|

Десислав Чуколов: 43 ПОЛЕЗНИ ЗА НАРОДА ЗАКОНОПРОЕКТА НА АТАКА ОТЛЕЖАВАТ ПО КОМИСИИ

ПРЕДЛОЖИЛИ СМЕ ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ, ОТПАДАНЕ НА ПЛОСКИЯ ДАНЪК, НО ТЕЗИ НАШИ ИДЕИ НЕ ГИ ПРИДВИЖВАТ ДО ПЛЕНАРНА ЗАЛА, ЗАЯВИ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АТАКА

Не работим ли за благото на българския народ, няма смисъл да се наричаме народни представители, заяви от парламентарната трибуна депутатът

 

ИЗКАЗВАНЕ НА ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ ОТ ИМЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА АТАКА ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА ЛЯТНА­ТА СЕСИЯ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРА­НИЕ, 22.04.2014 г.

Уважаеми колеги,

Отбелязваме половин годи­на, откакто съществува това Народно събрание. Шест месе­ца, през които всеки от нашите избиратели можеше да си на­прави сметката коя партия или коалиция как е работила и дали е защитавала неговите лич­ни интереси, дали е оправдала доверието, което той е дал на последните избори като изби­рател.

От самото създаване на 43-то НС от партия АТАКА внесохме 43 полезни за народа проектоза­кона и проекторешения. Неща, които са важни за нашите изби­ратели. За съжаление, те са на много други места, но не и в пленарната зала, където се взе­мат решенията. Отлежават по комисии. Може би, госпожа

Председателката си пали печката с тях,

но не влизат в пленарна­та зала. Нашите предложения представляват това, за което ние се борим и работим. Дали ще бъдат приети от това НС, за­виси от целия български народ. По презумпция така би трябва­ло да бъде, българският народ е суверенът и той решава кой да е в тази зала, кой натиска коп­чето – зелено, червено или въз­държал се.

Какво предлагаме ние от АТАКА?

Искаме промяна в Кодекса на труда за

изравняване на минималната заплата с минимално възнаграждение в ЕС

На много от вас това се струва кощунство, но Германия работи за налагане минимално заплащане в ЕС. Когато го пред­ложи Германия, всички ще са съгласни, но понеже АТАКА го е предложила – било лошо и за­лежава по комисиите. Същото се случи с българските пенсии.

Искаме и промени в Закона за референдумите – да се чува гласът на българския народ, а не само веднъж на 4 години, когато има избори.

Борим се за премахване на плоския данък

който БСП въведе при Трой­ната коалиция.

Настояваме за промени в За­кона за държавния печат и на­ционалния флаг. Зад мен стои знамето на ЕС. Нещо, което смя­таме за неприемливо. Да, чле­нове сме на ЕС, също така сме членове и на ООН. Да сложим и тяхното знаме. Това угодничест­во, което показваме по всякакъв начин пред всеки еврофактор и знамето на ЕС, което стои не­изменно навсякъде в България, показва колко

много сме дали на Европа, а тя не ни е дала нищо,

освен едно знаме.

Искаме също така да няма частни съ­дебни из­пълнители в Бълга­рия.

Предложихме и промени в Кодекса на труда – защита на ра­ботника от работодателя, както и промяна в Наказателния кодекс за неизбежната самоотбрана. Къ­дето и да отидете, когото и да по­питате, ще ви каже, че трябва да се промени.

Основната цел, за която ние работим, е подобряването на де­мографската картина в България. Положението е трагично. В ня­кои от изказванията на председа­телите на парламентарни групи беше засегнат този въпрос като точка, сложена в края. Това тряб­ва да бъде на първо място, защо­то каквото и да решаваме в тази зала, колкото и да спорим, няма ли български народ, не работим ли за неговото възраждане, няма никакъв смисъл да се наричаме народни представители.

