|

ЛИДЕРЪТ НА АТАКА: ДЕЛОТО СРЕЩУ МЕН Е ПОРЪЧКА НА ФРЕНСКОТО И АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО

 

Целта е да ме осъдят, за да ме изкарат от политиката, допълни Сидеров

 

Волен Сидеров е категоричен, че процесът срещу него е политически и е дирижиран от американското и френското посолство

 

Делото срещу мен е по­литическо и медийно. Имам информация, че от френско­то и американското посол­ство са наредили да бъда притиснат и изваден от по­литиката. В момента тече сценарият да получа осъди­телна присъда, за да мога да бъда изваден от политиката, тъй като с присъда няма да мога да бъда в парламента. Това заяви преди начало­то на съдебното заседание за скалъпения инцидент на летище „Варна” лидерът на АТАКА Волен Сидеров. Той беше категоричен, че това личи и от действията на прокуратурата, която часове след инцидента даде прес­конференция с готов обви­нителен акт.

„Нито съдебната ни систе­ма, нито прокуратурата, нито следствието, нито държавата ни са самостоятелни, нещата се диктуват от американско­то, френското, израелското и други посолства и нашите институции са само изпъл­нители”, категоричен бе пар­тийният лидер.

Преди да влезе в съдеб­ната зала, националистът показа и жалба срещу един от полицаите, които твърдят, че Сидеров е ударил техния колега Колев. Тя е подадена от тъщата на Недко Недев и е за изнудване и заплахи (виж стр. 3). „Полицаят Недев лъ­жесвидетелства срещу мен, че съм ударил Колев, неговия колега. Върху това се гради цялата тази долнопробна пи­еса, която разиграват в мо­мента”, каза Сидеров. „Това са тримата варненски поли­цаи, които бяха изпратени специално с цел да прово­кират сблъсък и разправия”, допълни той. „Полицията лъже. Тя е толкова кору­мпирана и гнила система. Видяхте как полицията бие невинни деца. Това е същата полиция”, обърна се нацио­налистът към журналистите.

Лидерът на АТАКА раз­кри, че ако процесът завър­ши с осъдителна присъда за него, прокурорката по дело­то Зорница Таскова ще огла­ви Софийска градска проку­ратура (виж стр. 24). Самата тя не отрече тази информа­ция пред екип на АЛФА ТВ.

Сидеров за пореден път отрече да е възниквал скан­дал на борда на самолета. Единственото, което се е случило по време на поле­та, е било да изиска личните данни на Стефани Дюмор­тие, тъй като тя е обидила България и него лично. Тези твърдения бяха потвърде­ни по време на съдебното заседание и от свидетелите Деница Гаджева, Миглена Александрова, Илиан Тодо­рови и Кристиан Димитров.

Всички те потвърдиха пред съдия Мариета Райко­ва, че виновен за словесно­то спречкване в автобуса от самолета до терминала е Ди­митър Бахнев. Той е заплаш­вал и обиждал Сидеров.

По думите на свидетели­те след напускане на терми­нала Бахнев, придружаван от баща си, показал среден пръст на групата от АТАКА. Националистите поискали от Гранична полиция да из­искат данните на провокато­ра, за да подадат жалба сре­щу него, но съдействие не е било оказано.

Илиан Тодоров заяви пред съдията, че Бахнев-баща му е ударил шамар, за което на­ционалистът е подал жалба, а развитие по нея вече няма повече от година.

Миглена Александрова пък потвърди пред съда, че полицай Колев, върху чиито показания е изградено и ця­лото обвинение, хванал Си­деров за ръцете, след което го ударил в областта на ди­афрагмата.

Съдия Райкова насрочи следващото заседание за 12 октомври. Броени дни пре­ди местния вот, което е още едно доказателство, че про­цесът е политическа поръч­ка.

 

Изпълнява ли прокуратурата заповедите на чуждестранни мисии?

 

Когато наближат прези­дентски избори се появя­ва някое измислено дело, с което се цели да бъде дискредитиран Волен Сидеров. Лидерът на АТАКА е подсъдим за скалъпения инцидент на летище Варна през 2014 г. Той е обви­няван в хулиганство и за това, че е ударил полицай Костадин Колев, който е над 100-кило­грамов шампион по бойни из­куства.

Явно френското и американ­ското посолство оказват натиск на съда и диктуват хода на де­лото, тъй като националистът е единственият български поли­тик, остро критикуващ външна намеса във вътрешните работи на страната ни (особено вмеша­телствата на Франция и САЩ). На родната политическа сцена само Сидеров се осмелява да посочва и осъжда американска­та агресия по света.

Припомняме, че на предпо­следното заседание на 11 юни стана ясно, че не е имало нито спречкване, нито скандал между Волен Сидеров и представящата се за служител на френското посолство у нас Стефани Дю­мортие, за която медиите тол­кова шумяха. При разказа на две от стюардесите, обслужвали пътниците, не се потвърди теза­та на обвинението, че Сидеров е нападал или взимал документи­те на френската „дипломатка”. В спомените си и дадените пред следовател показания едната бордна домакиня казва, че раз­говорът между лидера на АТАКА и Дюмортие не е бил агресивен, а настойчив. Освен това двете стюардеси отричат да е имало бутилка алкохол около предсе­дателя на АТАКА, както твърдяха медии след едно от заседанията. Кабинният персонал разказа, че при така наречения от медиите скандал не се е налагало да се намесват. От показанията стана ясно, че пътниците не са били обезпокоени и не са реагирали по никакъв начин.

