|

Здравната комисия реши: ТРОВЕНЕТО С ВАКСИНИ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ

 

Отхвърлиха предложението на АТАКА за отпадане на задължителните
имунизации и спазването на българските закони и правата на човека

 

Лобистите на фар­мацевтичната ма­фия от парламен­тарната комисия по здравеопазва­нето отхвърлиха в четвър­тък законопроекта на АТА­КА, с който се позволява на гражданите сами да избират дали да бъдат ваксинирани или не. Членовете на коми­сията, представители на лекарското съсловие и паци­ентски организации, се дър­жаха повече от агресивно и арогантно пред искането на националистите да бъдат спазени законите и човеш­ките права.

Председателката на ко­мисията от ГЕРБ Даниела Дариткова погази приети­те правила за работа на комисията и не позволи на представителя на АТАКА Димитър Димов да се изка­же пред присъстващите в залата. Здравният министър д-р Петър Москов пък грубо излъга, че в страните, в кои­то е прието доброволното имунизиране, неваксинира­ните плащат по-високи да­нъци и здравни осигуровки. Обратното становище се доказва от официални доку­менти, оповестени от реди­ца здравни служби на стра­ни-членки на ЕС.

Сега действащият закон противоречи на Конститу­цията и Конвенцията за правата на човека. Според Основния закон на Бълга­рия „никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно пис­мено съгласие“. Това е един от акцентите в мотивите на АТАКА към предлаганите из­менения в Закона за здраве­то.

В по-голямата част от страните-членки в ЕС, като Германия, Австрия, Швеция и други, е приета политика за доброволно информира­но имунизиране и плановите ваксинации в тези държави не са задължителни.

Въпреки твърденията на фармацевтичните компа­нии, че имунизационните медикаменти са максимал­но безопасни за човешко­то здраве, в обществено­то пространство станаха достояние стотици случаи на деца, изпаднали в кома, с тежки усложнения или по­чинали следствие на вакси­нация.

Въпреки всички правни и хуманни аргументи, пред­ставени от АТАКА, законо­проектът беше отхвърлен с 13 гласа „против” и 2 „за”. По този начин МЗ ще продължи да нарушава правата на па­циентите и да ги инжектира с високорискови за човешко­то здраве препарати, които пък докарват милиарди евро печалби на фармацевтични­те компании.