|

БЪЛГАРИЯ ИЗДЪРЖА ВТОРАТА ПО БОГАТСТВО СТРАНА В СВЕТА

 

Когато плащаме сметките си към мобилния оператор Теленор, парите ни автоматично отиват в държавната хазна на Норвегия

ИЛИАН ТОДОРОВ

 

157,44 лв. е минималната пенсия в България от 2015 г.

Фалшивата теза на нео­либерални­те кръгове в България, че държавата е лош собственик и не трябва да участва в икономическия живот на страната, доведе до престъпната приватизация и разграбването на българските държавни индустриални акти­ви. В резултат на тази измама днес у нас вилнее чудовищна форма на хищнически капи­тализъм и експлоатационен неоколониализъм. Гробоко­пачите на българската иконо­мика продължават в един глас да лъжат, че държавата била лош собстве­ник и всичко трябвало да е в ръцете на частното предприема­чество, което от своя стра­на да експло­атира за жълти стотинки рабо­тещите българи.

За разлика от нас редица държави в Европа и по света продължават да държат кон­трола върху естествените си монополи, енергетиката си, подземните си богатства, во­дните си ресурси, телекому­никациите си и всички други отрасли, които формират при­ходи в размер на стотици ми­лиарди евро. Те от своя страна впоследствие биват използ­вани за социалните нужди на населението. Тези държави

не са позволили на чужди компании да печелят милиарди

от природните богатства, които са собственост на на­родите, а не на американски, британски или други транс­национални конгломерати.

Пример за такава е Нор­вегия, в която държавната собственост върху редица отрасли е силно изразена. Днес тя е една от най-бързо развиващите се икономики в световен мащаб, а поданици­те на кралството се радват на един от най-високите стан­дарти на живот. За разлика от България норвежката държа­ва държи стопроцентов кон­трол върху редица сектори в икономиката на страната, като управлението на риско­ви капитали, летищни опера­ции и контрол на въздушното пространство, поддържане на железопътната инфраструк­тура, покупко-продажбата и управлението на недвижими имоти, маркетинг, железопъ­тен транспорт, производство и доставка на природен газ, индустрия, иновации, ин­формационни технологии, научноизследователска дей­ност, строеж и поддръжка на пътища и магистрали, ин­вестиции в развиващите се държави, лотарии и хазартни игри, здравеопазване, радио и телевизия, банково дело, пощенски услуги, производ­ство и поддръжка на край­брежната инфраструктура, производство и доставка на електроенергия, дърводобив, земеделие и животновъдство, производство на филми, те­лекомуникации, продажба на алкохолни напитки, во­енно-промишлен комплекс, въздушен транспорт, минно дело, добив на подземни бо­гатства, добив на петрол и газ и много други.

Над 3000 лв. е минималната пенсия в Норвегия. Норвежкият държавен фонд е най-големият пенсионен фонд в света. На второ място е държавният фонд на Абу Даби с активи от $365 млрд., а трети е кувейтският правителствен фонд с активи от $290 млрд.

Към 2015 г. Норвегия уп­равлява най-големия в света държавен пенсионен фонд (100% собственост на крал­ството). Той се пълни с при­ходите от търговия с петрол и газ, а според оценки на цен­тралната банка на страната сумата в „Оле фонд” възлиза на 5,11 трилиона крони ( или около 611 милиарда евро). При брой на населението от малко под 5,1 милиона души тази стойност означава, че на всеки норвежец се пада малко над един милион крони ( или 120 000 евро). Норвежкият държавен пенсионен фонд е основан през 1990 г. и в мо­мента е най-големият сувере­нен фонд в света. Скандинав­ската страна стана

седмият по големина износител на петрол

в глобален мащаб, след като през 1969 г. започ­на добив на петрол в Се­верно море. Голяма част от петролните печалби се трупат във фонда, който вече притежава около 1% от акци­ите в обръщение в света. В портфолиото му обаче има и много държавни облигации и недвижими имоти по цялото земно кълбо. Приходите се трупат за „черни дни” и за бъдещите поколения. От тях правителството може да хар­чи само 4% годишно. Благо­дарение на фонда страната си позволява високи субсидии, които биха били немислими

в други държави. Фермерите например получават субси­дии, за да могат да отглеждат крави в отопляеми обори в арктическите райони. Щедри са и социалните плащания. Всеки пети норвежец, или над 1 милион души в трудос­пособни възраст, получават някаква форма на държавна помощ, въпреки че

безработицата в страната е едва 3,3%.

Освен фонда Норвегия държи и 100%-ов контрол в над 40 държавни предприя­тия в страната, както и при­тежава дялове в над 30 нор­вежки дружества. Същите тези предприятия се намират под контрола на норвежките министерства на търговията и индустрията, транспорта и комуникациите, петрола и енергията, външните работи и редица други.

(Виж в каретата малка част от тях).

Ето защо днес Норвегия има възможност да бъде една от най-социалните държави в света, една от най-бързо развиващите се икономи­ки, с един от най-високите стандарти за живот за своето 5-милионно население. За­щото Норвегия не смята, че държавата е лош собственик, а точно обратното.

Някои ще кажат: „Да, но те имат петрол”. Да имат. Ние петрол нямаме, но имаме най-големите златни и медни залежи в цяла Европа. Има­ме най-многобройните мине­рални извори в цяла Европа. Имаме милиони декари пло­дородна земя.

За разлика от Норвегия обаче българските правител­ства са подарили всичките ни богатства, енергетика, кому­никации и др. на чужди ком­пании. И днес чрез Теленор изхранваме пенсионерите в Норвегия. Някои ще кажат, че са виновни политиците. А кой ги избира?

