|

АТАКА: ИЗПУСКАМЕ МОМЕНТА ЗА ВАЖНИ ПРЕГОВОРИ СЪС СЪРБИЯ

 

Асенов попита сръбския депутат Александър Сенич дали са обсъждали ситуацията с българите от Западните покрайнини

България подкре­пяла активно член­ството на Сърбия в ЕС. Това споделиха на среща в парла­ментарната коми­сия по усвояване и контрол на евро­пейските фондове председателят на комисията Свет­лин Танчев и сръб­ският му колега от комисията по евро­пейска интеграция Александър Сенич. Гостът бе на дву­дневно посещение у нас, заедно с деле­гация от сръбския парламент.

По време на визи­тата обсъждан ли е въпросът за си­туацията на бълга­рите в Западните покрайнини? Тази тема повдигна Ад­риан Асенов, депу­тат от от АТАКА в 42-то НС . Сенич отговори, че вече се е срещнал със зам.-председате­ля на парламента от партията на националистите Явор Нотев, който го е запознал с ини­циативите и поли­тиката на АТАКА по темата със съ­народниците ни в Западните покрай­нини.

Асенов отвори и темата за ГКПП между Кюстендил и Босилеград. От сръбска страна от­говориха, че про­ектът за граничен пункт бил готов отпреди три годи­ни, но пречките за осъществяването му били чисто поли­тически и трябвало двустранно да се реши проблемът.

Относно печа­тането на учебни­ци за българчета в Сърбия, стана ясно, че са били печата­ни толкова, колко­то са заявени, или 52 вида учебници за малцинствата в Сърбия.

Асенов определи срещата като меко казано протоколна и безрезултатна. „Изпускаме исто­рически момент за важни преговори със Сърбия, защото АТАКА не управля­ва”, заключи нацио­налистът.