|

Военният министър Ненчев призна: ЧУЖДИ ИЗТРЕБИТЕЛИ ЩЕ ПАЗЯТ НЕБЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ЮНИ

 

Докладът за състоянието на Въоръжените сили констатира, че нямаме боеспособна армия

Министър Николай Ненчев признава, че нямаме боеспособна войска

Възможностите на Военно­въздушните сили са силно огра­ничени: считано от втората по­ловина на 2015 година няма да могат да изпълняват ефективно контрол и охрана на въздушно­то пространство (Air Policing). Това се констатира в доклада за състоянието на въоръже­ните сили и перспективите за тяхното развитие, изготвен от военния министър Николай Нен­чев. Документът бе обсъден на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност при президента.

Според Ненчев „огневата поддръжка от въздуха на си­лите, действащи на земната и морската повърхност, е значи­телно понижена. При тези усло­вия необходимостта от гаранти­ране на въздушния суверенитет ще наложи преминаването към съвместен модел за охрана и контрол на въздушното прос­транство с активни средства на други държави членки на НАТО. В случай на отсъствие на спеш­но решение за придобиване на нов тип боен самолет е на лице реална опасност от пълно „приземяване” на българската изтребителна авиация”.

Министърът признава, че в момента се наблюдава значи­телна ерозия на сигурността в Черноморския регион, в Близ­кия изток и в Северна Африка. Увеличаващите се рискове за националната и колективната сигурност налагат повече от­всякога необходимостта от из­граждането и поддържането на модерни, високотехнологични и оперативно съвместими въоръ­жени сили.

В същото време „под въпрос са поставени възможностите на Въоръжените сили да провеждат операции за защита на сухо­пътния, въздушния и морския суверенитет на страната ни.

Критично е състоянието на основните бойни платформи на въоръжение в Българската ар­мия, което оказва силно негати­вен ефект върху изпълнението на националните ангажименти в областта на въздушната и мор­ската сигурност и защитата на стратегически обекти от терито­рията на страната”.

Ограничени са възможност­ите на Сухопътните войски да провеждат операции, изисква­щи висока мобилност, маневре­ност и огнева мощ на формиро­ванията; непосредствена огнева поддръжка с висока точност; самостоятелно функциониране в дълбочина на противника; липсва и ефективна защита на личния състав, пише още в доклада.

Налице са значителни огра­ничения на Военноморските сили за: поразяване на надвод­ни кораби; откриване и унищо­жаване на подводници; изграж­дане на минни заграждения и борба с незаконен трафик на хора, стоки и оръжия по море.

Бойната подготовка, която е основен компонент на военни­те способности, се провежда с редица условности и при силно занижени нормативи.

Комуникационната и инфор­мационната инфраструктура на системата за командване и управление на въоръжените си­ли е физически и технологично остаряла и не е в състояние да осигури ефективно бойно упра­вление на войските.

Забавянето и отлагането на утилизацията на излишните боеприпаси създава рискове, свързани с тяхното съхране­ние и ангажира допълнително личен състав и ресурси за об­служване и охраната им.

Поради силно ограничения бюджет инфраструктурата на военните формирования непрекъснато се руши и няма възможност да бъде поддържана и възстановявана, което е пречка за нормалното функ­циониране на Въоръжените сили.

Въоръжените сили на стра­ната са на критичния минимум от личен състав, който все още им позволява, макар и със затруднения, да изпълняват конституционно възложените им задачи. Към 31 март 2015 г. некомплекта на въоръжените сили от личен състав е 3885 души.

На фона на цялата мизерия в Българската армия е нелогично желанието на кабинета „Бори­сов-2” да тласка България към участие във военен конфликт, насочен срещу Русия.

 

НА ГОЛ ТУМБАК – ЧИФТЕ ПИЩОВИ

 

В бюджета за 2015 г. за Българската ар­мия бяха отредени 954,589 млн. лева. Разходите за отбра­на бяха съкратени със 66,886 млн. лева (-6,55%). Като про­цент от брутния въ­трешен продукт (БВП) военните разходи за 2015 са 1,16%. При този недоимък Ненчев иска да бъдат купени:

Нов тип основен, многофункционален боен самолет и оси­гуряване на неговата интегрирана логис­тична поддръжка; Мо­дернизация на фрега­ти клас Е-71 – трите стари белгийски ко­раба, купени по вре­мето на Сакскобур­гготски на практика нямат въоръжение; Изграждане на ба­тальонни бойни гру­пи от състава на механизираните бри­гади; Нови трикоор­динатни радари; Мо­дулен патрулен кораб;

Технически сис­теми за водене на стратегическо разуз­наване; Кибернетична зашита.