Оказва се, че всички тенден­циозно тиражирани от журнали­стите версии за случилото се на полета са безпочвени.

 

ВОЛЕН ПОДАДЕ ЖАЛБА СРЕЩУ ПОЛИЦАЙ КОЛЕВ! ГОДИНА И ПОЛОВИНА НЯМА РЕАКЦИЯ ПО СИГНАЛА!

Лидерът на АТАКА сигнализира и прокуратурата за изтичане на следствена информация, до момента няма отговор

Костадин Колев

 

Още в деня на случи­лото се на летище Варна Волен Сиде­ров подаде жалба до варненска Районна про­куратура срещу полицай Костадин Колев. В жалбата пише: „На 06.01.2014 г. на летище Варна депутати от АТАКА пътувахме със са­молет с вечерен полет от 19.30 часа от София за Ва­рна. Целта на пътуването ни беше митинг, обявен във Варна на другия ден. След като се приземихме на ле­тище Варна и с автобуса се отправихме към аерогарата, един младеж, непознат за мен и колегите ми, започна да ме обижда и да ми се за­канва. При пристигането на аерогара Варна служители­те по сигурността на летище Варна изведоха арогантно държащия се младеж, без да установят самоличнос­тта му, въпреки моето нас­тояване. Искахме от служи­телите по сигурността към летище Варна да ни кажат имената на младежа, който отправяше закани към нас за саморазправа, за да мо­жем да подадем иск срещу него. Учуди ме поведението на полицаите, пристигнали по-късно от III РУП при ОД на МВР Варна – Костадин Колев, Недко Недев и Ми­лен Кателиев. Те се дър­жаха много арогантно към нас и дори започнаха да ме блъскат и извиват ръцете ми.”

Сидеров уточнява, че по никакъв начин не е предиз­викал полицаите, за да се държат по този груб начин с него. „През цялото вре­ме ги призовавах да дадат трите имена на лицето, което ме заплашваше. От поведението на присъст­ващите полицаи останах с впечатлението, че те го прикриват”, съобщава на прокуратурата във Варна лидерът на АТАКА. Според описаното в жалбата става ясно, че ситуацията между Сидеров и патрула на III РУП при ОД на МВР Варна в състав Колев, Недев и Кателиев е станала заради техния упорит отказ в про­дължение на 40 минути да му дадат нужната за пред прокуратурата и МВР ин­формация. „Нещо повече, възпрепятстваха ме и чрез блъскане, удари и извива­не на ръце. Тези действия на служителите на реда ме накараха да отправя към полицаите въпрос: „Защо прикривате нарушителя на реда?”, се казва още в жал­бата от Сидеров. Той уточ­нява, че по времето, когато полицаите са го блъскали, Колев му е нанесъл удар в диафрагмата, като преди това е разгледал с фенер­че обстойно депутатската му карта. Всички тези неща се потвърждават и от сви­детелските показания на Колев: „При нашето при­ближаване към тези хора към нас се приближи един господин, който се предста­ви за Волен Сидеров – на­роден представител, и по­казваше своята служебна карта. Погледнах служеб­ната карта – името и сним­ката, отговаряха на лицето. Господин Сидеров искаше от нас да вземем личните данни на младежа.”

В случай, че полицаите бяха спазили закона, няма­ше да се стигне до този ин­цидент и всичко щеше да приключи от 3 до 5 минути, смята Сидеров. „От горео­писаното е видно, че поли­цай Колев, вместо да опаз­ва обществения ред, сам го нарушава, като просяга и ме удря в диафрагма­та, след като е снел само­личността ми и се е убедил в качеството ми на народен представител. С действия­та си полицай Колев извър­ши престъпление, за което следва да бъде наказан съ­гласно НК на Р България”, пише още Сидеров. Освен това с цел да не се пречи на разследването полицай Колев да бъде отстранен от длъжност. Има доста­тъчно основание да се счи­та, че служебното му поло­жение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обек­тивната истина”, твърди Сидеров. Националистът тогава настоя да се забра­ни на Колев да напуска пре­делите на страната. „Правя искането предвид зачести­лите случаи в т.ч. и осъде­ни да избегнат санкцията на закона, като напускат страната и се издирват от Интерпол”, обосновава се той. В заключение Си­деров настоя наблюдава­щият прокурор лично да ръководи разследването, като осъществява посто­янен надзор за законосъ­образното му и своевре­менно провеждане. Също така адвокатът му лично да участва в разпита на всич­ки свидетели – служители на МВР, в противен случай същите да бъдат разпита­ни пред съдия.

Жалба от Сидеров сре­щу Колев със същите ис­кания е подадена и до ОД на МВР Варна. До момента няма никакъв отговор от съответствените органи по сиг­налите на лидера на АТАКА.