|

НОВИЯТ РУСКИ ИЗТРЕБИТЕЛ Т-50 ПАК ФА ПРЕВЪЗХОЖДА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ

 

Новите руски проекти за военна техника привличат вниманието както в нашата страна, така и в чужбина. Чуждите средства за масова информация се стремят да следят руските разработки и да държат ау­диторията си в течение на нещата. Една от актуалните теми е разра­ботката на изтребител от пето поколение в рамките на проекта ПАК ФА (перспективен авиационен комплекс от фронтовата авиация). За­пазването на интереса към разработката е и поради различни заявления на руски официални лица.

Американското издание The National Interest публикува статията Is Russia’s Lethal PAK-FA Fighter Superior to Amerika’s F-22 и F-35? („Превъз­хожда ли руският изтребител ПАК ФА американските F-22 и F-35“?) Както се разбира от заглавието, авторът на публикацията Закари Кек е решил да проучи състоянието на трите проекта, да сравни възможност­ите им, използвайки достъпни източници. Фактически, повод за появата на публикацията станаха заявленията на руски чиновници, направени в последните дни на май.

 

 

З. Кек започва статията си с твърде­ния за характеристиките и възможности­те на новия руски самолет. Позовавайки се на високопоставени руски чиновни­ци, авторът пише, че новият изтребител от пето поколение руска разработка ще превъзхожда своите американски анало­зи в лицето на самолетите F-22 и F-35.

Подобно мнение беше изказано в края на май от главнокомандващия ВВС на Русия генерал-полковник Виктор Бон­дарев. По думите на този военачалник самолетът ПАК ФА ще може ефективно да противостои на съществуващите вече американски изтребители пето поколе­ние. Бондарев отбеляза, че ПАК ФА с нищо не е по-лош от аналогичните аме­рикански разработки. Освен това има ос­нование да се смята,че той превъзхожда самолетите F-22 и F-35 по някои харак­теристики.

Изтребител ПАК ФА по време на изпитателен полет

Като цяло Бондарев дава висока оценка на новия руски проект. Той смята, че наличните възможности и постигнати характеристики ще осигурят на самоле­та превъзходство над всички съществу­ващи и в бъдеще разработвани изтреби­тели пето поколение, вече създадени или засега разработвани в чуждите страни.

Съпоставка на размерите и външния вид на F-22 и ПАК ФА (вдясно)

З. Кек напомня за параметрите, за сметка на които според главнокоманд­ващия на ВВС се постига превъзход­ство над чуждестранната техника. Към подобни характеристики се отнася въз­можността за полет със скорост повече от М = 2. Освен това В. Бондарев отбе­лязва и други особености на бъдещия самолет, които трябва да му осигурят превъзходство над конкурентите. Голя­мо внимание се отделя на това да е слабо забележим за средствата за откриване на противника, на комплекса въоръжение и на маневреността.

В дадения момент според В. Бондарев самолетът ПАК ФА показва добра рабо­та на различните системи. В частност комплексът въоръжение ще позволи ефективно да се работи по въздушни и наземни цели. Освен това се

осигурява минимално възможна забележимост

за радиолокационните станции на про­тивника. Също така главнокомандващи­ят ВВС на Русия отбелязва, че ПАК ФА ще може да атакува не само наземни, но и цели във вода.

Журналистът от The National Interest отбелязва интересния подход при използването на технологиите, разкрит от В. Бондарев. По думите на генерала в проекта ПАК ФА се из­ползват най-новите технологии още при тяхната поява и усвояване. А в да­дения момент в проекта се използват най-новите компоненти и технологии. Освен това се осъществява внедрява­не на нови разработки, създавани в момента.

По последни данни опитните само­лети ПАК ФА сега преминават изпи­тания. Планира се първите машини да бъдат предадени на военно-въздуш­ните сили през следващата година. А след още една година се предвижда да започне доставка на серийна техника. Именно такива срокове за изпълнение на едни или други етапи от проекта потвърди главнокомандващият ВВС в своите неотдавнашни изявления.

В края на май генерал-полковник Бондарев също така засегна темата за количеството планирани за закупува­не изтребители. По думите му воен­ното ведомство иска да получи такова количество подобна техника, каквото ще може да произведе промишленос­тта.