Министърът пред­лага да се създадат съвместен операти­вен център на съв­местно командване на силите и автома­тизирана информа­ционна система на МО, ВА, оператив­ните и тактическите щабове. Не е ясно само откъде ще се вземат парите за осъ­ществяването на тези проекти.

 

МО-ШЕФЪТ ИМАЛ ВИЗА, ЩЕ КУПУВА СТАРИ САМОЛЕТИ ОТ ВАШИНГТОН

Имам 10-годишна виза за САЩ, похвали се в парламен­та Николай Ненчев.

Уверението за притежа­ние на такъв документ ми­нистърът даде във връзка с появила се информация, че посолството на САЩ в Со­фия е отказало да издаде аме­риканска виза на военния ни министър.

Припомняме, още в нача­лото на годината министър Ненчев обяви за подготвяна визита във Вашингтон, като първоначално се говореше, че това ще се случи през март. До момента обаче все още няма такава визита на воен­ния ни министър, като не е записана и в програмата му за следващите дни.

Попитан обаче защо се бави анонсираното му посещение в САЩ, министър Ненчев спо­койно обясни, че това се пра­вело с цел посещението да бъде организирано по-добре.

Сред акцентите в предсто­ящата визита е договаряне на изтребители Ф-16 за Воен­новъздушните ни сили. Купу­ването на такива самолети трета ръка за първи път бе лансирано от бившия минис­тър Аню Ангелов, който сега е съветник на Бойко Борисов.

Министър Ненчев изрази съжаление, че страната ни е изпуснала възможността да закупи тези самолети от Португалия, както ги е ку­пила Румъния. Освен това по данни на Ненчев офертата към България била по-изгодна.

Междувременно военната прокуратура започна провер­ка, след като министърът призна, че му е предлаган под­куп за ремонта на МиГ-29, но той не се бил поддал.

 

 

Депутатът от АТАКА Илиан Тодоров: Ново село е американска база, дори водата им там е вносна

Депутатът от АТАКА Илиан Тодоров, който е член на комисията по от­брана в НС, бе допуснат да наблюдава съвместното учение между българ­ски, американски и румънски военни на полигона в Ново село. Ето не­говите впечатления: „В крайна сметка всички неща, които видяхме там – спални отделения, спортни зали, фитнеси и театри, – са създадени за американската армия, те не са създадени за българи. Просто американците живеят там. Има български военнослужещи, които се изпращат за период от две седмици от Министерството на отбраната. Някои от тях, разбира се, от висшия състав – има доволни, аз останах доста неприятно изненадан от сервилността на някои български офицери, защото нещата ни бяха пред­ставени – че разбирате ли тази база ако я няма, Българската армия загива. И веднага си поставям въпроса – как сме оцелели толкова години тогава? Как сме имали армия, без да е имало американски бази на наша терито­рия? И то сме имали наистина армия, защото в момента нямаме армия”. Илиан Тодоров добави, че българските военни казали, че са на заплащане към Министерството на отбраната „въпреки твърденията на министър Нен­чев, че американската страна осигурява тяхното заплащане”.

„Бяха ни показани условията, които те са създали за американските войници там, и от разговорите, които проведох, ни обясниха, че трябва да сме изключително благодарни, че американците са тук. Всъщност според думите на офицери от Българската армия ние трябва да сме безкрайно до­волни, че те са тук и единственият интерес от това е нашият. Т.е., че до­ри трябва да се чувстваме неудобно, че те ползват абсолютно безвъзмез­дно нашите имоти. Което, разбира се, е смешно”, каза депутатът. „Знаете ли какво представлява съвместното учение, на което присъствах онзи ден? Много съжалявам – но по десет войника от Сухопътни войски стрелят от 20 метра по едни мишени и това било съвместно учение и повдигало духа и оперативната съвместимост. В крайна сметка таза база не повишава по никакъв начин бойната мощ на Българската армия, а дори напротив. Даже може да си направим един експеримент – аз ако легна там, от 100 изстре­ла от 20 метра най-вероятно ще уцеля в 95 случая. Това е просто смешно”, сподели Илиан Тодоров.

По думите му – по договор американските военнослужещи в тази база могат да достигнат до 5000 души на ротационен принцип през 90 дни. „Те могат да вкарват всякакви оръжия там – пише го в споразумението, което България е подписала. Могат да вкарат и биологическо, и химическо оръ­жие – това не е забранено от споразумението”, заяви Тодоров. Той доба­ви: „Останах със същите впечатления, които съм изразявал и по-рано – че е абсолютно недопустимо една от най-богатите и мощни във военен аспект държави в света да не плаща наем за ползваните бази в България… Абсурд­но е да не се плаща наем при положение, че САЩ харчат по 10 млрд. дола­ра на година според данни на Департамента за отбрана на САЩ, за военни бази извън територията на САЩ. Плащат наеми в Германия, във Великобри­тания, в Италия, в Белгия, къде ли не. Само не плащат в най-бедната държа­ва на ЕС.” Илиан Тодоров каза, че е минал и през близкото село Мокрен да пита какви са ползите от присъствието на американците.

