|

Минералната вода на Банкя дадена на „Кока-Кола” от Борисов до 2036 г.

 

Правителството на Бойко Бо­рисов упълномощи министъра на околната среда и водите да сключи допълнително споразу­мение за продължаване на кон­цесионния договор за бутилира­не на минерална вода от извор в Банкя. Концесията от 29 януари 2001 г. за добив на част от ми­нералната вода от сондаж №1хг „Иваняне” от находище „Банкя” и новия сондаж ТК №1 „Иваня­не” ще продължи до 2036 г. с „Кока-Кола” Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД. Тя е пра­воприемник на досегашния кон­цесионер „Бутилираща компания минерални води – Банкя“ ЕООД.

За ползването на двата сон­дажа „Кока-Кола” годишно ще плаща само 682 003,99 лв. на МОСВ и 292 287,43 лв. на Сто­личната община.

Припомняме, че преди пет години първото правителство на Борисов одобри анекс към концесията и лично премиерът разписа разрешение за втория сондаж. Разрешеното количе­ство минерална вода за бути­лиране, съгласно конкурсните условия, беше 32 400 куб.м/г. Според източници от МС обаче в последните години компанията добива значително по-високи ко­личества вода от разрешеното, респ. 57 676 куб. м и 92 998 куб.м, което е нарушение на сключения концесионен договор. Прости сметки показват, че концесион­ната такса сега се плаща с око­ло 1000 кубика от минералната вода, останалите количества са печалба за бутилиращата ком­пания.