|

РУСКИЯТ ДЕПУТАТ АНАТОЛИЙ КАРПОВ: Ние сме за развитието на тесни икономически отношения с България

 

Русия даде много жертви през тези години в борбата за освобождение. Нашата обща борба исторически предопредели симпати- ята между народите на България и Русия, заяви Анатолий Карпов

Скъпи славянски братя и сестри, поздравявам ви с на­ционалния ви празник, с Ос­вобождението на България от ос­манско робство.

Русия даде мно­го жертви през тези години в бор­бата за освобожде­ние. Нашите общи жертви, нашата обща борба и нашата обща голяма победа исторически предо­пределиха добрите отношения и симпа­тията между народите на България и Русия.

Братя, ние всички с вас сме за развитие на онези добри отноше­ния и традиции, които са започнали в 19 век. Ние сме за сътрудни­чество в хуманитарната сфера. Ние сме за развитието на тес­ни икономически връзки и полити­чески отношения. Разрешете ми да изпълня почетната функция и да ви прочета приветствие от председате­ля на Федералното събрание на Дър­жавната Дума на Руската федерация Сергей Евгениевич Наришкин:

„До организаторите и участни­ците в тържественото мероприя­тие, посветено на Освобождение­то на България от османско иго:

Приветствам организаторите и участниците в тържествено­то мероприя­тие, посветено на Деня на Ос­вобождение­то на Бъл­гария от осман­с к о иго. В този знаменит ден ние си спомняме за героичните страници на общото ни минало, ознаменува­ни с изпитания и спечелени победи. Независимо от всички препятствия Русия се обяви в защита на своите братя, в защита на живота, свобо­дата и правото да определя съдба­та си. Светът е променен, но тези ценности са актуални и днес. Те не могат да бъдат надценени, както не може да се унищожи и истори­ческата истина. Нашите предци, поколения от освободители, ни за­вещаха да укрепваме дружбата между руския и българския народ. Да бъдем верни на техните завети!

Честит празник, скъпи прияте­ли!

Желая ви щастие, благополучие и успехи!

Сергей Наришкин, Москва.”

Поздравително писмо до партия АТАКА от председателя на Държавната Дума Сергей Наришкин