„Питах хората дали има инвестиции в инфраструктурата и какво се случва с работните места. Искам да ви кажа, че всички, с които разгова­рях, казват, че всичко, което са направили за 10 години, е, че са боядиса­ли училището… Никакви работни места. Даже един човек ми каза, че има­ло българи, които работели на строителните обекти в базата, и български фирми, на които не било платено. Чуваме много лъжи, че покрай амери­канските бази живвал и българският бизнес, което е абсолютна лъжа. Мо­га да ви кажа, че дори водата в тази база се внася от Латвия. В България нямаме ли минерална вода, че трябва да се внася от Латвия”, попита де­путатът от АТАКА.

Изводът на Илиан Тодоров е: „Тези бази просто трябва да изчезнат на секундата. Отделно от това, трябва да ни изплатят една сума от над 2 ми­лиарда долара за тези десет години, в които безплатно са ползвали бази­те.” А по повод заявленията, че базата в Ново село е българска – Тодоров казва: „Можете ли да ми кажете в цялата военна история на САЩ – амери­кански войник да е бил командван от чужд офицер? Няма такъв случай в световната история. Тази база не е българска, а е американска. Това, че я наричат, че е за съвместни учения, е просто един параван.”

 

ЩАТСКИ F-15 ФУЧАТ НАД ГРАФ ИГНАТИЕВО И ПЛОВДИВ

Американски F-15 над базата в Граф Игнатиево

Учението „Тракийски орел 2015-1”, основно провеждано от авиобаза Граф Игнатиево, е в разгара си. Във въздуха са българските МиГ-29 и Су- 25, изпълняващи съвмест­ни задачи с американските F-15C/D от 159-то изтреби­телно крило от състава Въз­душната национална гвардия на Луизиана и ЗРК от ВВС и СВ. Липсват само МиГ-21, поради недоставени навреме резервни части, и то не по ви­на на ВВС.

Американските летци обикновено изпълняваха съ­кратен заход за кацане, поня­кога придружен с простартир­ване – докосване на пистата с последващо излитане.

В авиобазата тече раз­нообразна дейност. Подгот­вят се показ на авиационна техника за посещението на чуждестранна делегация, а в хангарите на ескадрилата за периодично обслужване и войскови ремонт изпълняват поредните регламентни ра­боти и отстраняване на отка­зите на българската техника.

Учението „Тракийски орел 2015-1” ще продължи до 30 април, след което се оч­аква пристигането на нови изтребители F-15C/D Eagle от Въздушните национални гвардии на Флорида и Оре­гон за учението „Тракийски орел 2015-2”, което ще се проведе до края на юни. На­прегната дейност в базата ще продължи с „Тракийска звезда 2015” с F-16, участи­ето на наша двойка МиГ-29 в едноседмично учение с полските ВВС и редица на­ционални учения при много по-реалистичен сценарий на провеждане.

 

ИТАЛИЯ ВЗЕМА 329 МЛН. ДОЛАРА ОТ US-БАЗА ГОДИШНО, БЪЛГАРИЯ НЕ ПОЛУЧАВА НИТО ЛЕВ

Фрегатата „Дръзки”, закупена от Белгия, продължава да няма ракетно въоръжение, въоръжена е само с едно оръдие

България не получава нито цент за четирите американски бази на нейна територия вече девет години. В същото време другите държави – при това не само в Евросъюза, но и по дру­гите континенти, припечелват нелошо от американското при­съствие.

Най-много вземат от своите военни самите американци – за една сграда и 30 дка площ, които е дал за база, щатът Ка­лифорния получава 1 200 000 000 долара. Двоен джакпот уд­ря Флорида – 2 500 000 000 за една база.

На следващо място в класа­цията е Германия, която за съо­ръжението Хохенсфелд взема 1 милиард долара, което в днешна равностойност е 1,8 млрд. лева. Сумата е колкото два военни бюджета на България. Закрита­та миналата година друга база носеше на хазната на бундесре­публиката 97 милиона в зелено всяка година като наем.

Колегите ни от ЕС италианци­те също не могат да се оплачат. Базата във Виченца, от която преди 71 години бяха извърше­ни най-тежките англо-американ­ски бомбардировки над София, излиза на американските данъ­коплатци 329 000 000 долара като годишен наем.

Петролната държава Бахрейн пък получава 190 милиона дола­ра годишен наем за използване­то на една американска база.

Даже Киргизстан взема не само 60 милиона долара годиш­но, за да имат янките база бли­зо до границите с Русия. Стра­ната си е уредила и 1 милиард инвестиции в инфраструктура покрай съоръжението.