|

ВОЛЕН СИДЕРОВ ОТ ПАРАДА НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД НА 9 МАЙ: КОЙТО Е ТРЪГНАЛ СРЕЩУ РУСИЯ, СВЪРШВА КАТО НАПОЛЕОН И ХИТЛЕР

 

Лидерът на АТАКА беше единственият български политик, който уважи историческото събитие в Москва

 

 

Интервю на лидера на АТАКА Волен Сидеров от Червения площад в Мос­ква на 9 май 2015 г. по случай 70-годишнината от Победата над фаши­зма за предаването „Сед­мицата” по Дарик радио

Кирил Вълчев

 

- Г-н, Сидеров, намираме ви в Москва, нали? На Черве­ния площад ли сте?

- Да, тук съм, за да уважа това историческо събитие, да има един български политик, който да го уважи, защото, както зна­ете, българските държавници отказаха да участват в това не­вероятно тържествено събитие от световен мащаб. Това е едно позорно поведение, не мога да приема, че президентът на България, премиерът, предсе­дателят на Народното събрание не представляват България. Аз съм един скромен гост, Бълга­рия няма официална делегация.

- А вие по чия покана сте в Москва?

- Имам контакти с депута­ти от Държавната Дума, някои от тях бяха гости на наше ме­роприятие на 3 март в София, но пак повтарям – официална държавна делегация нямаше. Това е изключително жалко от наша страна. За пример ще дам чешкия премиер Милош Зе­ман, който е тук. Той показа, че държава като Чехия, не по-го­ляма от България и също член на Евросъюза и НАТО, може да прояви характер, да прояви самостоятелност, а не да бъде част от васалната политика. Много жалко е това споразуме­ние, геополитическа санкция, която прилага Вашингтон, и на която българската държава се подчинява. Фактически прези­дентът Плевнелиев, отказвайки да присъства тук, би трябвало да бъде поддръжник на хитле­ризма. Трябва да го пита някой, защото като откажеш да ува­жиш Победата над хитлеризма, която е главна заслуга на Руска­та армия, това мисля, че никой не може да го оспори, значи ти съжаляваш за хитлеристкия ре­жим.

- Освен чешкия президент има ли други европейски ли­дери?

- Мисля, че са над 26 или 27 държавни глави, повечето представители на неевропейски държави са тук. Европейският съюз показва васално послу­шание на Вашингтон, каквото каже Обама, и се следва сляпо от държавните глави в Европа.

На зрелищното събитие в Москва присъстваха 30 държавни глави

 

 

- Разкажете ни какво видя­хте?

- Уникално представяне на въоръжение. Някои от не­щата, които се показаха на парада, нямат аналог в света. С две думи Ру­сия показва военна мощ. Да, с ог­ромна подготовка, тук е имало повече от половин месец ре­петиции, невероятни мерки за сигурност, естествено. Но това, което се показа от руска страна, е абсолютно високо ниво на во­енна защитеност. Няма да правя въобще сравнение с българския парад на 6 май, извинявам се, който беше едно жалко подобие на парад – с един-единствен хе­ликоптер и ня­колко автобуса „Чавдар“, кое­то всъщност доказва, че сме произвеждали качествени автобуси навремето и още са на ход. Но това, което руската страна показа, според мен е едно послание, че никой не трябва лекомислено да под­хожда към Русия и да мисли, че може да бъде провокатор на военни действия, тъй като в момента ситуацията е такава, че Вашингтон се опитва да раз­палва отново военни действия на територията на Украйна, с чужди ръце, разбира се, срещу Русия. Но поуките от Втората световна война трябва да бъдат, както се казва, на бюрото на всеки държавник, и да се знае, че всеки, който е тръгнал срещу Русия, е завършил като Наполе­он и Хитлер.

- Според вас готви ли се за нова война Русия?

- Самата руска държава пока­за, че е много добре защитена. Тя няма агресивно намерение, това е показано и доказано от президента Путин многократ­но. Цялата политика на Русия е такава, даже някои кръгове тук обвиняват президента и дър­жавното ръководство на Русия, че подхождат прекалено меко в случая с Донецк и Луганск, тъй като там знаете, че много хора бяха подложени на изтребле­ние от киевското правителство – жени, деца, имаше и дейст­вително ужасяващи убийства. За съжаление, българското ме­дийно пространство не реагира на това, както и в Европа, все едно, че не се случват варварски убийства, все едно, че няма възход на нацизма и фашизма в Киев. Там откровено профа­шистки групировки са на власт.

Русия показа в последни­те десетина години, че иска да бъде самостоятелна икономи­чески и военно балансирана държава, а не колония на САЩ в еднополюсен свят. Всичко това дразни Вашингтон и целта е да се унижи Русия, да я изо­лира. Донякъде може би успява, но това, което държавниците в Европа правят послушно, не се одобрява от техните народи.

- За вас 9-ти май, освен като Ден на Победата, празник ли е и на Европа?

