|

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АТАКА: ЩЕ СЕ РАБОТИ ЗА БЪРЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ГРАЖДАНСТВО НА ЕТНИЧЕСКИ БЪЛГАРИ

 

Комисията по правни въпроси прие на първо четене законопроекта на Волен Сидеров и група народни представители за облекчена процедура за получаване на граж­данство от етнически българи. Предложението за промени в Закона за българите, живеещи из­вън България, се внася за пореден път в коми­сията, като в сряда то бе прието единодушно с 10 гласа „ЗА“ и един въз­държал се.

Заместник-предсе­дателят на 43-то НС от АТАКА Явор Нотев из­тъкна пред колегите си, че българите извън пре­делите на родината все­кидневно се сблъскват с предизвикателството да отстояват своята иден­тичност. Поради тази причина държавата тряб­ва да предприеме мерки.

Според законопроекта на АТАКА, организации на българите, живеещи в чужбина, вписани в съ­ответния регистър, тряб­ва да имат правото да издават документ, доказ­ващ български произход. Националистите са на мнение, че такъв доку­мент трябва да може да издава и от Българската православна църква като условието е поне един от родителите на кандидата да е от български произ­ход.

След като комисия­та прие предложението на АТАКА, народните представители решиха да бъде съставена ра­ботна група, на която между първо и второ четене допълнително да бъдат прецизирани тек­стовете.