|

Зам.-председателят на МС на Република Крим Георгий Мурадов: АКО НАТО РАЗПОЛОЖИ ОРЪЖЕЙНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ ОТВЕТНИ МЕРКИ

 

  Георгий Лвович Мурадов е заместник-председа­тел на Министерския съвет на Република Крими постоянен представителна републиката при прези­дента на Руската федерация Владимир Путин.

Роден е на 19 ноември 1954 г. в Кочмес, Коми. Родителите му са лекари, участвали са във Великата отечествена война. Муратов завършва „Международни отношения” и работи в различ­ни посолства на руското външно министерство. От 1992 г. до 1996 г. е съветник-посланик в България. Бил е посланик в Кипър.

От 2013 г. е генерален секретар на Руската асоциация за международно сътрудничество. Владее английски, български и гръцки. Женен, с двама синове.

 

Венцислав ЛАКОВ

 

- Г-н Мурадов, преди месец бе отбелязана една година от присъединяването на Крим към РФ. Какво се измени в живота на кримчани през тази година?

- Като цяло развитието на Крим през тази година претърпя много и съществени позитивни промени. Вие знаете защо се случи „Крим­ската пролет“ и кримчани чрез своя парла­мент взеха решение за провежда­не на ре­ферендум. Това беше свързано с преврата в Украйна и с приетите решения, които масо­во нарушаваха правата на човека, включително и в Крим. Освен това принципът на самоопределение на народите има привилегировано положение в рамките на междуна­родното право. Това беше основа за провеждането на референдума в Крим през миналата година проле­тта. Днес в Крим са приети много важни решения, които са свързани с развитието на полуострова. Пър­вото, което бих отбелязал, е приета­та федерална целева програма за развитието на Крим. Тя предвижда около 14 милиарда долара, това са 680 милиарда рубли, за развитие на Кримския регион. Това е много голяма програма, свързана преди всичко с развитието на инфра­структурата на полуострова, която се оказа в занемарено състояние. За 23 години в състава на Украй­на на тези въпроси не се отделяше внимание. Става дума за пътната мрежа, пристанищата, летищата в Крим, а също така за развитието на жилищно-комуналното стопан­ство, транспортната система и т.н. В тази програма се предвиждат и въпросите за социалното развитие на Крим – училища, болници, сис­темата на образованието, система­та на здравеопазването и т.н.

Вторият главен документ, който беше приет, това е документът за създаване на свободна икономиче­ска зона в Крим. Подчертавам – не специална икономическа зона, ка­квито в Русия има няколко, а сво­бодна икономическа зона – това са ниски данъци, и този регион е единствен в Русия. Това е Репу­блика Крим! Всичко това създава максимално благоприятни условия за инвестиции на полуострова и за развитието му, особено в съче­тание с приети­те решения на самото кримско ръководство, предвиждащи спе­циален ред за развитие и поощ­рение на чуждите инвестиции на полуострова.

- В много руски сайтове че­тем, че Крим вече е непотопя­емият руски самолетоносач? За нашите читатели е интересно каква нова военна техника е раз­положена на полуострова през последната година.

- Този въпрос трябва да се зада­де на Министерството на отбрана­та на РФ. Като цяло мога да кажа, че републиката ще бъде надеждно защитена от всякакви опити за на­рушаване статута й в рамките на Руската федерация. На въпросите за безопасността на Крим ще се отделя най-голямо внимание. Ру­сия има достатъчно средства да защити всяка своя територия, още повече такава стратегическа като Крим.

- Предвижда ли се разгръ­щане на ракетните комплекси „Искандер-М“ на територията на Крим? Накъде ще бъдат насо­чени те?

- Още веднъж искам да подчер­тая, че въпросите за военна техни­ка и обезпечаването с конкретни средства за сигурност са въпроси към Министерството на отбраната на Русия. Но те със сигурност ще бъдат насочени към онези стра­ни, откъдето може да идва реална опасност. Затова тези държави, които позволяват да се използва територията им за създаване на каквито й да е заплахи срещу РФ, сами се подлагат на опасност.

- Според вас България влиза ли в състава на тези държави?

- Аз не знам какви системи се разполагат в България, но ако та­кива се разположат, разбира се, ще се вземат съответните мерки.

- След посещенията на пред­ставители на АТАКА в Крим и на нейния лидер Волен Сидеров български производители изя­виха желание за засилване на търговското сътрудничество с Крим. Има ли някакви реални резултати в тази насока?