- Да, той е празник, естест­вено, и ние българите също сме взели участие, макар и в послед­ната фаза на Втората световна война. Моят баща е бил добро­волец на 20 години, в края 1944- 1945 г. Други държави показаха, че могат да изпратят почетна рота, аз не виждам защо Бълга­рия не го направи, след като в крайна сметка в последната фаза на войната сме били съюзници с Русия и с други­те държави. Не­простимо е това поведение.

 

- Противопоставяте ли Деня на Победата с Деня на Европа?

- Ако не беше този Ден на Победата и на руското оръжие, нямаше да има Ден на Европа, просто Европа щеше да е друга, това мисля, че е ясно на всички. Този опит да се подменя исто­рията е много подъл, в някои отношения видяхме уникални парадокси. Полша, Украйна, едва ли не въобще не признават ролята на Руската армия и на милионите жертви, дадени от руския народ и от всички обе­динени тогава в Съветския съюз народи – над 20 милиона. Този опит за подмяна на историята е основен, той говори за компле­ксираност и нездраво мислене. За съжаление не виждам наши­те интелектуалци, коментатори, политолози да дават оценка на това как някои държавници в Европа се опитват да подменят историята, да я пренапишат. Това е отвратително.

- Г-н Сидеров, някои казват обаче, че самото отбелязване на Деня на победата на 9 май е подмяна на историческия факт на подписването на ка­питулацията на 8 май през нощта?

- „Забиването” в такива фор­малности също е некоректно, защото на всички е ясно, че без участието на Руската армия, без огромната мощ на тази армия нямаше да бъде победен Хит­лер. Още повече, че западните държави тогава, водеща роля има Англия, но и Франция, са подкрепяли Хитлер по време на неговия възход. Той имаше пълната подкре­па на западни и на американски компании. Не трябва да за­бравяме, че гер­манската военна индустрия при Хитлер става с огромната помощ на американ­ски компании като „Дженерал мотърс“, те са участници в гер­манското въоръжаване, а англи­чаните и француците подтикват Хитлер да анексира Австрия и Чехословакия, само и само да го насочат на Изток. Тези игри, да ги наречем геополитически, в тези години трябва също да се припомнят, защото фактически тогава на първо място Англия, но и Франция, играят доста подла роля в европейската ис­тория. Тяхната цел е да насочат Хитлер, да скарат Германия и Русия и в Европа никога да няма покой и мир. Сега го виждаме. Между другото, сегашната аме­риканска политика преди беше английска. В момента тя е ан­тиевропейска, на първо място, защото САЩ по всякакъв начин се мъчат да отслабят Европа – енергийно, икономически и това се случва. Фактически в момента Европа е разединена, слаба и не се вижда добра перс­пектива за Европейския съюз, защото Щатите прилагат своята политика, а повечето държавни­ците в Евросъюза я изпълняват безкритично.

На грандиозния парад Русия показа сила, мощ и нови оръжия без аналог в света

 

 

- По повод проучване за това колко българи са гото­ви да умрат за родината си, вие готов ли сте да се биете за България?

- Аз не знам какъв е подтек­стът на вашия въпрос, всеки честен българин е готов.

- Подтекстът е, че ще се би­ете за Европейския съюз, за НАТО, всъщност.

- ЕС и НАТО не са Бъл­гария, напро­тив, те вредят на България, но това хората ще го осъзнаят ско­ро. Всеки норма­лен, честен българин и патриот е готов да се бие за родината си. Лошото е, че в момента нашата родина е прекалено объркана. В момента тя е омаломощена, колонизирана, подчинена на колене. В момента внушават на хората, че НАТО ще ни пази. В момента ние нямаме въздушна отбрана, щяла да ни пази въз­душната авиация на друга дър­жава. Сещате се коя натовска, най-близо партньорската – Тур­ция. Всичко това според мен отнема и остатъците от само­чувствие на българина. И още повече принизява нашата на­ция. Тя освен, че икономически е изразходвана, в момента вече и политически я водят в различ­на посока, защото натовската посока не е правилната посока. НАТО трябваше да се разтури по договорка още в началото на 90- те години, както стана с Варшав­ския договор. Западът излъга и започна да разширява НАТО на Изток, този процес продължава. Този процес е насочен срещу евра­зийското пространство.

Много пъти са ме питали защо сега такава руска линия държим. Това не е руска ли­ния, драги сънародници, това е линия, от която ние сме част, това е територия и простран­ство, от която сме част. И мно­го атлантически действия и действия на САЩ в момента са насочени срещу нас, глав­ният враг им е Русия, но ние сме органична част от това пространство. Бранейки тази линия, политика, браним бъл­гарския интерес.

- Българският пасланик не е ли там? Той трябваше да бъде.

- Българският посланик не е официална държавна делега­ция, той е чиновник. Получава заповеди от външно минис­терство. Министър в момента е човек, който беше на служба на американско ведомство дос­коро, положението е много не­приятно, както и да го гледаме. Българските избиратели да раз­берат, че не трябва да залагат на грешен избор. Не трябва да из­бират президент, подобен на се­гашния, въобще да дават власт­та на хора, които се държат по този начин.