|

ГЕРБ, БСП, ДПС, РБ, ПФ И БДЦ ПОГРЕБАХА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

 

Проекторешение­то на АТАКА за рестарт на непра­вомерно спрените ядрени мощности беше отхвърлено

 

 ГЕРБ, БСП, ДПС, РБ, ПФ и БДЦ отхвърлиха предложение­то на АТАКА да бъдат въведени в експлоатация неправомерното затворените 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй”. Това се случи в парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в сряда. Само двама от членовете на коми­сията подкрепиха проектореше­нието – Миглена Александрова от партията на Сидеров и Иван Ива­нов от АБВ.

В отхвърленото проекторе­шение на АТАКА се възлагаше на МС да извади двата блока от състава на Държавно предпри­ятие „Радиоактивни отпадъци”. Собствеността им да се обособи в отделно държавно дружество и да стартира необходимите адми­нистративни процедури за въвеж­дането в експлоатация на реакто­рите.

„За модернизацията на бло­ковете са платени 300 млн. евро. Тези реактори имат над два пъти повече вода в обем около реакто­ра, а най-важно е тя да охлажда реактора и да не допусне разто­пяване на активната зона. По този показател те са два пъти по-безо­пасни от западните аналози”, при­помниха от АТАКА. „По време на модернизацията се реализира и цялата западна концепция за безопасност. Бяха създадени и въведени в експлоатация много други системи, които да осигурят допълнително безопасността на реакторите”, допълват в мотивите си към проекторешението нацио­налистите.

Спрямо възраст двата атомни блока са по-нови, отколкото по­ловината от използваните към момента в ЕС. Те могат да бъдат използвани в продължение на най-малко 3 десетилетия, преди да изтече минималният им екс­плоатационен срок. Редица екс­перти, включително и от ЕК, изля­зоха със становища, че 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй” са в отлично състояние и безопасни за работа.

„С отварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй” ще се открият хиляди работни места в най-бе­дния район в България. В стра­ната ни ще се върнат да работят квалифицираните кадри, които напуснаха България, откакто се унищожава българската енерге­тика”, заключиха от АТАКА, но върпреки това управляващите гласуваха против.

 

ЗАТВАРЯНЕТО НА РЕАКТОРИТЕ Е НЕЗАКОННО

Правителственото решение от 2002 г. на кабинета „Сакскобургготски” е противоза­конно. Тогавашният Министерски съвет не изпълни и разпоредба на петчленен състав на Висшия административен съд, според който решението за затварянето на 3 и 4 блок на атомната ни централа е незако­носъобразно.

Въпреки това управляващите тогава ги затвориха. Нарушени са българските зако­ни. Изпълнителната власт не се съобрази със съдебната власт, която всъщност тряб­ва да я контролира.

Също така през 2002 г. седем частни лица заведоха дело против ЕС в Люксем­бургския съд с искане за отмяна решението на ЕС за затваряне на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй”. Тамошните магистрати отговориха, че не могат да отменят реше­нието на ЕС, защото такова не съществува.

 

НАМАЛЕНИЕ НА ТОКА, АКО СЕ ПУСНАТ ДВАТА БЛОКА

Цената на тока за крайните потре­бители ще падне с между 20 и 35 на сто, ако 3 и 4 атомен блок на АЕЦ „Козлодуй” бъдат реактивира­ни, сочат анализи. Ще се облекчи и полупразният джоб на българина, ще се и намали влиянието на американските ТЕЦ „Марица-из­ток” 1 и 3, които и без това продават електроенергия на чудовищни цени. Ще бъде ударена и енергийната мафия, която стопанисва фотоволтаичните паркове у нас.

По икономи­ческите разчети, които са правени през последното десетилетие не само в България, но и на Балканския полу­остров, в близките години ще се изпита нужда от още еле­нергия. В региона има недостиг на електричество и са необходими нови мощности.

Възобновят ли се противозаконно спрените мощности на АЕЦ „Козлодуй”, протести като февруарските от 2013 г. няма да са необходими. Няма и депутатите да си играят на 30-дневни псевдомораториуми върху цената на електроенергията и увеличението да дойде през август т. г.

Припомняме, че АТАКА поведе всенародното не­доволство срещу увеличението на тока през септември м. г., като органи­зира национални протести и шествия в страната. Още от създаването на пар­тията председателят й Волен Сидеров се обяви за отнемане на лицензите на три­те енергоразпреде­лителни дружества. Няколко правител­ства дадоха заявка да го направят, но на нито едно не дос­тигна смелост и си тръгнаха безславно под натиска на ма­щабни протести.

 

ТЕ УНИЩОЖИХА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

САКСКОБУРГГОТСКИ

ИВАН КОСТОВ

СОЛОМОН ПАСИ

 

 

 

 

 

МЕГЛЕНА КУНЕВА

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

Любен Беров, Симеон Сак­скобургготски, Меглена Кунева, Соломон Паси, Надежда Михай­лова и Иван Костов унищожиха българската енергетика. Зад това унищожение стоят чужди геостратегически интереси, маскирани под съображения за сигурност, които са абсолютно несъстоятелни. Ако не пуснем 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй”, Бъл­гария ще купува ток от Турция.

 

40-50 МЛН. ЛВ. СА НУЖНИ ЗА ПУСКАНЕТО ИМ

По оценка на екс­перти около 1 година е необходимо от взе­мането на решението до пуска на блоковете. Необходимо е да се по­ръча отново ядрено го­риво за подготовката, за което са достатъчни около 6 месеца стой­ността да се заплати. Да се назначи персо­нал, да бъде направена цялостна проверка на съоръженията и да се иска лиценз за експло­атацията им от Агенци­ята за ядрено гориво.

Основният разход е закупуването на свежо ядрено гориво, което трябва да се зареди в блоковете – около 30 млн. лв. Общо за пуска на блоковете ще са не­обходими около 40-50 млн. лв. Двата блока произвеждат 6 млн. мгвт./часа годишно по 200 лева прави 1,200 (милиард и двеста), т.е. тези 50 милиона двата блока биха ги произве­ли за един месец.