Държавата не е лош собственик, а ресурсите на България трябва да работят за българския народ, не за чуждите компании. Това се предлага единствено от пар­тия АТАКА.

 

 

STATKRAFT

Държавната норвежка електрическа компания, 100% собственост на правителството. Компания осигурява електрическата енергия за своите граждани главно чрез възобновяема енергия. „Statkraft” притежава 133 ВЕЦ-а в Норвегия, 12 ВЕЦ-а в Швеция и 4-ри във Финландия. Компанията притежава и два вятърни парка, разположени на територията на стра­ната. Чистата печалба на държавната компания, в която са заети около 2000 служители, възлиза на сумата от 291 милиона евро само за 2013 г.

 

STATNETT

Норвежко държавно предприятие, отговорно за изграждането и екс­плоатацията на електропреносната мрежа в страната. Фирмата е достав­чик на електроенергия до крайните потребители в страната. Печалбата на държавната компания, която е 100% собственост на правителството, възлиза на 37 милиона евро за 2013 г.

За разлика от България в Норвегия производството и преносът на електроенергия са под 100%-вия контрол на правителството, печалбите остават в страната, а цените на електроенергията за крайния потребител се формират не от частника, а от държавата, която има и социална функция.

Защо ли норвежците не са приватизирали своите ЕРП-та по подобие на България?

Защо не са ги предоставили в ръцете на държавната чешка ЧЕЗ? Може би защото държавата не е лош собственик.

 

ТELENOR GГОUР

Норвежка мултинационална телекомуникационна компания, чийто мажоритарен собственик с 54% е норвежката държава. Днес, когато ние, българите, плащаме своите сметки към мобилния оператор Теле­нор, нашите пари автоматично се насочват към държавната хазна на Норвегия. Днес българите, използващи услугите на Теленор, буквално плащат пенсиите и заплатите на норвежците. Днес с българските левове ние поддържаме образованието, здравеопазването и сигурността на една от най-богатите нации в света. С БВП на глава от населението $100,819 Норвегия е втората по-богатство страна в света след Люксем­бург, по данни на Световната банка за 2013 г., пише economy.bg. T.e. най-бедната държава в Европа, реално издържа втората по богатство в света, защото според днешната седморна коалиция държавата била лош собственик.

Приходите на Теленор за 2013 г. се равняват на сумата от над 12 милиарда евро.

 

VINMONOPOLET

100% държавна норвежка собственост и единствената компания на територията на страната, която има право да продава алкохолни напитки в Норвегия с градус по-висок от 4,75%. Основната цел на държавната компания е да се ограничи консумацията на алкохол от гражданите чрез поддържането на високи цени на ал­кохолните продукти, както и да ограничи тотално частната икономическа печалба от производството и продажба­та на алкохол за норвежците. Към 31 декември 2013 г. в компанията са заети 1802 служители, предлагащи високоградусови алкохолни напитки в 288 държавни магазина на територията на Норвегия. Чистата печалба на държавната компания за една година е в размер на 121 милиона норвежки крони, или приблизително 13,7 милиона евро.

 

SNSK

Държавна норвежка въгледобивна компания. Правителството на Нор­вегия държи 99,9% от собствеността на компанията, в която работят 360 служители. SNSK отчита годишно про­изводство от 2 милиона тона каменни въглища, като 1/3 от това количество се пренасочва към държавния металургичен сектор в страната. За разлика от България Норвегия упражнява контрол върху своите мини, а ние ги дадохме на един частник, който днес си има партия „Лидер” и управлява България в качеството си на патерица на ГЕРБ.

 

 

STATSKOG

Норвежкото държавно предприятие, отговорно за управлението на всички държавни гори и планински имоти. Приходите на държавното дружество за 2013 г. се равняват на сумата от близо 28 милиона евро.

 

 

 

 

 

 

MESTA AS

100% държавна компания, отговорна за из­граждането на пътищата в страната. Компанията е собственост на норвежкото Министерство на търговията и индустрията. За разлика от норвежците Борисов и сие предоставят строежа на пътищата в България на турски и гръцки фирми, които плащат в пъти по-малко на българските работници за сметка на турци и гърци.

 

 

 

 

 

 

 

NORSK TIPPING А S

Държавната национална хазартна и лотарийна компания на Норвегия. 45,5% от годишните приходи на дър­жавната компания се даряват за спор­та в страната, а 36,5% се насочват в сферата на културата. През 2010 г. държавната лотария е осигурила 186,3 милиона евро за спорта в страната и 151,4 милиона евро за култура. Печалбата на Norsk Tipping АS за 2010 г. възлиза на сума от над 500 милиона евро.

 

 

 

STATOIL АSА

Мултинационална петролна и газова компания, чийто мажоритарен собственик с 67% е правителството на Норвегия. Според списание „Форбс” по приходи за 2013 г. Statoil е 11-та в света по големина петролна и газова компания. В компанията работят 23 000 души, а приходите `и за 2012 г. възлизат на зашеметяващите 84,2 милиарда евро.

 

 

 

 

КОNGSBERG GГUРРЕN

Държавна норвежка компа­ния, която доставя високо тех­нологични системи и решения за клиенти в сферата на добива на нефт и газ, търговския флот, отбраната и космическата ин­дустрия. Норвежкото Министер­ство на търговията, индустрията и риболова е най-големият мажоритарен собственик с над 50% от капитала на дружество­то. Към 2013 г. в дружеството са заети 7500 служители, а приходите на групата за същата година възлизат на сумата от 1,9 милиарда евро.