|

1 228 623 ПЕНСИОНЕРИ ЖИВЕЯТ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТ

Издръжката на един пенсионер е в пъти по-малка от издръжката на едно бездомно куче или един затворник, заяви депутатът от АТАКА Илиан Тодоров

Минималните пенсии у нас са по-ниски от страни в Африка, това е геноцид на българските пенсионери, обърна се депутатът от АТАКА Илиан Тодоров към со­циалния министър.

Какъв е броят на бъл­гарските пенсионери, получаващи пенсия, чиято равностойност е под линията на бедност от 286 лв. за 2015 г.? Това попита народният представител от АТА­КА Илиан Тодоров по време на парламентар­ния контрол в петък.

Социалният минис­тър Ивайло Калфин от­говори, че пенсионери­те, получаващи пенсии под линията на бед­ност, са 1 228 623, или 56,4% от общия брой граждани в пенсионна възраст.

След като разбра това, Тодоров заяви, че управляващата четвор­на коалиция е постави­ла в тежко положение българските граждани. „Това е геноцид над възрастните хора по всички показатели. Вие всъщност ми казвате, че над 1 200 000 бъл­гари, които изградиха с ръцете си България, днес са поставени в си­туация да нямат пари за лекарства, храна и елемен­тарни комунал­ни раз­ходи “, добави националистът. Той отбеля­за, че на фона на това четворната коалиция предлага да въведе до­пълнителен данък вър­ху пенсиите на работе­щите българи.

Тодоров обърна вни­мание на факта, че минималната пенсия у нас е по-ниска от тази в страни в Африка и Ла­тинска Америка.

„За какъв Евросъюз говорим, това е поди­гравка“, възмути се той и изнесе данни, според които издръжката на един затворник е 1300 лв., издръжката на едно бездомно куче е 300 лв., а минимална пен­сия е 155 лв.

„Ето защо ние от АТАКА продължава­ме да настояваме да приемете нашето зако­нодателно предложе­ние за повишаване на минималната пенсия в България на 500 лв.“, завърши Тодоров.