Как ще стане това? Естестве­но, когато има пари в държавата. Когато българите не емигрират в чужбина, където има пари, а когато остават тук. Когато има пари, ще има повече деца, въз­растните хора ще живеят повече. Когато хазната е пълна, когато има държава, която да се грижи за тях, тогава ще оправим този огромен проблем за България. Това ще стане с предложения като нашите.

Едно от тях е

отмяна на концесиите за природните богатства

- предложение, което се от­хвърля в комисии или не стига до пленарна зала. По този начин стотици милиони, милиарди ще влязат в българската хазна. Няма да отиват в Канада или в други държави, а за България да остават нищожни процентче­та комиси­онна такса.

Когато това събрание беше учредено и кабинетът беше гласуван, в тази зала, от 4 парла­ментарни сили, социалният ми­нистър и представител на партия АБВ обеща до края на март, че ще има ясно представяне и вече ще е проведена обществена дис­кусия за пенсионната реформа в България.

Как да направим така, че

възрастните хора да изживеят достойно старините си

Председателят на ПФ каза, че за него е огромна гордост, че „Южен поток” го няма. Информирам го, че „Южен поток” стана „Турски поток“. Сега няма да купуваме газ от православна Русия, а ще ку­пуваме от Турция. Нека да си направим изводите и за това.

Един риторичен въпрос – какво стана с новините на тур­ски, които от ПФ щяхте да ма­хате? Не използвайте повече думичката „ще“, когато сте в управлението. Вие сте в упра­влението, за да управлявате, а не да обещавате. Може да обе­щавате по време на кампания, но когато сте тук, управлявай­те. Властта е във вашите ръце. Вие си имате правителство, вие сте го избрали, вие го под­крепяте, вие отивате при ми­нистър-председателя, звъните му, виждате се, разбирате се и действате. Думичката „ще“ не я използвайте повече.

Друго много важно за АТА­КА е суверенитетът на Бълга­рия.

Да взимаме собствени решения,

които са полезни за роди­ната ни. Например отмяна на санкциите срещу Русия. Трябва да работим за това. Държави в ЕС, които са мно­го по-развити от нас, казват, че икономиките им страдат от тези санкции. Бедна Бълга­рия казва, че при нас всичко е точно, няма проблеми.

Колко заграждения имаше през месеците на протести? Когато се учредяваше това НС, чух председателката и отговорни фактори от ГЕРБ да казват, че няма да има по­вече заграждения в София. Няма да има ли? Когато дойде държавният секретар Джон Кери имаше заграждения в цяла София. Имаше надписи по блоковете

„Не си отваряй вратата на балкона,

може да ти се случи нещо“.

Заграждения имаше и те по­казват колко сме зависими.

Преди малко получих сигнал, че американският посланик в момента е в Съдебната палата да се среща с много висши магист­рати. Какво прави там? Съдебна­та реформа там ли я прави или в това Народно събрание ще я на­правим ние? Все въпроси, които показват докъде сме я докарали.

Нещо много важно – в мо­мента в България има сили на НАТО, които всъщност са сили на САЩ. Вчера поредният чи­новник е дошъл у нас, помните шефат на НАТО идва, държав­ният секретар идва в месеците, когато това НС работеше. Някой в тази зала реално знае ли колко военна техника и войници има и какво и докога ще правят. Да от­говори съответната комисия и да видим някой знае ли реално за какво става въпрос. От АТАКА сме категорично против Бълга­рия да взима някакво отношение в конфликта, който се разразява между САЩ и Русия.

Русия е страна, която ни е освободила, която е много по-близка до нас. Нека голе­мите се разберат, а ние да не се врем между шамарите. За това настояваме. Вие го наричайте както искате – русофилство, ру­софобство. Всъщност е българо­филство.

Накрая ще се обърна към бъл­гарския народ – крайно време е да спрем да вярваме на поред­ните социолози, които образуват своите изследвания в зависи­мост от това кой и колко е пла­тил. На поредните политици, които са влезли в Народното съ­брание и са изневерили на изби­рателите си. Трябва да започнем да вярваме в себе си, в българ­ския народ, защото той е Бълга­рия. България е над всичко.