|

АТАКА ПРЕДЛАГА ОТПАДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ

 

 АТАКА внесе в сряда в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, с кой­то „задължителните имунизации“ стават „препоръчителни имунизации“.

През 2007-ма година България става пълноправен член на ЕС. Страните от ЕС със задължителен имунизационен календар са 9 на брой /Чехия, Унгария, Полша, Ита­лия, Румъния, Словакия, Словения, Малта и България/. Останалите 18 /Германия, Холандия, Люксенбург, Великобритания, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Пор­тугалия, Австрия, Финландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Кипър, Естония, Литва и Латвия/ възприемат политиката на доброволно информирано имунизиране на гражданите, т.е. плановите имунизации в тези страни не са задължителни.

През последните години в медицин­ските и обществените среди се излагат и коментират тези против задължителната имунизация. В сериозни медицински изда­ния се застъпват теории, доказващи връз­ка между имунизациите в ранна възраст и развиването на аутизъм. Освен на профе­сионално медицинско ниво и в обществото се води дебат дали имунизацията е право или задължение.

У нас ваксинирането е задължително като противопоказанията на ваксината са описани в листовката. Наличието или липсата на противопоказания обаче не се изследва преди поставяне на ваксината, още повече че първите задължителни ваксини се поставят часове след раждането на детето, когато неговото здравословно състоя­ние не е изследвано.

В Конституцията на Република България – чл. 29, ал. 2, е запи­сано: „Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.“

Законът за здравето и Наредбата за имунизациите противоречи и на чл. 5 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината, съгласно която “всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице.”

Предложението на АТАКА за отпадане на задължителния характер на имунизация­та е провокирано от няколко фактора.

В последните десетилетия се забелязва значително нарастване на децата, болни от аутизъм, както и на децата с ДЦП. Нарастването на тези болести е правопро­порционално с дължината на имунизацион­ния календар. Най-дългият имунизационен календар в света е в САЩ. Това е и дър­жавата с най-много случаи на аутизъм на глава от населението.

Фармацевтичните компании са търгов­ски дружества. Целта на всяко търговско дружество е постигане на високи печалби от произведения и предложен на пазара продукт. Икономическият строй, в който живеем, и който се подчинява изцяло на принципите на пазарната икономика, не се интересува от морални ценности и създава предпоставки за множество заболявания за сметка на свободен и информиран из­бор на имунизиране.

Европейският съд по правата на човека намира, че задължителната иму­низация попада именно в чл. 8, ал. 1 на Европейската конвенцията за правата на човека, с решението си по делото Salvetty v. Italy (appl. no. 42197/98): „Съдът счи­та, че задължителните ваксинации като недоброволна медицинска манипулация представляват вмешателство в правото на зачитане на личния живот, гарантирано от член 8, § 1, който гласи: „Βсеки има право на неприкосновеност на личния и семей­ния си живот ”.