МС, ако някой можел да намери 6 милиарда, да заповяда на не­говото място. Не знам защо той говори за 6, а се предлага ратифициране на 16 милиар­да. Откъде идва тази разлика от 10 милиарда.

Г-н Дончев и г-жо Павло­ва, предайте на премиера, понеже не е тук, че мога веднага да осигуря не 6, а 66 милиарда, без да бъдем заро­бени със заем така, както вие предлагате. Мога да го на­правя и то ще бъде реалност, тъй като аз не изпитвам този патологичен страх, който вие имате, че ще ви се скарат от страна на Брюксел или от американското посолство. Това е напълно възможно да се случи, но тези възможнос­ти вие ги отхвърляте. Пре­дишната година имаше пред­ложение за над 15 милиарда евро руски инвестиции. Имаше пред­ложение за китайски инвестиции. Предложе- ­нията бяха отхвърлени едно след друго. След което оттук се повтаря една и съща лъжа, че няма пари и затова трябва да теглим заробващ заем от съмнителни банки, които са обвинени в пране на пари и т.н.

Не е вярно, че няма алтернатива

и възможност за друга по­литика. Че в България трябва да има команден център на НАТО, да дойде танкова бри­гада и не знам каква друга, както предлага американски­ят генерал Ходжис. Всичко това, което вие безропотно изпълнявате, включително и поправихте и Закона за от­браната, които позволяват на наша територия да команд­ват чужди офицери нашите военнослужещи,

подготвя България за влизане във война.

Това е грешна линия на поведение. Все още не е къс­но да завиете кормилото и да насочите България в правил­ния път. Пътят, по който сега карате колата, води към про­паст. Спрете се, докато е вре­ме. После ще бъде късно.

Ако през по следните години, кога­то ви давах съвети, се вслушвахте в тях, сега България щеше да бъде на много, много по-до­бро ниво. Не ги слушахте и животът става все по-лош. Не ме слушате и сега и ще отидем в още по-лошо поло­жение, с което ще ни вкара­те във война. Вслушайте се, говоря ви верни неща, говоря ви с гласа на разума, говоря ви с гласа на българския на­род.