- Това е много правилно жела­ние на българските производители, на България като цяло. Искам да подчертая, че в Крим живее стара българска общност, доста голяма и много интегрирана в системата на всички многонационални народи от Крим. Тази общност може да изиграе ролята на свързващо звено между Крим и България. Република Крим и България имат както много общи въпроси, които са свързани с раз­витието на туризма, производство­то на селскостопанска продукция, бизнеса. Има немалко положи­телен опит в България и в Крим, който те могат да споделят помеж­ду си. Мисля, че и промишленото производство на Крим и България представлява интерес за сътруд­ничеството между двата субекта. Затова развитието на връзките – двустранни, преди всички иконо­мически, културно-хуманитарни, обществени, е много позитивен тренд, който трябва да се поддър­жа.

- Чувствате ли се в междуна­родна изолация, както твърдят медиите в Украйна и ЕС? Има ли други чуждестранни партии освен АТАКА, които признават референдума в Крим и кои са те?

- Ние изобщо не се чувстваме в международна изолация, защото дори и опитът да се блокира Крим е абсо­лютно абсур­ден, защото не може да се бло­кира един реги­он от такава голяма държава като Русия. Така че, тези опити предиз­викаха, напротив, повишен инте­рес към Крим от страна на нашите международни партньори. Това са страните, които се намират на юг от Крим. Турция проявява голя­ма активност, Израел, Арабските страни и, разбира се, страните от Изтока – Китай, Индия, много дру­ги държави. Искам да подчертая, че страните от ЕС изобщо не сто­ят настрана от развитието на все­странни връзки с Крим. Ние едва ли не всеки ден посрещаме деле­гации от ЕС. Тези отношения не са по политически признак, преди всичко бизнесът е този, който иска да работи в този перспективен ре­гион. Що се отнася до политиката – в Европа расте броят на партии­те и политическите сили, които се изказват срещу конфронтацията с Русия.

Благодарим на АТАКА за под­крепата. Освен такива национал­ноориентирани партии, каквато е АТАКА в България, има немалко п о л и т и ч е ­ски партии в Европа, които под­крепят този курс. Известни са изявленията на такива големи политически дейци като Жискар д`Естен, като бившия президент Саркози, също така по­литическите кръгове на Германия. Това преди всичко са левите пар­тии и много други политически сили в т.ч. и от европейските реги­они – каталунци в Испания, север­ните региони на Италия, партията „Северна Лига” в Италия. Много други също се изказват за тясно съ­трудничест­во с Русия и с Република Крим. Ис­кам да добавя и вашата съседка Гърция, която с голям интерес се отнася към създаването на нов им­пулс на отношенията с Русия и се изказва за прекратяването на санк­ционната политика на Запада по отношение на Русия и Крим.

- Очаквате ли изостряне на обстановката от страна на Ук­райна и НАТО преди 9 май?

- Това, което става в Украйна, не може да не ни безпокои, но преди всичко ние трябва да го­ворим за из­пълняване на споразуме­нията, които бяха приети в Минск през септември мина­лата година. Те бяха потвърдени на следващата минска среща – за прекратяване на огъня, за статута на регионите на Украйна, в т.ч. на Донецката и Луганската републи­ка. Те искат само едно – да има защита на правата на рускоезично­то население, както е прието във всички европейски страни. Тези хора не са взели първи оръжието в ръце. Там отидоха войски, които започнаха да разрушават собстве­ните си украински градове само заради това, че хората, които живе­ят там, говорят на руски език и са привърженици на руската култура. Те се стремят към абсолютно обос­новано от икономическа гледна точка развитие на отношенията с Русия. Заради това започнаха да ги убиват. Разбира се, Русия не може да се отнася към това безразлично, ние разчитаме, че при киевските власти ще дойде здравият разум и че този общ и много чувствителен за Русия проблем ще се реши по политически път.

- Как Крим ще отпразнува Деня на победата?

- Крим ще отпразнува Денят на победата много мащабно. В Крим се намират два града-герои. Това са Керч и Севастопол. Севастопол е град на руската слава, както го наричат. Градът на войнската слава е Феодосия. През Втората светов­на война на полуострова е имало огромни, страшни, кръвопролитни боеве. През Великата отечествена Крим винаги е бил отбраняван от Русия до край, упорито. Затова в Крим ще се проведат тържествени паради, и в Севастопол и в Керч, в Симферопол и в много дру­ги градове. Там се честват вете­раните, там се честват всички антифашистки движения, които днес се възраждат с нова сила като противодействие на проявленията на нацизма, фашизма, национална­та омраза, които днес за съжаление твърде явно покълнаха в Украйна.