Предвижда се закупуването на максимално възможното количество

самолети. Естествено промишлеността няма да може бързо да построи партида от 24 от необходимите самолети. По тази причина военните ще купуват толкова техника, колкото могат да произвеждат предприятията. Ако има възможност да се произведат само четири самолета, ще бъдат купени четири, ако построят де­сет, то ВВС ще закупи 10.

Авторът на изданието The National Interest отбелязва, че последните заяв­ления на В. Бондарев в някаква степен противоречат на плановете на военното ведомство, огласени по-рано. Така през март т.г. заместник-министърът на от­браната Юрий Борисов заяви, че поради икономически трудности плановете за закупуване на самолети ПАК ФА могат да бъдат коригирани (да купуват по-мал­ко). В такъв случай се предвижда да за­почне експлоатация на изтребители пето поколение, а също така най-активно да се използва техника от поколение „4+“, като самолетите СУ-30 и СУ-35. Въпре­ки това по думите на Борисов към 2020 година, както се казваше и по-рано, ВВС трябва да получат 55 самолета нови по­коления.

З. Кек също така споменава за съоб­щения в руските държавни медии. Те говорят за самолета ПАК ФА (също така се използва и алтернативното му обозна­чение Т-50) като слабо забележим, едно­местен, двумоторен самолет, който ще стане пръв тип авиационна техника руска разработка с пълноценно използване на т. нар. стелс-технологии. Също така в ру­ската преса се споменава, че ПАК ФА е многоцелеви самолет и е способен да из­пълнява различни бойни задачи както да завоюва превъзходство във въздуха, така и да атакува наземни цели.

Сведенията за проекта ПАК ФА, както отбелязва З. Кек,

предизвикват безпокойство у американските специалисти

Така още миналата година мнението си за руския проект за изтребител пето поколение изказа бившият началник на разузнаването на военно-въздушните сили на САЩ Дейв Дептула. В интер­вюто си за The National Interest той заяви, че наличните сведения и анализи свиде­телстват за достатъчно сложен проект, който да обезпечи големи възможности. По потенциала си новият руски изтреби­тел може да бъде равен на американски­те разработки. Също така съществува мнение, според което руският ПАК ФА по редица характеристики ще превъз­хожда американските F-22 и F-35.

Като причини за възможното превъз­ходство над американските самолети Д. Дептула назова няколко характерни осо­бености на изтребителя ПАК ФА. Това е възможност за промяна на вектора на тягата, цялостно (без сглобки) опашно оперение, а също така отлична аероди­намика. Благодарение на тези неща ПАК ФА ще може да превъзхожда новия аме­рикански изтребител F-35.

Както виждаме, чуждите медии се стараят да следят новостите в руските проекти, преди всичко най-известните. По разбираеми причини в чуждестранна­та преса редовно се появяват публика­ции за проектите ПАК ФА или „Арма­та“, създадени в Русия. На тези проекти се възлагат големи надежди, поради кое­то чуждестранните журналисти се ста­раят да държат аудиторията си в течение.

Последната публикация на The National Interest за хода на проекта ПАК ФА привлича внимание преди всичко, защото показва интереса, проявяван от западните специалисти към руските про­екти. Освен това тя е интересна с това, че авторът, разглеждайки заявленията на ру­ските военни и американските експерти, повдига поставения в заглавието въпрос: „Превъзхожда ли самолетът ПАК ФА чуждестранните аналози“?

По обективни причини Закари Кек не може да отговори на този въпрос. Нещо повече, точният отговор засега е неизвестен дори и на специалистите и военните. За отговор на въпроса от заглавието на статията е нужно да се знаят множество характеристики и па­раметри на сравняваните самолети, при това не само максималните показатели на скоростта и дължина на полета или теглото на полезния товар. При анали­зи на реалните бойни възможности на авиационната техника е необходимо да се отчитат много други фактори, част от които едва ли ще бъде разсекретена и публикувана в близко време.

Въпреки това и при тази ситуация с недостиг на необходими сведения, спе­циалистите от двете страни на Океана изказват мнение, което може да бъде по­вод за безпокойство сред американските военни. Съдейки по известните данни, руският изтребител ПАК ФА по свои­те характеристики и възможности, като минимум, не отстъпва на главните си конкуренти в лицето на американските самолети F-22 и F-35. Доколко това мне­ние съответства на действителността не е напълно ясно. Възможно е в бъдеще обществеността да разбере точният от­говор на въпроса от заглавията на стати­ята в американското издание.